مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

ایران در صدر فهرست جهانی اعمال مجازات اعدام

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اروند گفت:
تا مادامیکه سازمانهای حقوق بشری و جوامع بین المللی بیشترین فشار ها را ( در مورد نقض حقوق انسانی و منجمله اعدام) به آمریکا که خود را دمکراسی جهان می خوانند وارد نکنند نباید از کشور ها و دولتهای عصر غار نشینی و به غایت ارتجاعی انتظار داشت که از روش صاحب و پدر خوانده خود ( دولتهای غربی و عمدتاً آمریکا ) عدول کنند،
برای رعایت کمترین ذره ای از حقوق انسانی در کشورهای عقب مانده و در حال رشد، بایستی بیشترین فشار ها را به حکومتهای کشور های غربی به خاطر زیر پا نهادن حقوق بشر (هر چند جزئی) وارد نمود، چرا که اینان خود را دنیای متمدن و پیشرفته میخوانند و چه بخواهند و چه نخواهند قواعد منفی و سیاست بازی را همچون مخروطی از رآس: (کشورهای غربی) به ذیل انتقال میدهند،
و هر اندازه دولت ها و حکومتها ارتجاعی تر و عقب مانده تر به همان میزان و گستردگی در بکار گیری این قواعد منفی در سیاست داخلی کشور هایشان بهره میگیرند.
اروند