ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

برای رستگاری ایران به پا خیزیم!زرتشت احمدی راغب

اگر عاشقان میهن و کنشگران سیاسی و فعالان مدنی براستی خواهان رستگاری و بزرگی ایران، همراه با دمکراسی و پیشرفت هستند، باید جان به کف دست بگیرند و هیچ هراسی از میهن فروشان خیانتکار و خدمتگزارانش در هیچ نهاد و دستگاهی نداشته و با آگاهی و همدلی و عشق در کنار مردم باشند....الگو برداری از روش دولت و حکومت و دستگاه عدالت و قانون کشورهای دمکراتیک و  .برای رستگاری ایران به پا خیزیم!

هیچ نظری موجود نیست: