مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

مرد با غیرت هادی خرسندی


می سپارد دست آقا، مرد باغیرت زن اش را
تا که او روشن کند تکلیف اعضای تن اش را
حضرت آقا به زن گوید که روی اش را بپوشد
همچنین با مقنعه پوشیده دارد گردن اش را
حضرت آقا دهد فتوای سانتیمتر شرعی!
تا بداند هر زنی حد مجاز دامن اش را
زن اگر دارای پستانهای برجسته ست باید
حتماَ از جنس لحاف-کرسی کند پیراهن اش را
ادامه مرد با غیرت

هیچ نظری موجود نیست: