مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۹, یکشنبه

سیلی مردم بر بنا گوش اسلام.م- ت اخلاقی


در رورز ۷ آبانماه ۱۳۹۵ بخش کوچک،امّا قابل توّجه کثیری ازکلّ مردم به جان آمده ایران از دست حکومت اسلامی ایران در پاسارگاد در محل آرامگاه کوروش گرد هم آمدند وبا شعارهای مختلف که تیزترین شعارهای آنها نفرت از اسلام بویژه اسلام"سیاسی" بود،مخالفت خود را با این رژیم جنایتکار وسرچشمه آن اعلام کردند .به دنبال این تجمع گویا،فیلمها وعکسهای مختلفی که ملّت به هر شیوه ای که
توانستند از فیلترهای رژیم عبور داده وفریاد وپیام اصلی خود را به جهان واز جمله به مدافعان اسلام وطنی از راست راستش گرفته تا نشسته در  چپ مارکسیستش یعنی سازمان "مرحوم رجوی"(مرحوم واژه ای است که یکی از شاهزادگان اطلاعاتی سعودی در مراسم امسال ویلپنت بکار برد وتکذیبیه ای هم در این مورد از طرف جریان مربوطه صادر نشد) اعلام کردند.
پیام در یک کلام این بود:
ما ایرانی هستیم،شناسنامه مشخص داریم وزندگی روزمره مارا که شامل آب ونان،پوشش ودیگر زوایای زندگی است را با اسلام،بویژه تیره سیاسی آن که زائیده یک اندیشه برون آمده از غار توّسط یک مرد عرب با هوش به اسم محمد وکتابش قرآن است کاری نیست .
جماعت"مرحوم رجوی" که سالها آگاهانه چشم بر چنین تجمعاتی بسته بود ومی گفت "انشاء الله گربه است ،این بار خود را در برابر غرش شیری دید که مجبور به انعکاس فقط بخشی وشاید بتوان گفت تصویر "دم" این شیر شد .
به خبری که" تله-ویزیون" این جماعت تحت عنوان "سیلی مردم بر بناگوش نظام" مجبور به پخش آن شد با هم نگاهی می افکنیم :
گوینده"برادر" مجاهد مسلمان" با کمال راحتی وجدان در یک جمله کوتاه وزیر سبیلی می گوید که :
"البته جایگاه تاریخی کوروش برای مردم ایران روشن است"!؟
"امّا مردم در این ر ویارویی بزرگ با نظام یک حرف"مشخص" داشتند،وسپس بخش کوتاهی از فیلم این تجمع که مردم فریاد می زنند" :
"سوریه را رها کن     فکری به حال ما کن، به اضافه  چند شعار" سیاسی"دیگررابه نمایش گذاشت.
 این " تله-ویزیون" اسلام دمکراتیک و در"چپ نشسته مارکسیست"،شعارهای اساسی ملت را که به ریشه واندیشه اسلام ناب می زند را نادیده گرفته وبه دم قیچی سانسور مجاهد می سپارند .
به شعار های اساسی بخشی از ملت ایران که در دو فیلم زیر آمده است باز با هم نگاهی می افکنیم :
در این فیلم ملت فریاد می زند که :
کورش پدر ماست -ایران وطن ماست
ودر فیلم دوّم ملت فریاد می زند که :
اینهمه لشکر آمده - به عشق کوروش آمده
همش می گن دست خداست-- هرچی بلاست از عرباست
ما آریائی هستیم-- عرب نمی پرستیم
آزدی اندیشه با ریش وپشم نمی شه
وقتی این شعارها را در زیر ذرّبین تاریخ می بریم چهره واقعی آنها به شکل زیر ظاهر می شود :
تاریخ توّلد ما از زمان کوروش است ونه پس از ظهور اسلام(کورش هر نوع شاهی که بوده،کشورگشا یا آزاده یا دیکتاتور،در این زمینه با توّجه به روند تاریخ می توان زیاد به بحث نشست وقضاوت کرد.)
ایران از آن همه ایرانیان از جمله "لر،ترک ،عرب ،بلوچ ودیگرملیت ها و گویش هاست ،اشتباه نشود ملّت ضدّ ایرانی عرب زبان نیست،چرا که به چشم خود می بیند که خوزستان که بخش قابل توجهی از آن "عرب زبان" هستند ،با آنهمه ثروت نفت همانند دیگر بخشهای ایران در بدبختی روزگار می گذرانند ومرکز استانش که اهواز است "به عنوان دارای کثیف ترین آب وهوا در دنیا اعلام می شود.
ملّت در یک کلام می گوید ما : مکتب ویا همان ایدئولوژی ناشی از"عرب متجاوز" را که سرزمین ما را به سیاهی وعزا  کشاند والان در چهره کریه آخوندهای حاکم نمایندگی می شود را نمی خواهیم،ودر طرف دیگر"اسلام حتّی رنگ آمیزی شده" به واژه دروغین "دمکراتیک" را که جماعت رجوی مدعی آنست را نیز نمی خواهیم .
باز جای شکرش باقیست که این جماعت مدّعی نشدند که بگویند ملت فریاد می زد:
ایران مریم،مریم ایران، یا کوروش مریم- مریم کوروش.
در آنجا که فریاد می زند :اینهمه لشکر آمده،به عشق کوروش آمده،این یک :"تف ملّی به ریش خامنه ای وبیت"بچه" باز پرور اوست.
 در جائی دیگر: ما آریائی هستیم- عرب نمی پرستیم،تاکید بر هویت تاریخی خود دارد ونه تاکید بر نژادپرستی"هیتلری" .
امّا،امّآ،
وضع آخوندهای مسلمان حاکم بر "ایران" روشن است،ولی باید به این جماعت "به خود خواب زده" وسانسورچی مرحوم رجوی وبخصوص به "بیوه رجوی" گفت که ای خواهران وبرادران مجاهد مسلمان ؛این تجمع ملّت نه فقط سیلی بر بناگوش نظام  آلوده به همه چیز،بلکه  یک "سیلی تاریخی واستراتژیک" بود که در جمله زیر خلاصه می شود،که اگر شما را بخود نیاورد در روزهای دیگر مجبور می شوید یا بیشتر به سانسور آویزان شوید ویا با آیت الله های مسلمان با ریش حاکم بر ایران اطلاعیه مشترک بدهید واز بنیان مشرک خویش دفاع کنید ،سیلی یک سیلی بیش نبود، وآن هم :
"سیلی بر بناگوش اسلام"
م- ت اخلاقی                                                                                  9 آبانماه 1395

هیچ نظری موجود نیست: