مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آبان ۲۱, دوشنبه

در گذرگاه تاریخ ایران. مجموعه دوم.ایران پس از حمله اعراب تا دوران معاصر. تحقیق و تدوین اسماعیل وفا یغمائی.فیلمبرداری و نماهنگ مهدی دربهانی

در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه و پنجم -
 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه و دوم
 51- در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه ویکم

50-درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه
49- در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و نهم


48-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و هشتم -


47-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم پس از حمله اعراب - قسمت چهل و هفنم
46- درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و ششم -
45- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و پنجم

 44 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و چهارم 

43-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و سوم -
 42- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و دوم
 
41 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و یکم 

40-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل -


39 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و نهم -

38-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و هشتم
37-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و هفنم ...

36-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و ششم
 - 35-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وپنجم
34-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وچهارم


33-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وسوم


32-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ودوم -


31-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ویکم

30 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ام -

29- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و نهم 
-28-گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و هشتم

27--در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و هفتم


26-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و ششم -
25-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و پنجم -


24 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و چهارم

23- در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و سوم 

22 - در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و دوم


21-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و یکم
20-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیستم

19-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت نوزدهم -

18--در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت هجدهم 

۴- در گذرگاه تاریخ ایران - پس از حمله اعراب به ایران مجموعه دوم. قسمت چهارم -
۳-در گذرگاه تاریخ ایران - پس از حمله اعراب به ایران /مجموعه دوم. قسمت سوم
۲-در گذرگاه تاریخ ایران - مجموعه دوم . پس از حمله اعراب به ایران / قسمت دوم 
۱- در گذرگاه تاریخ ایران - مجموعه دوم. پس از حمله اعراب به ایران / قسمت اول دوستان عزیز ! این دومین کتاب از مجموعه تحقیقات من در تاریخ ایران است. اگر چه فشرده ولی حاصل بیش از دهسال خواندن و تامل و تحقیق. مجموعه اول که به همت والای رفیق گرامی مهدی دربهانی در شصت و یک برنامه ویدئوئی ارائه شد ازتشکیل دولت ماد تا سقوط دولت ساسانی را در بر میگرفت که دیدید و شنیدید. در این لینک میتوانید به این مجموعه دسترسی داشته باشید«در گذرگاه تاریخ ایران.الف. تاریخ باستانی ..پژوهش .اسماعیل وفا یغمائی. نماهنگ مهدی دربهانی» این مجموعه با تلاش بیشتر مهدی دربهانی بصورت زنده فیلمبرداری شده و به صورت برنامه های ویدئوئی در امده است. سپاس از همت او. امید اینکه روزگار مجال دهد و این مجموعه را با هم به پایان بریم و سرگذشت میهن خود را بهتر بشناسیم . در کنار این دو مجموعه مجموعه دیگری را نیز طی چهل و هشت برنامه به یاری دوست گرامی در تلویزیون میهن دیده اید که سومین کتاب را در بر میگیرد و اختصاص به کند و کاو در تاریخ اسلام و تشییع دارد و میتوانید در این لینک«تلویزیون میهن گفتگوهای ی سعید بهبهانی با اسماعیل وفا یغمائی این برنامه ها را ببینید» این برنامه ها را ببینید. امید اینکه این تلاشها در راه شناخت میهن و رهائی آن مفید افتد.
 اسماعیل وفا یغمائی

۸ نظر:

ناشناس گفت...

انچه در حمله اعراب به ایران حقیقت دارد کشتار مردم ایران به غنیمت گرفتن نوجوانان و فروش انان در بازار برده فروشان مدینه و قتل و تجاوز و چپاول مال مردم و غارت ثروت ایران بود ولاغیر ... جزیه و کوفت و زهرمار هم بهش اضافه کنید . تحقیر ایرانیان را هم بهش اضافه کنید .
هرکس غیراز این بگوید یا در مدار جاذبه اسلام گرفتاراست یا از ترس پرت شدن به ناسیونالیسم ! یه لقمه از پان عربیسم قرض میگیره ولاغیر .

ناشناس گفت...

منابع معتبر تاریخی مینویسند اعراب به ایران حمله کردند و به زور شمشیر در می مسلمان کردن مردم برامدند .. مال و اموال مردم راغارت کردند به زن و بچه مردم تجاوز کردند مردم را تا توانستند تحقیر کردند کودکان ایرانی را به عنوان برده به عربستان بردند و فروختند و به غلامی دراوردند و فرهنگ ایران را نابود کردند . دقیقا صحابه پیامبر چنین کارهایی با مردم ایران کرد حتی در بعضی شهرها جوی خون راه انداختند و لسیار بسیار ظلم کردند و رعب و وحشت و سرکوب و سربریدن و نظائر ان . همین کارهایی که داعش با مثلا ایزدی ها کرد اسلافشان یعنی صحابه پیغمبر با ما کردند . با اینحال من ضدعرب نیستم چون از زاویه انسان به اقوام نگاه میکنم . اگر بتوانم به سهم خود کاری کتم که فرهنگ کشورم دوباره زنده و احیاء بشود و فرهنگ عرب زدوده بشود که دیگر چنین ظلمی به ملتم وارد نشود خود پیروزی است .

ناشناس گفت...

ضعف و تضادهای داخلی در درون نظام ساسانی از یکسو و فرصت طلبی ، جهانگشایی ، وحشیگری وددمنشی اعراب از سوی دیگر منجر شد به استیلای اعراب و اسلام در ایران ولاغیر . بقیه تحلیل ها حرف مفته و اخوندی است .

ناشناس گفت...

تو ۵۰۰ سال گذشته تا حالا کسی از دست حکومت بخاطر رفتن به قلعه بابک مورد ضرب و شتم قرار نگرفته بود که گرفت ! جمهوری اسلامی یعنی دشمن مادی تاریخ ایران و قهرمان ملی ان ولاغیر .

ناشناس گفت...

تو یکی از این فیلم نشستهای مسعود توجیب ریز که در اینترنت وجودداره دیدم که مسعود از تک تک فرماندهان سوالاتی در باره انقلاب مریم میکنه و جالب این هست که این خرس های گتده چقدر زبون و عقب مانده پاسخ میدهند و این واقعا مایه شرمساریه . تک تکشون میگن تا حالا پامون رو مریم سفت نبود اما الان سفته ! مسعود تو جیب ریز میگه یعنی چی ؟ و انها پاسخشون اینه : تو فروغ پامون رو مریم سفت نبود و درونمون خمینی بود ولی الان پامون رو مریم سفته و تو فروغ ۲ هزاربرابر شدیم !!! اصلا ادم از این اراجیف واقعا تعجب میکنه ... از حماقتشون از بی جنمیشون از نوکرصفتیشون از اینکه برای چاپلوسی محبورمیشن این مزخرفاتو بگن از استانبوسیشون از واقعا سادگیشون و جالبه مسعود تو حیب ریز میگه دوران شاخصش مریمه ! و این طفلکها چون مجذوب کیش شخصیت او شدتد فکر میکنن خیلی حرف مهمی داره میگه ! ببینید چندتا ادم بی صلاحیت بزرگترین سازمان انقلابی را به چه دنائتی کشاندتد و بجای رزمتده چلپلوس پرورش دادن . بسوزه پدر روابط پنهان و دلار و قدرت طلبی و کیش شخصیت !
کجایی حنیف ؟ کجایی بهرام ؟ کجایید ای جان باختگان دهه ۶۰ ؟

ناشناس گفت...

ماجرای رقص مائده ۱۷ ساله بسرعت ماهیئت کلیه اپوزوسیونهای داخلی و خارجه نشین از هر رنگ و طیف و با هر ادعا را برملا کرد . ظاهرا به جز اندکی گرایشات سکولار بقیه اپوزوسیونهای مدعی داخلی و خارجی یا برعلیه مائده به نحوی از انحاء موضع گرفتند ویا فرصت طلبانه سکوت کردند و به حمایت از این حرکت ایده الوژی برباد ده ! حمایت نکرده و اشاره ای نکردند تا بی اهمیت جلوه شود اما تاریخ مسیر خودرا میرود ... وقت ان رسیده است که همه خارج نشینان کشک دکان سیاسی پوشالی و وابسته خودرا تخته کنند . شیر دختران به میدان امده اند و پوشال صفتان عافیت طلب خارج نشین کشک چون بید به لرزه افتاده اند . با وجود چنین نسلی کلیه اپوزوسیونهای دارای مایه اسلامی باید بروند تو پارکینگ .

ناشناس گفت...

پیام به توجیب ریزان فرصت طلب ولایت عقیدتی اپوزوسیونهای روسری برسر داخلی و خارجی بمثابه چماقداران اینده ! فکر نکنید این حرف نپخته است ... وقتی خودتان را به دشمنان تاریخی مصدق منگنه کردید در صورت هرنوع معامله بین حکومت خامنه ای و دولت ترامپ وظیفه شما فقط و فقط چماقداری است ... اگر نمیخواهید وجه المصالحه شوید تا دیر نشده روسری خودرا باز کنید و ان را تو سینه رهبران قلابی و پوشالی خود بزنید و به قیام جوانان بپیوندید .

ناشناس گفت...

جامعه را روزبروز دارن به سمت مذهبی شدن میبرن... امسال مراسم محرم چند برابر سالهای گذشته است ... نصب پارچه های سیاه و افزایش بلندگوها و تجمع لات و لوت های عجیب و غریب در سرکوچه ها ارامش و امنیت مردم را با رعب و وحشت مواجه کرده ... مداحان افزایش پیدا کرده اند و تا نصفه شب عربده حسین حسین میکشند ... جو عجیبی امسال درست کرده اند . علتش را نمیدانم اما روش بسیار کارامدی برای خنثی کزدن تمایلات غیر مذهبی و ضد مذهبی مردم درست کرده اند . دستفروش خودش را در خیابان جمهوری روبروی شهرداری اتش زده هیچکس خبر ندارد اما خبر شهادت حسین در ۱۴۰۰ سال پیش با بلندگو و عربده باید در کله مردم فقیر و مظلوم فرو برود ! چرا ؟ نمیدانم .

ما با چه نوع استعماری طرفیم ؟

بیرحم ، دزد ، قصی القلب ، دروغگو ، ظالم و نظائر ان .

مجاهد سابق