مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۸, جمعه

در گذرگاه تاریخ ایران. مجموعه دوم.ایران پس از حمله اعراب تا دوران معاصر. تحقیق و تدوین اسماعیل وفا یغمائی.فیلمبرداری و نماهنگ مهدی دربهانی


 44-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و چهارم 
43-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و سوم -
 42- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و دوم 
41 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و یکم 

40-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل -


39 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و نهم -

38-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و هشتم
37-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و هفنم ...

36-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و ششم
 - 35-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وپنجم
34-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وچهارم


33-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وسوم


32-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ودوم -


31-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ویکم

30 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ام -

29- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و نهم 
-28-گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و هشتم

27--در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و هفتم


26-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و ششم -
25-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و پنجم -


24 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و چهارم

23- در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و سوم 

22 - در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و دوم


21-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و یکم
20-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیستم

19-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت نوزدهم -

18--در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت هجدهم 

۴- در گذرگاه تاریخ ایران - پس از حمله اعراب به ایران مجموعه دوم. قسمت چهارم -
۳-در گذرگاه تاریخ ایران - پس از حمله اعراب به ایران /مجموعه دوم. قسمت سوم
۲-در گذرگاه تاریخ ایران - مجموعه دوم . پس از حمله اعراب به ایران / قسمت دوم 
۱- در گذرگاه تاریخ ایران - مجموعه دوم. پس از حمله اعراب به ایران / قسمت اول دوستان عزیز ! این دومین کتاب از مجموعه تحقیقات من در تاریخ ایران است. اگر چه فشرده ولی حاصل بیش از دهسال خواندن و تامل و تحقیق. مجموعه اول که به همت والای رفیق گرامی مهدی دربهانی در شصت و یک برنامه ویدئوئی ارائه شد ازتشکیل دولت ماد تا سقوط دولت ساسانی را در بر میگرفت که دیدید و شنیدید. در این لینک میتوانید به این مجموعه دسترسی داشته باشید«در گذرگاه تاریخ ایران.الف. تاریخ باستانی ..پژوهش .اسماعیل وفا یغمائی. نماهنگ مهدی دربهانی» این مجموعه با تلاش بیشتر مهدی دربهانی بصورت زنده فیلمبرداری شده و به صورت برنامه های ویدئوئی در امده است. سپاس از همت او. امید اینکه روزگار مجال دهد و این مجموعه را با هم به پایان بریم و سرگذشت میهن خود را بهتر بشناسیم . در کنار این دو مجموعه مجموعه دیگری را نیز طی چهل و هشت برنامه به یاری دوست گرامی در تلویزیون میهن دیده اید که سومین کتاب را در بر میگیرد و اختصاص به کند و کاو در تاریخ اسلام و تشییع دارد و میتوانید در این لینک«تلویزیون میهن گفتگوهای ی سعید بهبهانی با اسماعیل وفا یغمائی این برنامه ها را ببینید» این برنامه ها را ببینید. امید اینکه این تلاشها در راه شناخت میهن و رهائی آن مفید افتد.
 اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: