دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آذر ۱۵, شنبه

در گذرگاه تاریخ ایران. مجموعه دوم.ایران پس از حمله اعراب تا دوران معاصر. تحقیق و تدوین اسماعیل وفا یغمائی.فیلمبرداری و نماهنگ مهدی دربهانی

مجموعه دویست و سه  گفتار  تلویزیونی.بخش اول. گفتارهای یک تا پنجاه و نه تاریخ باستانی.و بخش دوم یک تا صد وچهل و چهارم  از آغاز تاریخ ایران اسلامزده  تا دوران صفویان و حکومت شاه عباس... پژوهش ادامه دارد 

درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سی وششم قتل شاه اسماعیل دوم توسط خواهرش پریخان خانم . سلطنت سلطان محمد خدا بنده .

حکومت صفویان قسمت بخش دوم قسمت یکصد و سی و پنجم. سلطنت شاه اسماعیل دوم  و قتل برادران

 درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سی وچها مرگ شاه طهماسب پادشاه آخوند پرور(حکومت صفویان- قسمت٢٢)

 درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سی وسوم (حکومت صفویان- قسمت۲۱)  

درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سی ودوم (حکومت صفویان- قسمت٢٠)


درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سی ویکم (حکومت صفویان- قسمت١٩)
 درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سی (حکومت صفویان- قسمت١٨)
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و نهم (حکومت صفویان- قسمت١٧)- 

درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و هفتم (حکومت صفویان- قسمت١۵) 
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و ششم (حکومت صفویان- قسمت١٤)-
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و پنجم (حکومت صفویان- قسمت١٣)- 
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و چهارم (حکومت صفویان- قسمت١٢)-


درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و سوم (حکومت صفویان- قسمت١١
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و دوم (حکومت صفویان- قسمت١٠)
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیست و یکم (حکومت صفویان- قسمت۹) -
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و بیستم (حکومت صفویان- قسمت٨)


درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سیزدهم


درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و پنجم (حکومت تیموریان- ۱۰)
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و چهارم (حکومت تیموریان- ٩ ) - اسماعیل وفا یغماییگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و سوم (حکومت تیموریان- ۸) -

گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت یکصد و دوم (حکومت تیموریان-
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت صد ویکم (حکومت تیموریان- ۶)


گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت صد (حکومت تیموریان- ۵)
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و نُهم (حکومت تیموریان- ۴) -
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و هشتم (حکومت تیموریان- ۳)
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و هفتم (حکومت تیموریان- ۲)
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و ششم (حکومت تیموریان- ۱)
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و پنجم (حکومت سربداران- ۹)
گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و چهارم(حکومت سربداران- ٨) -

درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و سوم( حکومت سربداران- ۷) -
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و دوم( حکومت سربداران- ۶) -
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود و یکم( حکومت سربداران- ۵ ...
درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت نَود ( حکومت سربداران- ۴)
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هشتاد ونهم ( حکومت سربداران- ۳) در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هشتاد وهشتم (پایان ایلخانان مغول ٢٦ در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هشتاد وهفتم ( ایلخانان مغول ٢۵ .)
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هشتاد ودوم ( ایلخانان مغول ٢٠) -
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هشتاد ویکم ( ایلخانان مغول ١٩)
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هشتاد ( ایلخانان مغول ١۸)
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هفتاد و نهم ( ایلخانان مغول ١٧) -
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هفتاد و هشتم ( ایلخانان مغول ١٦)
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - قسمت هفتاد و هفتم (عواقب حمله مغولها ١۵)
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (عواقب حمله مغولها ۱۳) - قسمت هفتاد و پنج

در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (عواقب حمله مغولها ۱۲) - قسمت هفتاد و چهارم
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (عواقب حمله مغولها ١۱) - قسمت هفتاد و سوم


ر گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (عواقب حمله مغولها ١٠) - قسمت هفتاد و دوم -

در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (عواقب حمله مغولها ٩ ) - قسمت هفتاد و یکم -

در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (عواقب حمله مغولها به ایران ٨ ) - قسمت هفتاد
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (حمله مغولها به ایران ٧ ) - قسمت شصت ونُهم-

در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (حمله مغولها به ایران ٦ ) - قسمت شصت وهشتم...

در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (حمله مغولها به ایران ۵ ) - قسمت شصت و هفتم


در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - (حمله مغولها به ایران ) - قسمت شصت وششم- ا
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت شصت وپنجم-
در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت شصت وچهارم-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه و پنجم -
 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه و دوم
 51- در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه ویکم

50-درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت پنجاه
49- در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و نهم


48-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و هشتم -


47-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم پس از حمله اعراب - قسمت چهل و هفنم
46- درگذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و ششم -
45- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و پنجم

 44 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و چهارم 

43-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و سوم -
 42- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و دوم
 
41 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل و یکم 

40-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت چهل -


39 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و نهم -

38-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و هشتم
37-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و هفنم ...

36-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی و ششم
 - 35-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وپنجم
34-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وچهارم


33-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی وسوم


32-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ودوم -


31-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ویکم

30 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت سی ام -

29- -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و نهم 
-28-گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و هشتم

27--در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و هفتم


26-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و ششم -
25-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و پنجم -


24 -در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و چهارم

23- در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و سوم 

22 - در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و دوم


21-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیست و یکم
20-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت بیستم

19-در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت نوزدهم -

18--در گذرگاه تاریخ ایران - بخش دوم - پس از حمله اعراب - قسمت هجدهم 

۴- در گذرگاه تاریخ ایران - پس از حمله اعراب به ایران مجموعه دوم. قسمت چهارم -
۳-در گذرگاه تاریخ ایران - پس از حمله اعراب به ایران /مجموعه دوم. قسمت سوم
۲-در گذرگاه تاریخ ایران - مجموعه دوم . پس از حمله اعراب به ایران / قسمت دوم 
۱- در گذرگاه تاریخ ایران - مجموعه دوم. پس از حمله اعراب به ایران / قسمت اول  
دوستان عزیز ! این دومین کتاب از مجموعه تحقیقات من در تاریخ ایران است. اگر چه فشرده ولی حاصل بیش از دهسال خواندن و تامل و تحقیق. مجموعه اول که به همت والای رفیق گرامی مهدی دربهانی در شصت و یک برنامه ویدئوئی ارائه شد ازتشکیل دولت ماد تا سقوط دولت ساسانی را در بر میگرفت که دیدید و شنیدید. در این لینک میتوانید به این مجموعه دسترسی داشته باشید«در گذرگاه تاریخ ایران.الف. تاریخ باستانی ..پژوهش .اسماعیل وفا یغمائی. نماهنگ مهدی دربهانی» این مجموعه با تلاش بیشتر مهدی دربهانی بصورت زنده فیلمبرداری شده و به صورت برنامه های ویدئوئی در امده است. سپاس از همت او. امید اینکه روزگار مجال دهد و این مجموعه را با هم به پایان بریم و سرگذشت میهن خود را بهتر بشناسیم . در کنار این دو مجموعه مجموعه دیگری را نیز طی چهل و هشت برنامه به یاری دوست گرامی در تلویزیون میهن دیده اید که سومین کتاب را در بر میگیرد و اختصاص به کند و کاو در تاریخ اسلام و تشییع دارد و میتوانید در این لینک«تلویزیون میهن گفتگوهای ی سعید بهبهانی با اسماعیل وفا یغمائی این برنامه ها را ببینید» این برنامه ها را ببینید. امید اینکه این تلاشها در راه شناخت میهن و رهائی آن مفید افتد.
 اسماعیل وفا یغمائی
مجموعه نخست 
 


در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه وهفتم - پایان دوران ساسانیان 
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و ششم - پایان دوران ساسانیان 

در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و پنجم - پایان دوران ساسانیان
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و چهارم - پایان دوران ساسانیان در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و سوم - پایان دوران ساسانیان
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و دوم - پایان دوران ساسانیان
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه و یکم - پایان دوران ساسانیان
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پنجاه - پایان دوران ساسانیان در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت چهل ونهم - پایان  ساسانیان

   درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و هفتم - ادامه سلسله ساسانیان
درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و ششم - ادامه سلسله ساسانیان

در گذرگاه تاریخ ایران قسمت سی و پنجم . ادامه سلسله ساسانیان
درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و چهارم - ادامه سلسله ساسانیان درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و سوم - ادامه سلسله ساسانیان
درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت سی و دوم - آخرین بخش از مانی - ادامه سلسله ساسانیان

  درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و هفتم - ادامه حکومت ساسانیان  
  درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و ششم - سر آغازحکومت ساسانیانتاریخ ایران - درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و پنجم - پایان حکومت اشکانیان تاریخ ایران - درگذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست وچهارم
در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و سوم - ادامه حکومت اشکانیان
درگذرگاه تاریخ ایران. قسمت بیست و دوم ادامه اشکانیان ///در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیست و یکم - ادامه حکومت اشکانیان////در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت بیستم - حکومت اشکانیان ///.در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت نوزدهم -ادامه حکومت اشکانیان/// در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت هجدهم - حکومت اشکانیان -/// در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت هفدهم - حکومت جانشینان اسکندر حکومت سلوکی ها
///در گذرگاه تاریخ ایرانقسمت شانزدهم. در شناخت واقعی اسکندر مقدونی انکه آریو برزن در مقابل او جنگید و جان داد///در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت پانزدهم - در شناخت شخصیت اسکندر مقدونی آنکه آریو برزن در مقابله با او جان باخت در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت چهاردهم - چهارمین قسمت ازحماسه پرشکوه آریو برزن و نبرد او در مقابل اسکندر در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت سیزدهم -سومین قسمت از سرگذشت آریو برزن و نبرد او در مقابله با اسکندر. مقایسه ای میان ماجرای عاشورا و نبرد آریو برزن//////در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت دوازدهم - دومین قسمت نبرد قهرمانانه آریو برزن در مقابله با اسکندر//////در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت یازدهم- ادامه نبرد قهرمانانه آریوبرزن و سخنی در این باره قهرمان و قدیس راستین کیست؟/// در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت دهم - پایان دوران هخامنشی . حمله اسکندر و اغاز حماسه آریو برزن(جدید)//*در گذرگاه تاریخ ایران - قسمت نهم*در گذرگاه تاریخ ایران - اسماعیل وفا یغمایی - قسمت هشتم///*در گذرگاه تاریخ ایران - اسماعیل وفا یغمایی - قسمت هفتم///*در گذرگاه تاریخ ایران - اسماعیل وفا یغمایی - قسمت ششم///**نگاهی به تاریخ ایران - قسمت پنجم///**در گذرگاه تاریخ ایران. پس از کورش. کمبوجیه.بردیا و گئوماتا.داریوش شورش واهیاز داتا. حمله به یونان(قسمت چهارم)///* در گذرگاه تاریخ ایران. ادامه هخامنشیان و نقش کورش.ظهور ادیان و رسولان.بابیلون افسانه ای و فتح آن توسط ایرانیان (قسمت سوم)///*در گذرگاه تاریخ ایران - تاریخ باستانی مادها و هخامنشیان و آئین زرتشت( قسمت دوم)///*در گذرگاه تاریخ ایران مقدمه.تاریخ اسطوره ای و باستانی ایران(قسمت نخست)

۲۱ نظر:

ناشناس گفت...

انچه در حمله اعراب به ایران حقیقت دارد کشتار مردم ایران به غنیمت گرفتن نوجوانان و فروش انان در بازار برده فروشان مدینه و قتل و تجاوز و چپاول مال مردم و غارت ثروت ایران بود ولاغیر ... جزیه و کوفت و زهرمار هم بهش اضافه کنید . تحقیر ایرانیان را هم بهش اضافه کنید .
هرکس غیراز این بگوید یا در مدار جاذبه اسلام گرفتاراست یا از ترس پرت شدن به ناسیونالیسم ! یه لقمه از پان عربیسم قرض میگیره ولاغیر .

ناشناس گفت...

منابع معتبر تاریخی مینویسند اعراب به ایران حمله کردند و به زور شمشیر در می مسلمان کردن مردم برامدند .. مال و اموال مردم راغارت کردند به زن و بچه مردم تجاوز کردند مردم را تا توانستند تحقیر کردند کودکان ایرانی را به عنوان برده به عربستان بردند و فروختند و به غلامی دراوردند و فرهنگ ایران را نابود کردند . دقیقا صحابه پیامبر چنین کارهایی با مردم ایران کرد حتی در بعضی شهرها جوی خون راه انداختند و لسیار بسیار ظلم کردند و رعب و وحشت و سرکوب و سربریدن و نظائر ان . همین کارهایی که داعش با مثلا ایزدی ها کرد اسلافشان یعنی صحابه پیغمبر با ما کردند . با اینحال من ضدعرب نیستم چون از زاویه انسان به اقوام نگاه میکنم . اگر بتوانم به سهم خود کاری کتم که فرهنگ کشورم دوباره زنده و احیاء بشود و فرهنگ عرب زدوده بشود که دیگر چنین ظلمی به ملتم وارد نشود خود پیروزی است .

ناشناس گفت...

ضعف و تضادهای داخلی در درون نظام ساسانی از یکسو و فرصت طلبی ، جهانگشایی ، وحشیگری وددمنشی اعراب از سوی دیگر منجر شد به استیلای اعراب و اسلام در ایران ولاغیر . بقیه تحلیل ها حرف مفته و اخوندی است .

ناشناس گفت...

تو ۵۰۰ سال گذشته تا حالا کسی از دست حکومت بخاطر رفتن به قلعه بابک مورد ضرب و شتم قرار نگرفته بود که گرفت ! جمهوری اسلامی یعنی دشمن مادی تاریخ ایران و قهرمان ملی ان ولاغیر .

ناشناس گفت...

تو یکی از این فیلم نشستهای مسعود توجیب ریز که در اینترنت وجودداره دیدم که مسعود از تک تک فرماندهان سوالاتی در باره انقلاب مریم میکنه و جالب این هست که این خرس های گتده چقدر زبون و عقب مانده پاسخ میدهند و این واقعا مایه شرمساریه . تک تکشون میگن تا حالا پامون رو مریم سفت نبود اما الان سفته ! مسعود تو جیب ریز میگه یعنی چی ؟ و انها پاسخشون اینه : تو فروغ پامون رو مریم سفت نبود و درونمون خمینی بود ولی الان پامون رو مریم سفته و تو فروغ ۲ هزاربرابر شدیم !!! اصلا ادم از این اراجیف واقعا تعجب میکنه ... از حماقتشون از بی جنمیشون از نوکرصفتیشون از اینکه برای چاپلوسی محبورمیشن این مزخرفاتو بگن از استانبوسیشون از واقعا سادگیشون و جالبه مسعود تو حیب ریز میگه دوران شاخصش مریمه ! و این طفلکها چون مجذوب کیش شخصیت او شدتد فکر میکنن خیلی حرف مهمی داره میگه ! ببینید چندتا ادم بی صلاحیت بزرگترین سازمان انقلابی را به چه دنائتی کشاندتد و بجای رزمتده چلپلوس پرورش دادن . بسوزه پدر روابط پنهان و دلار و قدرت طلبی و کیش شخصیت !
کجایی حنیف ؟ کجایی بهرام ؟ کجایید ای جان باختگان دهه ۶۰ ؟

ناشناس گفت...

ماجرای رقص مائده ۱۷ ساله بسرعت ماهیئت کلیه اپوزوسیونهای داخلی و خارجه نشین از هر رنگ و طیف و با هر ادعا را برملا کرد . ظاهرا به جز اندکی گرایشات سکولار بقیه اپوزوسیونهای مدعی داخلی و خارجی یا برعلیه مائده به نحوی از انحاء موضع گرفتند ویا فرصت طلبانه سکوت کردند و به حمایت از این حرکت ایده الوژی برباد ده ! حمایت نکرده و اشاره ای نکردند تا بی اهمیت جلوه شود اما تاریخ مسیر خودرا میرود ... وقت ان رسیده است که همه خارج نشینان کشک دکان سیاسی پوشالی و وابسته خودرا تخته کنند . شیر دختران به میدان امده اند و پوشال صفتان عافیت طلب خارج نشین کشک چون بید به لرزه افتاده اند . با وجود چنین نسلی کلیه اپوزوسیونهای دارای مایه اسلامی باید بروند تو پارکینگ .

ناشناس گفت...

پیام به توجیب ریزان فرصت طلب ولایت عقیدتی اپوزوسیونهای روسری برسر داخلی و خارجی بمثابه چماقداران اینده ! فکر نکنید این حرف نپخته است ... وقتی خودتان را به دشمنان تاریخی مصدق منگنه کردید در صورت هرنوع معامله بین حکومت خامنه ای و دولت ترامپ وظیفه شما فقط و فقط چماقداری است ... اگر نمیخواهید وجه المصالحه شوید تا دیر نشده روسری خودرا باز کنید و ان را تو سینه رهبران قلابی و پوشالی خود بزنید و به قیام جوانان بپیوندید .

ناشناس گفت...

جامعه را روزبروز دارن به سمت مذهبی شدن میبرن... امسال مراسم محرم چند برابر سالهای گذشته است ... نصب پارچه های سیاه و افزایش بلندگوها و تجمع لات و لوت های عجیب و غریب در سرکوچه ها ارامش و امنیت مردم را با رعب و وحشت مواجه کرده ... مداحان افزایش پیدا کرده اند و تا نصفه شب عربده حسین حسین میکشند ... جو عجیبی امسال درست کرده اند . علتش را نمیدانم اما روش بسیار کارامدی برای خنثی کزدن تمایلات غیر مذهبی و ضد مذهبی مردم درست کرده اند . دستفروش خودش را در خیابان جمهوری روبروی شهرداری اتش زده هیچکس خبر ندارد اما خبر شهادت حسین در ۱۴۰۰ سال پیش با بلندگو و عربده باید در کله مردم فقیر و مظلوم فرو برود ! چرا ؟ نمیدانم .

ما با چه نوع استعماری طرفیم ؟

بیرحم ، دزد ، قصی القلب ، دروغگو ، ظالم و نظائر ان .

مجاهد سابق

ناشناس گفت...

معماری دوره ساسانی یعنی طاق گنبدی و چهارستون که بعدها در دوره حاکمیت خلفای اموی و عباسی در طرح ساخت مساجد خودرا نشان میدهد تماما از معماری ایرانی سرچشمه میگیرد حتی گنبد سلطانیه که در زمان سلطان محمدخدابنده اخرین پادشاه مغول در شهرسلطانیه (قیدار) زنجان ساخته شده به لحاظ نوع گنبد و طاق و ستونها تماما دارای اثار و تکنیک معماری ایران بوده و به معماری مغولان هیچ ارتباطی ندارد . ارگ گوگد ، بنای چغازنبیل قبل از میلاد و یا قصر اردشیربابکان درفارس ویا قلعه دختر و یا طاق کسری و صدها بقایای بنای تاریخی دیگر ایرانی مربوط به حدود ۲۰۰۰ سال پیش نشان از معماری ایرانی است حتی در بسیاری از بناهای سنگ و گچ اوایل دوره ساسانیان رگه هایی از اشکال معماری دوره هخامنشی وجود دارد که مورد توجه باستان شناسان و علاقه مندان معماری ایرانی بوده و اشاعه ترهات جعلی و تحریفی درباره نفی تاریخ ایران که از سوی اخوندهای جمهوری اسلامی مطرح میشود شاید شنونده ای در لایه های پایینی عوام پیداکند اما از نظر انهایی که ذره ای تاریخ میدانند اراجیف مشمئزکنتده ای بیش نیست .

ایران هم معماری به اندازه کافی دارد و هم قهرملن ملی ولذا ظرف ۱۴۰۰ سال گذشته بوسیله دشمنان وخصوصا اخوندها بنوعی تلاش گردیده تا عنصر ایرانیت را لوث کرده و اسلام را جایگزین ان کند و زهی خیال باطل چون امروزه جنبش هویت طلبی در مسیر مطالبه عدالت و ازادی تمام قد درمقابل جمهوری اسلامی ایستاده است و پیروزخواهدشد .

آتشفشان

ناشناس گفت...

ایران یکپارچه تملم قد درمقابل اخوند ایستاده است دراین هدف همه اقوام ایرانی دست دردست یکدیگر با حفظ یکپارچگی میهن خویش تمام قد درمقابل جمهوری اسلامی ایستاده و قطعا پیروزخواهدشد .
اتشفشان

ناشناس گفت...

مخالفین جمهوری اسلامی با همه دفترو دستک و پول و رابطه و خدم و حشمشان اندازه یک کارگر هفت تپه نه شعوردارن ونه جربزه ... چرا ؟

کل سخنرانی های اعتراضی کارگران هفت تپه را گوش کردم یه شعار برعلیه رضاشاه توش ندیدم و هرچه بود فریادبرسر جمهوری اسلامی بود اما مخالفین جمهوری اسلامی یا همان انواع الترناتیوهای خارج نشین کشک همه زورشونو متمرکز کردن به فریاد برعلیه رضا شاه و گهگاهی هم فراخوان !

یک جو و هجمه همگانی در خارج ازسوی اپوزوسیونها برعلیه رضاشاه بوجودامده و این نشانه یعنی همه اپوزوسیون و الترناتیوهای کشک خارج نشین یجورایی توسط اطلاعات اخوندی هدایت میشوند ... حالا یا بخاطر بندناف ایده الوژی اسلامی است ویا بخاطر نفوذ ویا بخاطر تشکلات ساختگی از سوی رژیم ... فرقی هم نداره و تنها مشخصه اش امروز در شعار علیه" شاه و شیخ" خلاصه میشه و از اونجایی که شیخ درقدرته بنابراین همه این پروژه برعلیه رضاپهلوی سازماندهی شده است اما درداخل مردم خوشبختانه مسیرشون توریل الترناتیوهای خارج نشین کشک نیست .

من سلطنت طلب نیستم بلکه اینو میفهمم که تواین شرایط هرنوع حمله به رضاپهلوی یعنی همراهی با رژیم و خاک پاشیدن برمبارزات داخل کشور ولاغیر

اتشفشان

ناشناس گفت...

افرین به این دوست اتشفشان که یکماه قبل اوضاع را درست میدیده است.

ناشناس گفت...

دوستی میگفت تئوری انقلاب مریم که اینقدر مسعود به اموزش ان اهمیت میدهد چیست ؟ بهش گفتم اگربخوام کامل برات شرح بدهم سرگیجه میگیری ولی بصورت مختصر یعنی اینکه " همه نوکر مسعودبشوند و دراو ذوب بشوند و فردیت خودرا له کنند و نظر خاص هم نداشته باشند و همیشه درخاطر داشته باشن که نون خور مسعودن و باید بپذیرند که هیچکاره اند و مسعود همه کاره است و چون با مسعود به لحاظ شعور دارای فاصله کهکشانی هستند لذا همیشه خفه باشند و فقط برای چاپلوسی میتوانند دهان بازکنند "

دوستم گفت همین الانشم سرگیجه گرفتم !!!

دوستم گفت حالا برای چی میگن " مهرتابان" ! گفتم یعنی اینکه با بقیه زنان تشکیلات تفاوتش مشخص بشه و همه حساب کارخودشونو بکنن ! همه باید با دست خالی بروند جلوی چماق و گلوله ولی مهرتابان باید با یه دست گل برود مشایعت میهمانان خارجی و ضیافت شام و جشن و غیره ...

دوستم گفت  این بزرگوار نمادزینب کبری است یا انجلاجولی ! گفتم حتما که نماد زینب کبری و فاطمه زهراست . چون انجلاجولی روسری نداره .

مجاهدسابق

ناشناس گفت...

درسال ۵۷ ایده الوژی اعراب با اخوند به ایران حمله کرد تا ترتیب کارهای باقیمانده اش را بدهد و ما هم در این توطئه استعماری "همه با هم با وحدت کلمه" شرکت کردیم ! وای برما ... اخه کی میخواهیم تاریخ خودمونو بدونیم ؟

ناشناس گفت...

متاسفانه ما درحال حاضر دوجور سیاسی بدبخت در خارج از کشور داریم :
دسته اول انهایی که به اصطلاح "رادیکال" و درواقع "ملا لغتی" هستند و درجتی گرم نشسته اند و انتظارشعارهای تندوتیز درداخل دارند !!! و جالبه که ادعای رهبری جنبش راهم دارند !!!
دسته دوم نایاکی و رژیمی و تخریب چی هستند که مردم را از قیام میترسانند و از فروپاشی ایران صحبت میکنند .
واقعا خاک برسر هردو اینها که چشمشان را به مبارزات داخل کشوربسته اند و هزارلن زن و مرد مبارز را درمیدان و زندان نه تنها تمیبینتد بلکه هریک از انها از زاویه خودشان حرف و حدیث هم بری جان برکفان داخلی میتراشند .
خاکزاد

Unknown گفت...

من این ۱۸۶ قسمتی را میخوام چطوری دانلود یا تهیه کنم همه را میخولم ، خیلی برای خوب و روشنگی هست

فضل الله گفت...

ضمن قدردانی از زحماتتون برای دسترسی بهتر در یوتیوب پیشنهاد میکنم تمام سخنرانی ها را با یک سری شماره مسلسل از آغاز تا انتها مشخص کنید که یافتنشان آسان باشد.

Unknown گفت...

در یوتیوب این پیغام در مورد شماره‌ ۱۰ آرزو بیژن گذاشته اند:
This video is no longer
available due to a copyright claim by The Orchard Music.

ناشناس گفت...

آقای یغمایی
با احترام پیشنهاد میکنم در گفتارتان در کنار تواریخ قمری و میلادی، معادل شمسی را هم بیان کنید. در درجه اول این تصویر درستی از فصل، ماه و روز میده و در درجه دو انسانها مجبور نیستند در ذهنشان تاریخ را تبدیل کنند.
تبدیل تاریخ در اینترنت امکان‌پذیر است
رضا م

ناشناس گفت...

جناب یغمایی.
درود برشما. با سپاس از اینهمه کوشش شما برای بیان تاریخ ایران.
قسمت ۴۸ و ۵۰ ساسانی پخش نشد.
قسمت آخر (بعد از ۶۰) هم در لیست وجود ندارد.
پاینده باشید.

Unknown گفت...

درود بر شما‌.

برای دانستن اینکه تضاد بین دین زرتشتی و آیین مهر ایران، روی قضاوت شما، در باره‌ی جعلی بودن ادبیات عشق و در نتیجه جعلی بودن فرهنگ مردم ایران، اثر گذاشته؛ خواهشمندم به این سخنرانی با صمیمیت قلبی خود گوش کنید.
https://www.youtube.com/watch?v=j-lWmUMhvyU