دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ بهمن ۱۷, چهارشنبه

قانون» دشمن حقوق بشر در ایران: بخش نخست برنامه ای مشترک از خانم نیره انصاری و آقایان جهانشاه رشیدیان، محمدرضا روحانی و اسماعیل وفا یغمایی


قانون» دشمن حقوق بشر در ایران: بخش نخست برنامه ای مشترک از خانم نیره انصاری و آقایان جهانشاه رشیدیان، محمدرضا روحانی و اسماعیل وفا یغمایی ۱۲ بهمن ۱۳۹۷  .

۱۱ نظر:

ناشناس گفت...

با صحبتهای اقای یغمایی موافقم چون قانون را با درکی جالب از دنیا و یک جهانبینی خاص ورود کردند . خصوصا بحث فرایزدی که سگ و گربه و سایرموجودات هم دارند و درچارچوب اون جهان بینی کاملا درسته . اخرصحبت را هم خیلی خوب و جانانه تمام کردند بعنوان شاعری که درد عدالت و انسانیت داره و قلبش برای نفی ظلم و ستم درطپش هست .
من اینطوری فک میکنم .

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۵ بهمن ۱۳۹۷/ ۵ فوريه‌دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

۱/بالاى سردر ورودى مغازه ى مانوشته:
۱۲۱ yahoo/رودرواسى نداريم حتاباشما!

۲/"موجودات فضايى زاده ى تخيله.به محض اينکه نقطه‌ى‌کورى‌دردانش پيداميشه،مناديان‌خرافه‌مى‌افتندروش"بفرمااين‌هم‌اثبات‌خدا".هنگامى که"نقطه‌ى‌کور"پرميشه،مثه‌گربه‌مرتضاعلى‌مى‌افتندرو"نقطه‌ى کوربعدى".چندهزارسال بحث"خلق‌الساعه"بود.پاستورضربه روزد.پريدن روى"آفرينش".داروين ضربه‌روزد.امروزدانش آنچنان تواين زمينه پيشرفت کرده که‌حتاسازوکارهاى ريزدرون سلول هم شناخته شده ست.ريشه‌ى‌حيات‌اسيدهاى‌آمينه ست که بطورطبيعى‌توليدميشه حتاتوآزمايشگاه:يک کره‌شيشه‌اى‌دربسته‌ضدعفونى شده،ترکيبى ازآب،اکسيژن،ازت+دوالکترود‌جرقه‌زن(شبيه‌سازى‌آذرخش).پس‌ازسه هفته بازکنيد:پرازاسيدهاى‌آمينه.توسرما،کنارآتشفشانهاى‌زيردريايى و...هم درست ميشه.
۳/سازوکارذخيره‌وپس‌دادن‌گرمادربدن در"باترى"هايى‌درون‌سلول‌ست بنام ميتوکوندرىmitocondrieودوملکول بنامADP/Adénosine diphosphateوATP/Adénosine triphosphate.قندبااکسيژن‌ترکيب ميشه،گرماميسازه.ADPبادوفسفر+گرماميشهATPباسه فسفر.گرماى بيرونى ميادپايين،ATPمى‌شکنه‌بهADPوگرماروپس ميده.به‌همين سادگى.نه‌ازالله‌دستورميادنه‌ازمرکزيت.
۴/DNAى‌درون‌ميتوکوندرى‌تنهاازژن"مادر/مادّه"مياد.ازمردم‌دنيانمونه بردارى‌وجمع بندى شده:ازسوئدى‌وچينى‌بگيرتاسرخپوستهاى‌پرو و بوشيمن هاى‌استراليا،ريشه‌ى‌همه‌برميگرده‌به‌سنگال.دوتانژادبشرنداريم.
۵/اختلاف‌ژنتيکى‌ماباکرم‌خاکى‌کمترازيه‌درسده.دوتاريشه‌حيات نداريم.تمام‌موجودات زنده‌ازيک ريشه‌اند.اين هم‌درخودزمين‌درست شده.ازآسمان‌نيامده.درانجيل‌نوشته"خداانسان‌رابه‌شکل‌خودش آفريد".واتيکان‌مرکزعلمى‌ونجومى‌اى‌داره‌بابودجه‌ى ميلياردى‌براى تئورى‌سازى‌هايى‌ازاين دست بويژه پس ازدردسرهايى که‌داروين"ملعون"درست کرد

۶/سازوکارهاى‌بدن ماازشقايق‌دريايى‌ميادوکرم‌خاکى‌ودرخت.تجزيه‌سلول بنابرقوانين ساده‌ى‌رياضى‌ست‌وفيزيک وشيمى.مرزبين"زنده"و"غيرزنده"درجاهايى مبهمه":ويروس موزائيک توتون"ويژگى"بلور"هاروداره.مثه‌نبات مشهد.بزرگ ميشه،زيرفشارمى‌شکنه‌ميشه‌دوتا.اين‌ميشه توليدمثل؟زنده‌ست؟نيست؟
۷/ريشه‌ى‌حيات‌درزمينه.همه‌ش‌هم‌خودبه‌خودى‌درست شده بنابرقوانين رياضى،فيزيک‌وشيمى‌و...ازآسمان‌نيامده!
۸/پيدايش زيست برميگرده‌به‌شرايط‌نادرومعلول تصادفه.تنهااگه"ماه"نبودکه چرخ‌لنگرتنظيم‌گرماباشه،تفاوت‌گرمادر روزودر‌سال ميشد۱۰۰-و۲۰۰+.مشترى% ۹ر۹۹شهاب سنگهاروميگيره.تنهايه شهاب سنگ کوچک‌دايناسورهارونابودکرد.اگه‌کمربندمغناطيسى"وان‌آلن"نباشه ‌ميشيم‌مثه‌جوجه‌توميکرواوند.بازهم‌هست.بازهم‌هست.
امروزتلسکوپ‌هادرمدارزمين‌اندوصل‌به‌رايانه‌هاى‌غول‌پيکرباهوش‌مصنوعى وتاچندميلياردسال‌نورى‌رومى‌بينن.بزودى‌ناسايکى‌ديگه‌مى‌فرسته‌براى جستجوى"سياره‌هاى‌چون‌زمين‌دردوردستExopllanètes".تااينجاچيزدندون گيرى پيدانکردن.

۹/حالااينهاچه پيوندى بااين بحث"قانون....درایران"داره؟
دردماهمين جاست.آخوندهاى جاکش بااين(قياس)صغرا/کبراشروع‌مى کنن که"ماروکى‌آفريده؟ازکجاآمده‌ايم‌وبه کجاميرويم؟"وميرسن به‌اين استدلال‌کشک که"الله‌هست،جهان‌روآفريده،انسان رو"خــلــق"کرده،بانواختى‌ازنوع‌کاتيوشا ۰۰۰ر۱۲۴(برابر124Ko)پيامبرفرستاده،[همه‌ش‌هم‌تواين خاورميانه].آخريش‌هم‌رسول‌ماست.
مـاآخـونـدهـاهم نماينده‌شيم.
قـانـون‌ازآسـمـان‌آمـده

خيلى هاباذهنيت"به باورهاى‌مردم‌بايداحترام‌گذاشت"ازکنارش‌ويراژميدن

آخوندک!خدايى نيست،ميگى هست ثابت کن.ازتوگنده‌ترهاش نتونستن.ايناچرته،کشکه،حرف مفته!
اثبات با"زيرا"آغازميشه ونه با"ماروکى آفريده؟"

پس تاثابت نکردى(که نميتونى)کاسه کوزه ى مزخرف يکتاپرستى روورداربزن به چاک.ازآسمون جزبارون وبرف وگه گاه فضله ى کفترچيزى نيامده.

قانون‌روماتعيين مى‌کنيم.باحقوق‌دانها،انديشمندان،وفرهيخته‌هاى منتخب مردم‌ونه‌رهبرى‌ازاون"بالا".
به‌اجراهم‌درنميادمگربامُهرورأى مـردم.

مشخصه؟

نزديک ده سال پيش،پس ازاينکه‌دارودسته‌ى فرقه‌پليد‌پول‌دادن ازسرکارم بيرونم کردن،کارى پيداکردم درمرکزکارباتاکسى هاى پاريس.ايرانى‌هم‌توشون بودويکيش سفارتى.يه‌بارپيش‌ازاينکه بره،گفت(گوياخورده‌به پست يه‌هالو)
- يه چيزى ميگم‌روش فکرکن بارديگه‌جوابشومى‌پرسم
- چيه؟
- ماازکجاآمده‌ايم‌وبه‌کجاميرويم؟
- بارديگه‌لازم‌نيست.جوابشوآماده‌دارم.مااز"شکم"مادرمون‌مياييم بيرون،ميريم‌توگور.ميون‌اين‌دوتاهم‌زندگى‌مى کنيم.
- (باچشماى گرد)همين؟
- دست توبذارزمين!

ناشناس گفت...

قانون به مفهومی که ما درک میکنیم فک کنم بخشا غریزی باشه .( البته بحثش طولانی است) اما نقطه عزیمت ان فک میکنم غریزی باشه اما ایده الوژی میادوسط میرینه تو غریزش و مفهوم حقیقی ان را سلب میکنه . ای دوصد لعنت بر این ایده الوژی باد .
ایکاش ادمیزاد عصر حجر از رعدوبرق وکوفت و زهرمارنمیترسید تا نطفه ایده الوژی بسته نمیشد ( برخلاف اونایی که میگن ایده الوژی جهان بینی است من میگم ایده الوژی تئوریزه کردن جهله الیته از نوع توحیدی ان ) احه یکی به من بگه این ادمیزادعصرحجری با اون فک گنده و جمجمه کوچیکش گوه خورده ترسیده و وارد ایده الوژی شده ! رعد و برق باید از فک گتده و سرکوچیک ادمیزاد میترسید . واما فره ایزدی :
اگه بپذیریم که همه موجودات مخلوق هستند ( به خدا و طبیعتش کاری ندارم ) پس همه موجودات عالم از میکرب سل گرفته تا اقای کخ همه و همه دارای فره ایزدی اند پادشاها میگن مال ماس تا دس زیادنشه ( بازاری برخورد میکنند !) از بورژوازی هرچی بگی برمیاد !
نتیجه :
به نظرمن قانون غریزیه و حاضرم ثابتش کنم و ایده الوژی یعنی تئوریزه کردن جهل و اینوهم حاضرم ثابتش کنم .

ناشناس گفت...

جالبه اقای روحانی میگن فره ایزدی متعلق به پادشاهانه و بعد دلیلشو خون آبی مثال میزنن !  اثبات علمی با خرافات مگه داریم ؟  مگه پادشاه نوعی خرچنگه ؟!

ناشناس گفت...

ظرف قانون ته نداره عین جیب اخونداس . باج هم بعضی وقتها قانون میشه و متخلفین بخاطر زیرپاگذاشتن قانون مواخذه میشن . داستان ارث دراسلام و چندهمسری و گردن زدن دراسلام و غیره هم قانونه قرانه .

ناشناس گفت...

فرش گرد بردار چهارگوش بافته میشود ! اینم یه قانونه ؟!

ناشناس گفت...

حتما داستان ابوریحان و اسیابان و سگ اسیابان و امدن باران را شنیده اید ...
سگ قوانین طبیعت را بهتر از ابوریحان میدانست ! چرا ؟ چون درک قوانین ( منظورقولنین طبیعی) غریزی است و هرموجودی بنابر مسیرتکاملیش قابلیتهای متفاوتی نسبت به بقیه موجودات دارد . انسان از چراغ قرمز عبورنمیکند اما اسب عبورمیکند چون این نوع قوانین شرطی - اجتماعی است و بشرساخته است . داستلن پیچیده و مفصله ... اما همین سگ را علمای تشیع سرخ علوی نجس اعلام کرده اند درحالیکه در خیلی ازموارد بیشاراز علما میفهمد اما سگ علما را نجس اعلام نکرده چون ایده الوژی نداره . شاید این حرفها بچگانه به نظربیاد اما یادتون نره که فلسفه زاییده کودک درون در دوران بلوغ فکری است .

ناشناس گفت...

انسانهایی که تجربه زندگی با سگ و گربه ( منظورحیوان) را دارند خیلی روشنتر و منطقی تراز انسانهایی هستند که این تجربه را ندارند . ظاهرا یک چیزی در حقیقت روزگار نهفته است که بخشی ازان در زندگی با سگ و گربه بدست میاید . داروین اگر دنبال موجودات نبود و روی انها کلید و تمرکز نکرده بود هرگز داروین نمیشد و نطریه علمی بوجودنمیامد ... ایده الوژی بکن و نکن و باید و نباید بدبختی میاورد بطوریکه هزاران دخترجوان و مبارز داخل کشور درمیدان و زندان را نمیبینی اما زهرا و زینب ۱۴۰۰ سال پیش میشود الگویت !!! چرا ؟؟؟؟؟
چون نطفه اخوند خصوصا ازنوع تشیع سرخ علویش رفته تو رحم مغزت و بچه گذوشته !!!
اگه این تلویزیونو از جمهوری اسلامی بگیری درزمینه تبلیعات و عوامفریبی و وارانه گویی فلج میشه و اگر این چهارتا الگوی من دراوردی را هم از تشیع سرخ علوی بگیری انوقت انسانهای مبارز مطرح میشوند ! واین برای بنگاه ایده الوژی بازار کسادمیاره .

ناشناس گفت...

ملاقات پمپئو با مسیح علینژاد نقطه قوتی است برای رساندن مطالبات واقعی مبارزه زنان درایران به گوش جهانیان .

حداقلش اینه که مسیح اخبار مبارزه زنان  را از کانال  ایده الوژی اسلامی عبور نمیده و سانسورنمیکنه و واقعیتها را به جهان منتقل میکنه و حداقلش اینه که مدعیان پوشالی هم جایی برای عوامفریبی پیدا نمیکنند .خاکزاد

ناشناس گفت...

اقای عالمزاده
مطالبتان جالب بود .
خصوصا اخرشو خیلی خوب تموم کردی .
غریبه

ناشناس گفت...

مطالب جالبی بود ... اره همینطوره با همه کم و زیادش  همینه .

اما داستان خلقت رسولان و انبیاء فک کنم از ترکیب  اب+اکسیزن+ازت خارج بشه و ربطی به عوامل حیات نداشته باشه . اخه پیامبران خصوصا ازنوع اولااعظم شان از اسمون هفتم بسرعت نور اومدن تو سیاره ما و وقتی با یه مشت سلول اولیه مواجه شدن  به خدا گفتن اینجا که بشری وجودنداره خدا هم بهشون گفت همونجا بمونید وقتی بشر شدن راهنمایی شان کنید تا ادم بشن و اولین بشری که ادم شد یک شیخی بود که از نسل اون اخوند پدیدامد که ختمی مرتبت ان ایت اله خمینی پدربزرگوار و رهبرسازش ناپذیرخلق بود که یکبار سال ۴۲ خواست بیاد اما یزید زمان یعنی محمدرضاشاه جلوشو گرفت ( ولی عقبشو ول کرد !) وگرنه ۱۵ سال بعد ظهور نمیکرد ! البته همانطورکه میدانیم و خوب هم میدانیم و کسی هم نمیتونه با بیوگرافی الکی خرمان کنه همین اقا از مراجع معتبرو محترم مجاهدین بودند بطوریکه سال ۴۹ افراد نمره یک سازمان رفتند درنجف نزد اقا و اقا کورکرد که شفا نداد و بعد امدند ایران ودرگزارس خودبه سازمان گفتند که اقا مال این حرفا نیس و پرونده اش بسته شد اما بعداز ۵۷ رهبران جدید اقا را تا پدربزرگوار بالا کشیدند ! با اینکه اقا همان گوه سال ۴۹ بود اما رهبران جدید سازمان یک گوه دیگری شده بودند ( والبته به لحاظ کیفی که از عواید مبارزه با اپورتونیسم چپ خائن کودتاچی  بود که درب ورودی سازملن را شب نگهبان یادش رفته بود ببنده اینا هم نصفه شب اومده بودن تو و بقیه ماجرا ... عجب اپورتونیست هایی !) و ان شد که شد و میشود . واما این ترکیب نامیمون اب و اکسیزن و ازت نمیدونم چه داستانی داشت که برای همه موجوداتش ۹ تا سوراخ گذاشت ! البته برای بیشترشون ! اما بعضی ها سعی کردند سوراخها را اببندی کنند که متاسفانه خودشون سوراخ شدند . بهرحال ان چیزی که از نظر داروین کشف نشد حلقه مفقوده ژن انبیا .... بود که برادر جا پای داروین (ع) گذاشت و مشکل را حل کرد ! تفسیر سوره بقره و مریم در همین راستابود بطوریکه برای یک مشت گاو و گوساله عشقش را بجای حضرت مریم عرضه نمود . حالا رابطه بقره و مریم را پیداکردید ؟ این همان حلقه مفقوده بود که داروین از کشف ان عاجزبود و هیچکس نمیتوانست به ان ورود کند جز برادر و البته اقای قرائتی هم در تلویزیون جمهوری اسلامی از این لاطایلات زیاد گفته بود .