دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبه

نقش شعرهای عاشقانه درتکامل انسان و تعالی بخشیدن به احساسات . اسماعیل وفا یغمائی

۲ نظر:

مسعودعالمزاده / پاريس گفت...

۱۳ آذر ۲۵۷۹ ايرانى ۳ دسامبر۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

در سد سال گذشته، روانشناسان تربیتی روی" ضریب هوشی" (quotient intellectuel/intelligence quotient) یا (QI/IQ) بسیار تاکید می کردند که نادرست نبود.این از "خردگرایی" میامد که بازهم بدنبود. اما مطلق کردن "خردگرایی" راه به جهنم می برد. هردو این سیستم ها (کمونیسم و نازیسم) خردگرایی را مطلق کردند.
کم و بیش سی سالی هست که در زمینه آموزشی واستخدامی، دید دیگری بکارگرفته میشود : از انسانها روبات ساختن راه بجای درستی نمی برد.انسانیت هم باید بخشی از معیارهاباشد. حال ضریب دومی راهم افزوده اند : ضریب عاطفی (quotient émotionnel/emotional quotient) یا (QE/EQ).
حتا درپایین ترین سطح، از دوفرد با ضریب هوشی برابر، آن کسی که ضریب عاطفی بالاتری دارد مفیدتر و کارا تر است.
اینجاست که پا بپای ریا ضیات،ادبیات و شعر باید پا بگیرد. یکی روی ضریب هوشی کار می کند، آن یکی روی ضریب عاطفی.
با روی یک پا لی لی کردن نمی توان چندان دور رفت.

بطور نمادین میشود گفت مغز و ... قلب !
هریک بی آن یکی می شود جانوری عجیب. یکی میشود دانشمند بی وجدان، آن یکی عاشق نادان ! آمیختن هردو میشود خیام !

نکته جالبی از خیام. جبر را خیام تدوین کرد. توابع ابتدایی کار اوست. وقتی به تابع معروف "سینوس" رسید، در شکل این منحنی "سینه زن" رادید. در این دوران زبان ارتباطات (اجباری) عربی بود. نام این تابع را گذاشت "جیب" که در عربی آن دوران به معنای "سینه" بود [سعدی : کنم از جیب نظر تا دامن]. همین "جیب" بود که به لاتین آن دوران (Sinus) ترجمه شد که اگر اشتباه نکنم باید هم ریشه (sein) فرانسه و سینه فارسی باشد. خیام ریاضیدان بود اما "اصل قضیه" را فراموش نکرد.

مسعودعالمزاده / پاريس گفت...

۱۳ آذر ۲۵۷۹ ايرانى ۳ دسامبر۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

اما استاد گرامی،

این کار یک اشکال ایدئولوژیک (Idiot logique) دارد و آن اینکه حق رهبری را میخورد !