دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۱۳, چهارشنبه

سهم ما اسماعیل وفا یغمائی

سهم خورشید تابیدنست
 و سهم ستاره چشمک زدن.
سهم گنجشک جیک جیک کردنست
بر شاخه درخت مقابل من
و سهم سگ کوچک
پارس کردن با صدای زیبایش

سهم باد وزیدنست
جاروکشان و زمزمه گر
و سهم موش کوچک
جستجوی دانه بادامی در میان چمن ها
با چشمان نگران و درخشانش

سهم من

بجز از بوسه ای از لبان تو،
که نباید از آن گذشت!
سهم تو
لبخندست و مهر ورزیدن
و نیالودن خویشتن و دیگران
و درخت و گیاه وجانوران که خواهران مایند
وبیرون از خود ادامه داشتن
و آواز ی از امید برای ادامه ی خود که دیگرانند
هنگامی که فرو میغلتیم و به پایان میرسیم
هنگامی که حتی شکست میخوریم
هنگامی که خرد میشویم
تا جائی داشته باشیم
در کنار خورشید و ستاره و گنجشک و سگ
در کنار باد و موش کوچک
در کنار جهان جاودان.....
12/تیر/1397

هیچ نظری موجود نیست: