دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۷, یکشنبه

داوری کاربران درباره کارنامه پادشاهان پهلوی به مناسبت سالگرد درگذشت‌ آنها

۴ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۷ مرداد ۱۳۹۷/ ۳۰ ژوئيه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

شيوه ى داورى درست مقايسه ست.روى ليست کشورهاى اون دوره،بايک سرى مورد کمى وکيفى ببينم پيش تر بوديم ياپس تروکمبودهاباچه شتابى کم ميشد.سواى بمب اتمى،بجز آلمان شرقى ازتمامى بلوک شرق پيش تربوديم.از ديداحترام جهانى توپونزده تاى اول بوديم.تورشداقتصادى ورفع بيسوادى اول بوديم.شوروى پس از شکست طرح اشغال ايران که فاز اولش اشغال افغانستان بودمتلاشى شد(بدرک).کمونيسم درآن دوران بروبروداشت.شاه هيچ نيرويى جزآخوندها تودستش نبودتاجلوى نفوذروسهاروبگيره.جبهه ملى توزردازآب دراومدورفت دنبال خمينى.جنبش روشنفکرى هم مليونى نبود.هرکى بودهمين کارروميکرد.چشم راست شاه(فردوست)جاسوس شوروى بودوشبکه اى درست کرده بود بنام"دفتر ويژه"دردربار.تمام ارتباطات شاه زيرنظرش بود.فردوست پيش و بيش ازشاه درجريان مسائل بود.تکرار دوباره:کتاب Dans le secret des princes از Alexandre de Marenches رئيس سازمان اطلاعاتى فرانسه در۵۷.وقتى رئيس جمهور فرانسه اين فردروميفرسته تاباتمام خطرهايى که جونشو تهديدميکردبيادتهران رودرروباشاه صحبت کنه يعنى فهميده بودن که دورشاه آلوده ست.

"رضا شاه با نازى ها همکارى کرد".تنها کشورى که اززمان اميرکبير چشم طمع ارضى به ميهن مانداشت وصادقانه درصنعتى کردن ايران کوشيد آلمان بودوبس.خود آمريکا تاپيش ازحمله به پرل هاربربا"آقاى صدراعظم آدولف هيتلر" روابط بدى نداشت.رضاشاه نمى تونست قراردادهاى پنجاه ساله رويه شبه باطل کنه.بايد پنج برابر بودجه کشور غرامت ميداد.چهره ى رضاشاه روتوده اى ها کثيف کردن براى کشتن تيمورتاش که براى شوروى جاسوسى ميکرد.
براى ارزيابى کمّى بايدعددورقم روگذاشت جلو.براى ارزيابى کيفى اينرا بايد محور گرفت : آيا گزينه بهترى بوديانه.
ايدئولوژى که نشد معيار.اين پستونکى ست براى بچه ها.

"سرکوب جنبش پانزده خرداد"؟ بزرگترين خدمت شاه به ايران قاطعيت ش دربرابر شورش يه مشت لات مثه طيب بودبه تحريک خمينى براى رأى زنان واصلاحات ارضى که به دستور کندى نبوداين دروغه.گيرم که بود.بد بود؟
گل سرخ انقلاب مهدى رضائى دردفاعياتش دربيدادگاه هاى آريامهرى ميگه"ساواکى ها درب خانه ى حضرت آيت الله العظمى خمينى را آتش زدند !"
خمينى همون موقع ش هم مرتجع بود.اين جمله زرزره وبس.

تو ويتنام وکوبا وضع کارگرهابهتر نبود.زمان شاه عمله هاظهر چلوکباب برگ ميزدن تو رگ،تو شوروى نون خالى هم نداشتن سق بزنن.توکامبوج خمرهادومليون نفروکشتن،توايران ماپيرهن خمرى تن مون کرديم وآرزوى برپاکردن ارتش خلقى داشتيم،يه عده دنبال جامعه ى صلواتى بودن،بقيه هم جامعه ى بى طبقه ى توحيدى.

شوت بوديم.حاليمون نبود.

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۷ مرداد ۱۳۹۷/ ۳۰ ژوئيه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

شيوه ى داورى درست مقايسه ست.روى ليست کشورهاى اون دوره،بايک سرى مورد کمى وکيفى ببينم پيش تر بوديم ياپس تروکمبودهاباچه شتابى کم ميشد.سواى بمب اتمى،بجز آلمان شرقى ازتمامى بلوک شرق پيش تربوديم.از ديداحترام جهانى توپونزده تاى اول بوديم.تورشداقتصادى ورفع بيسوادى اول بوديم.شوروى پس از شکست طرح اشغال ايران که فاز اولش اشغال افغانستان بودمتلاشى شد(بدرک).کمونيسم درآن دوران بروبروداشت.شاه هيچ نيرويى جزآخوندها تودستش نبودتاجلوى نفوذروسهاروبگيره.جبهه ملى توزردازآب دراومدورفت دنبال خمينى.جنبش روشنفکرى هم مليونى نبود.هرکى بودهمين کارروميکرد.چشم راست شاه(فردوست)جاسوس شوروى بودوشبکه اى درست کرده بود بنام"دفتر ويژه"دردربار.تمام ارتباطات شاه زيرنظرش بود.فردوست پيش و بيش ازشاه درجريان مسائل بود.تکرار دوباره:کتاب Dans le secret des princes از Alexandre de Marenches رئيس سازمان اطلاعاتى فرانسه در۵۷.وقتى رئيس جمهور فرانسه اين فردروميفرسته تاباتمام خطرهايى که جونشو تهديدميکردبيادتهران رودرروباشاه صحبت کنه يعنى فهميده بودن که دورشاه آلوده ست.

"رضا شاه با نازى ها همکارى کرد".تنها کشورى که اززمان اميرکبير چشم طمع ارضى به ميهن مانداشت وصادقانه درصنعتى کردن ايران کوشيد آلمان بودوبس.خود آمريکا تاپيش ازحمله به پرل هاربربا"آقاى صدراعظم آدولف هيتلر" روابط بدى نداشت.رضاشاه نمى تونست قراردادهاى پنجاه ساله رويه شبه باطل کنه.بايد پنج برابر بودجه کشور غرامت ميداد.چهره ى رضاشاه روتوده اى ها کثيف کردن براى کشتن تيمورتاش که براى شوروى جاسوسى ميکرد.
براى ارزيابى کمّى بايدعددورقم روگذاشت جلو.براى ارزيابى کيفى اينرا بايد محور گرفت : آيا گزينه بهترى بوديانه.
ايدئولوژى که نشد معيار.اين پستونکى ست براى بچه ها.

"سرکوب جنبش پانزده خرداد"؟ بزرگترين خدمت شاه به ايران قاطعيت ش دربرابر شورش يه مشت لات مثه طيب بودبه تحريک خمينى براى رأى زنان واصلاحات ارضى که به دستور کندى نبوداين دروغه.گيرم که بود.بد بود؟
گل سرخ انقلاب مهدى رضائى دردفاعياتش دربيدادگاه هاى آريامهرى ميگه"ساواکى ها درب خانه ى حضرت آيت الله العظمى خمينى را آتش زدند !"
خمينى همون موقع ش هم مرتجع بود.اين جمله زرزره وبس.

تو ويتنام وکوبا وضع کارگرهابهتر نبود.زمان شاه عمله هاظهر چلوکباب برگ ميزدن تو رگ،تو شوروى نون خالى هم نداشتن سق بزنن.توکامبوج خمرهادومليون نفروکشتن،توايران ماپيرهن خمرى تن مون کرديم وآرزوى برپاکردن ارتش خلقى داشتيم،يه عده دنبال جامعه ى صلواتى بودن،بقيه هم جامعه ى بى طبقه ى توحيدى.

شوت بوديم.حاليمون نبود.

آذر گفت...

خدمات رضا شاه کبیر پر واضح است مخالفانش هم افرادی ناآگاه یا مرتجع و مغرض هستند که اگر زندگیشان را بررسی سطحی و کوتاهی کنید می بینید چه درجه از تناقض در گفتار و کردارشان وجود دارد.در مورد محمدرضا شاه پهلوی هم باید گفت چون افق دید او از همه ما ایرانیان بسیار فراتر بود برای ما و بخصوص گروه های کور مرتجع قابل فهم نبود و کشش نداشت بهمین دلیل مجبور بود برای پیشرفت ایران و رفاه مردم دیکتاتور باشد.شاه جهت رفاه همه آحاد ملت بیمه درمانی تامین اجتماعی را برقرار کرد در حالیکه کارفرمایان کارگرانشان را از بیمه شدن ترسانده بودند و در بازرسیهای تامین اجتماعی از کارگاهها یا آنها را مخفی میکردند یا حداقل دستمزد را برایشان رد میکردند و ...همه اقدامات شاه برای رفاه و آینده سازی ملت بود و بدرستی به عناصر نفهم و کج فهم و عقب افتاده که خود را انقلابی مینامیدند عنقلابی میگفت.درود بر روان محمدرضا شاه پهلوی

ناشناس گفت...

باسلام
رژم شاه طلای 24 عیار نبود اما 18 عیار بود و رژیم خمینی در حد پهن ! حتی کم ارزش تر از پهن . لاجرم بهیچوجه با هم قابل مقایسه نیستند . در 18 سالگی این موضوع را نمیفهمیدم اما در 58 سالگی کاملا به انچه میگویم وقوف کامل دارم .
شکی نیست که اشتباه بزرگی را بر علیه ملت و میهن مرتکب شدیم اما باید جبران کنیم ... حتی به قیمت خون وگرنه ایندگان لعنتمان خواهند کرد ، گرچه امروز هم از لعنت شدگانیم . اخوند باید برود وگرنه روزگار سیاه تری در کمین است .
خاکزاد