دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۲۳, سه‌شنبه

به برکت اسلام و جمهوری اسلامی ویاری حق و ائمه معصومین خزر حراج شد


سید علیشاه قاجار و معاهده دوم ترکمانچای

۱۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۳ مرداد ۱۳۹۷/ ۱۴ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

خطرازاين هم بيشتره.ارتش روسيه تومرزايرانه.چندى پيش سرجزيره ى آشوراده که روسيه روش چشم داشت صحبت بود.حالارسيد به کل خزر.خبرش روهم يه روزپيش از۱۵اوت لانسه کردن که همه جاى دنياتعطيلاته تانظرکسى جلب نشه.روس ها تا سمنان/نفت شمال رونگيرن ول نمى کنن.الحمدلله وشکربدرگاه جمبورى اسلامى که دوتارئيس جمهوراخيرش(روحانى/احمدى نژاد)دست برقضامال همين استانن.روحانى علاوه برانگليسى،روسى هم بلده.رهبرهم درملاقات هاى فوق فوق سرّى ش بى مترجم باپوتين مذاکر مى کنه.آخونداى توده اى ميخ شونوکوبيدن.
جريان دستگيرى حزب توده روبايدبررسى کرد.حزب توده داشت آماده ميشدرهبرى شوازايران خارج کنه که توسط "مسئول امنيتى"حزب(شک نکن که دستورات شوازمسکومى گرفته)لوميره.رفتن حزب توده به جاى ديگرى بجزشوروى نمى تونست باشه واين رابطه روبامسکوبه هم ميزد.روس هاحزب توده روفداکردن تامهره هاى بهترشونونفوذبدن.حزب توده تارخ مصرفش گذشته بود.خزرتنهاراه اشغال نظامى ايرانه،امکان تکرارسناريوى افغانستان نيست.بوى الرحمن رژيم بلندشده،اين بار روس هامستقيمن مداخله خواهندکرد.جريان گنبد،که پشت ش خودفرخ نگهداربودهم زمينه سازى بود.تفنگ هاى دوربين دارآخرين مدل روازکجاآوردن؟
نمى فهمم،اگه کسى مى تونه توضيح بده تاماهم "فهم مون بره بالا".اين ستم بر"خلق ها"چرادرمرکزايران نيست؟چراهميشه کنارمرزونزديک مناطق نفتى از"خلق ها"دفاع مى کنن؟مگه ستم ى که بر"خلق"کرمان وکاشان ويزدواراک وقوچان ميشه ارزش دفاع نداره؟"خلق ترکمن"و"خلق عرب"که بسيارکمترازبهايى ها وزرتشتى هاى يزدستم کشيدن،چراازايناکسى دفاع نمى کنه؟"خلق بهايى"و"خلق زرتشتى"آدم نيست؟
امروزاتحادجماهيرروسيه سوسوليستى،پس از تحريم هاى غرب وضع ش به مراتب بدترازدوره ى پيش ازسقوط ديواربرلن ه.دنياداره به سوى کم کردن مصرف نفت واستفاده ازانرژى هاى پاک ميره.اين کمترشدن نوددرسدنيست،اماکم شدن پونزده درسدى طى بيست سال آينده ميزان وابستگى غرب به نفت روسيه روبه نصف ميرسونه واين يعنى ضربه اى راهبردى.روس هابجزنفت وگاز "هــــــــيــــــــچ"برگ ديگرى تودست ندارن.ايران تنهاگاوشيرده پوتينه.

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۳ مرداد ۱۳۹۷/ ۱۴ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

من ازاين پس به اين رژيم ميگم "جمهورى اسلاموف".

ناشناس گفت...

اگر این داستان تخیلی/پلیسی نباشه خیلی وحشتناکه .
اینطور نیست ؟
غریبه

ناشناس گفت...

هر کشور متجاوزی که بخواد بیاد داخل و تا کرمان پیش بره خوب باید از مرز وارد شه از هواکه یکراست نمیتونه بیاد مرکز !
غریبه

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۴ مرداد ۱۳۹۷/ ۱۵ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس/۱
دوست "غريبه"

نخست آنکه،بانهايت ادب،انگيزه ى پاسخ نه نيش زدنه ونه اظهارفضل.وظيفه ست وبس.رک نوشتم،دلگير نشى.

۱/موضوع روگرفتى.منم همينو ميگم که جريان برسردفاع ازمنافع زحمتکشان و به اصطلاح اين چپ هاى وطنى"خلق ها"نيست.من که ازموضع ماوراء راست نمى زنم به اينا.موضع من دفاع از ميهنه.کاراينها بهانه ايست براى دخالت اجنبى.اينامزدورن،دردشونم ايران نيست.شاه خوب يابد،يادمون نره که سرهيچ وپوچ چه قشقرقى راه مى انداختن،چه چريک بازى اى بود.امروزهزارباربدتره،همون هايى شون که زنده موندن دارن زيرجلکى بااين رژيم"بيزنس"مى کنن.ميگى "هر کشورمتجاوزی که بخوادبیادداخل وتاکرمان پیش بره خوب بایدازمرزواردشه ازهواکه یکراست نمیتونه بیادمرکز".زنده باد !دوزاريت جاافتاد.پس ايناعامل اونان.
۲ / نه عزيزدلم،نه داستان پليسى ست ونه تخيلى.سال۵۷توايران مشلاتى بودازپنج شش ريشه:
-- پس مونده هاى لجن تاريخى اين ارتجاع که توتک تک مارسوب کرده بود.نمونه ش:وقتى زنهاسه هفته پس ازسقوط بهمن ريختن توخيابون،توده اى،پيکارى،مجاهد،فدايى،حزب اللهى همه باهم زدن توسرشون.وقتى فرمانده هاى ارتش رودسته دسته تيربارون ميکردن،همه کف زدن.بهايى هاروکه مى کشتن انگار نه انگارکه ايناهم ميهن وبرابرماهستن.اولين نشريه ى مجاهدين"پيام خلق"بودکه به مناسبت تيرباران هاى بى محاکمه ى دادگاه انقلاب باپوند۲۴درشت تيترميزد
:
درودبردادگاه که حکم اعدام آن هميشه پاينده باد
اسلحه ى خلق مابه سينه ى خائنان هميشه غرّنده باد

اين همون"دادگاه انقلاب"بودکه دسته دسته همونايى روتيربارون کردکه براشون کف ميزدن.
توانقلاپ فرانسه هم همين شد.مجرى احکام اعدام کسى بود بنام"(جناب)سانسون".هنگامى که گيوتين سانسون وقت سرخاروندن نداشت "سن ژوست"ازرهبران انقلاب مى نوشت :
Viens maître sanson, graisse tes poulies, et débarrasse-nous de toutes ces vermines que mille mille diables ont vomi sur Terre.
جناب سانسون بيا،غلطک ها(ى گيوتين)ت روروغنکارى کن وشرّاين کرم وآفت هايى که هزارهزارابليس برزمين قى کردن روازسرمون کم کن !".
يکى ازدست نوشته هاى اصلى اعلاميه جهانى حقوق بشر به خط خودسن ژوست موجوده.سن ژوست کم کسى نبود.با همه اينهااين حرف بيجاروزد.کمى پس ازهمين نوشته سرخودش رفت زير گيوتين سانسون.
موساخيابانى ميهن دوست وپاک باخته بود،اماهنگامى که بازرگان دادگاه انقلاب رو منحل کرد،همه روجمع کردبردبست نشينى.انقدرهياهوکردن تادوباره راهش انداختن.اگه به ش مى گفتن آقاموساهمين"دادگاه انقلاب"نسل تونواززمين ورميداره نمى گفت"تخيل وداستان پليسى" ؟

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۴ مرداد ۱۳۹۷/ ۱۵اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس/۲

۳/خوبه که اخيرن مدارک تاريخى روجمع مى کنن.همه دنياازهرموضوعى موزه درست مى کنن.ميدونن که ده سده پيش دگمه لباس فلان پادشاه ازچى بوده.دفترهاى مدرسه ى دوگل ونمره هاش هست.ماجريانات۵۷روفراموش کرديم.اگه يادت بيارن ميگى"تخيلات پليسى".مانمى خونيم،ازترجمه ى بدميخونيم،کج مى فهميم.براى راحت کردن خودمون ازسؤال،يه مفرّوتوجيه subterfuge مى تراشيم.چندتافاکت زيرروداشته باش،بذارکنارهم،نگوتصادفى س،تاشايدمخت،دروجه مثبت،سوت بکشه.
-- کاش تخيلات بود.فردوست ازتومدرسه ى نظام هم شاگردى شاه بود.اونجابوده که توتورکاگ ب بوده.مى گيرى يانه؟ازده سالگى تاارتشبدى!همجنسگرابوده.هيچکس خبرنداشته.ازدواج مى کنه با"طلا"نامى.همجنسگراروچه به زن موبور؟اين نقطه ضعف شاه بوده.اين"طلا"باشاه ارتباط داشته.ازکجاتودربارآفتابى ميشد؟فردوست مى فرستادش.يه بارخودفرح کشيده اى بهش زده بوده.فردوست وانمودميکرده که به زنش شک داره واونوروسهاجلوى پاش گذاشتن وساواک رومأمورمراقبت ازنخودسياه کرده بوده تابه خودش شک نکنن.به ظاهرجاسوس MI6ودرواقع جاسوس روس هابود.ايناتخيلاته؟سرمونوبکنيم توبرف بگيم انشالله که گربه س؟
-- سال۵۷،دانشجوهاو"روشنفکرها"فعال بودن واين کافى نبود.بايدکارگرها،دانش آموزهاوتوده ى مردم مذهبى ونيزشاهرگ اقتصادى(نفت)ميومدتو.روحانيت حوزوى باخمينى مخالف بود.باکشتاردانشگاه تهران دانش آموزهاتحريک شدن وريختن توخيابون.باجريان مسجدکرمان همه ى مذهبى هاى سنتى که مقلدميمون واربقيه ى آخوندهابودن زيرفشارازپايين رفتن زير علم خمينى.رکس آبادان هم يه تيرسه نشون بود:کارگرهاوصنعت نفت اومدن توميدون وازترس تکراررکس آبادان،سينماهاخالى شدهمه ريختن بيرون.رهبرى خمينى"معنوى"بود.خمينى تيم عملياتى نداشت.روزى که خراب شدتوايران براى حفاظت ش آدم نداشتن.اين عمليات ها،کاريه تيم حرفه اى"امنيتى/جاسوسى"يه که امکانات،اطلاعات وشناخت ژرف جامعه شناسى داشته باشه.چهل سال گذشته،کى پاپيش گذاشته بگه مابوديم؟کارساواک که نبود.خمينى نه آدم شوداشت ونه درکش رو.تصادفى هم که نبود.کارکى بود؟فکرکن پنجاه برابرشوپيدامى کنى.کدوم خيال پردازى؟
۴/بااينکه سدکيلومترى تهران تأسيسات نفت هست،چراميرن توآبادان واهوازاستخراج ميکنن؟براى اينکه رگه نفتى سمنان"آرتزين"ه ووصله به باکووبالاترش.قيفى يه که تهش دست ماست.اينجااستخراج کنن،اونجامى خشکه.تخيلات؟
تعهدداده شده همون زمان شاه،درقبال خروج روسهاازايران.چاههاپلمب شده.ميشدراحت سهم پنجاه درسدى روگرفت.اماچاقودسته خودشونمى بره،درداين رژيم جمهورى اسلاموف هم،ايران نيست،کربلاست،حُسَين ه وسينه زنى وترويج مرگ.

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۴ مرداد ۱۳۹۷/ ۱۵ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس/۳

۹۵%انتقاداتى که به شاه ميشددروغ بود.وقت بازکردنشوندارم،بباورمن جريان دانشگاه تهران کارشاه نبود.

۵/کتاب: Beria, Le Janus du Kremlin - Françoise Thom/2013
بريا،مرد دو چهره ى کرملين
اين نمونه اى ست براى نشان دادن اينکه چطورناآگاهى موجب ميشه اگه حقيت مثه قندرونى که ملانصرالدين نوک دماغش مى چسبوند،پيش چشم مونم باشه،نمى بينيم ش.اين کتاب بسيارارزشمندبرميگرده به ماجراهاى پشت پرده ى دربارتزاراستالين(امکان دانلودوخوندن روى نت).بيش ازهزاربرگه.يه موردش تنهابراى اينکه بارديگه اگه خوردى به موردى که هضم ش سخت بود درجا نگى که تخيل وهذيانه.اگرچه به۹۰سال پيش برميگرده،جالبه.همه کتابونخوندم.
توسالهاى ۱۹۲۰يه سرى قتل فجيع ومشکوک توفرانسه رخ ميده.هرچندروزيه باريه جسدسلاخى شده جايى پيداميشد.همه شون هم جاسوس روس.پليس گيج ميشه.نمى فهميدن جريان چيه.اگه باهم ن چرا هم ديگه رومى کشن؟اگه مى کشن،شايدبرخى شون نفوذى ند.جريان چى بود ؟اينابه شبکه هاى مختلف ورقيبى توشوروى وصل بودن واونجابرسر بدست گرفتن قدرت،هرکدوم"شبکه هاى رقيب"روميزدن تاشبکه ى خودشون دست بالاروداشته باشه !
چنين موردى واقعى به"تخيل"تودوست گرامى مى رسيد؟هنگامى که با"خودشون"چنين مى کنن،بامانمى کنن؟جريان حزب توده تخيل نيست.فکرکن.مى بينى درسته.

۵/متدولوژى تفکرما"مانوى"يه.دردوران خودش پيشروبوده،نه امروز.مامسائل روساده انديشانه "دودويى"binaireياdichotomiqueمى بينيم گويامعادله اى جبرى يادوکپه ى ترازوست:سياه/سپيد،يزيد/حسين،حق/باطل،چپ/راست،مستضعف/مستکبر،امپرياليستى/خلقى،بامن/دشمن(بباورمن دشمن=دژ/من:ضدِّ من)،صفر/يک،نور/ظلمت،فرشته/ديو،شاه/خمينى !:معادلات ساده ى خطى دومجهولى.
معادلات دنياى امروز توفضاى بردارى ست با شش سد مجهول،هرکدومش معادله ى ديفرانسيل وهرمعادله وابسته به بقيه ووابسته به زمان.استدلال هاى شاگردمدرسه اى روبايدريخت دور.چل سال پيش اگه يه خرده جلو مى افتاديم،کفش"بزرگان"رولگدميکرديم.امروزبين ماواونادست کم بيست تاحائل شدن.مرکزهاى پژوهشى برزيل توژنتيک شدن هم سنگ انگليس وفرانسه.آينده ى دنياهم نه دررفتن وکاردرجاى ديگه،که درآوردن پروژه هاى پژوهشى ست.
درگذشته"عقرب"مى گزيدمون،حالاکاررسيده به..."چراغ نفتى"!
برخلاف سيستم شمارش ما(ده،صد،هزار)،پايه ى شمارش درچينى ميره تا ده هزار(万/وان که"تومان"مغولى هم ازهمين ريشه ست.يه تومان:ده هزاردينار).چينى هانميگن"ابد"ميگن"ده هزار سال".چينى هادارن ده هزارمرکزپژوهشى درست مى کنن تاآينده روتودست شون بگيرن.ماسينه ميزنم،حُسين حُسين مى کنيم وتفکرمون دودويى مونده.
واويلا !

ناشناس گفت...

اقای عالمزاده خسته نباشی قربان بنده تسلیمم . حق با شماست .
غریبه

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۵ مرداد ۱۳۹۷/ ۱۶ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

تسلیم ؟ هيچ لازم نيست ! هم سنگريم. دشمن هم جمهورى اسلاموف ه. پيروزباشى.

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۵ مرداد ۱۳۹۷/ ۱۶ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

هيچ لازم نيست. هم سنگريم.دشمن هم جمهورى اسلاموف ه.پيروزباشى.

ناشناس گفت...

بزرگوار عالمی !
غریبه