دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ خرداد ۳, دوشنبه

تحقیقات و گفتارهای فاضلانه وروشنگرانه قابل تامل استاد ایمان سلیمانی امیری. کارشناس حقوق جزا.اهل خرد و تحقیق بشنوند

 

باید شهامت دانستن داشت. دوستان این تحقیقات و گفتارها بسیار مستند ودقیق وجالب است و شنیدن آنها روشنائی بخش. بشنویم و بدانیم

 جدید.فرزندکشی و خویشاوندکشی در اعتقاد اسلامی (بخش دوم

جدید.فرزندکشی و خویشاوندکشی در اعتقاد اسلامی (بخش اول)


جدید.«جزیه» ؛ حکم غیرانسانی و غیراخلاقی اسلام در برابر اهل کتاب. بخش یکم

جدید.«جزیه» ؛ حکم غیرانسانی و غیر اخلاقی اسلام در برابر اهل کتاب. بخش دوم

فیلم. جدید.تخریب کعبه، مرگ حاجیان، خلف وعده و بی‌غیرتی الله (بخش دوم .

فیلم جدید.تخریب کعبه، مرگ حاجیان، خلف وعده و بی‌غیرتی الله (بخش اول ..

اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل(ارتداد و کشتنبه دستور محمد و علی جلسه پنجاه و یکم2/3

 خواندن مطالب دیگر و ادامه مطلب

جلسه پنجاه و یکم1 و2 -  داسلام واحکام آن در ترازوی تعقل  ارتداد و کشتن به دستور محمد و علی

جدید. گفتار پنجاهم.انسان مدرن مقدمه جامعه مدرن/اسلام، نظام فکری توتالیتر -

جلسه چهل و نهم - اثبات کشتار مردان و برده فروشی زنان و کودکان .توسط علی ابن ابی طالب

گزارش و چشم انداز - ا. افشین جم

پرسش و پاسخ (بخش اول)، ریشه احکام اسلام، آواز و آوازخوانی دراسلام ..

پرسش و پاسخ(بخش سوم)، واژه شهید، جنگ ایران و عراق، معنا بخشی کاذب ادیانشگردها و شیادی های متکلمان اسلامی در برابر منتقدان (بخش اول

شگردها و شیادی های متکلمان اسلامی در برابر منتقدان ( بخش دوم

(شگرد ها و شیادی های متکلمان اسلامی در برابر منتقدان (بخش سوم ..

شگردها و شیادی های متکلمان اسلامی در برابر منتقدان (بخش چهارم .

شگردها و شیادی های متکلمان اسلامی در برابر منتقدان (بخش پایانی)

 جدیدمجوز «شکنجه» در اسلام و سنت نبوی و تایید آن توسط آیت الله منتظری 

 محمد پیامبری عهدشکن و نقض کننده پیمان‌ها؛ درسی برای شناخت مسلمانان

 .اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل (جلسه ۷) « کسانی که عدم تعقل گفتاری الله را منکر شدند 

اسلام و احکام آن در ترازوی تعقل (جلسه ششم/۶)

*****
 برنامه سیزدهم:سپید و سیاه ۲ - نگاهی تطبیقی به حقوق بشر و حقوق اسلام
برنامه دوازدهم:سپید و سیاه -چرا جمهوری اسلامی اهتمامی به بهبود وضع

اقتصادی مردم ندارد ۹ آ
برنامه یاز دهم.چرا هنوز خدا برای عده ای زیباست؟ تفاوت تفکر ربانی با تفکر استدلالی و علمی - ایمان

برنامه دهم:.تساهل و تسامح یک مشرک در برابر یک مسلمان تند خُلق و بد طینت - ایمان سلیمانی امیر

برنامه نهم:پیامبر اسلام ، واضع تروریسم سیستماتیک - نگاهی به چند ترور صدر اسلام - ایمان

برنامه هشتم:نگاهی به یکی از دهشتناک ترین خطبه های تاریخ بشری از علی ابن ابیطالب - ایمان
برنامه هفتم:خمس و پیرامون آن - چگونه از بستر همین خمس، امامان زمان برخاستند؟

برنامه ششم:بیعت امام سجاد با یزید بن معاویه و دعای او برای نابودی ایرانیان
برنامه پنجم:شکنجه و مشروعیت آن در اسلام با نگاهی به آیات قرآن و سنّت پیامبر اسلام -
برنامه چهارم::نقش «اَجنّه» در فرهنگ عرب و چگونگی مواجهه پیامبر اسلام با آنان
برنامه سوم:نگاهی به رفتارهای جنسی پیامبر اسلام با تکیه بر قرآن و تاریخ اسلام - دون ژوان

۱۴ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۵ اسفند ۱۳۹۷/ ۱۶ مارس دوهزارونوزده/مسعودعالمزاده/پاريس/۱

جان کلام تو سوره ى روم ه :
***
الف لام ميم
روميان شكست‏ خوردند
در نزديكترين سرزمين و پس از شكستشان درظرف چندسالى بزودى پيروزخواهندگرديد
فرجام كاردرگذشته وآينده ازآن الله است ودرآن روزاست كه مؤمنان ازيارى الله شادمى‏ گردند
...
(۲۱) واز نشانه‏ هاى او(الله)اينكه ازخودتان همسرانى براى شما آفريدتابدانهاآرام گيريدوميانتان دوستى ورحمت نهاد.آرى در اين نعمت براى مردمى كه مى‏ انديشند قطعا نشانه‏ هايى است
***

۱/جنگهاى گذشته مال گذشته ست،امروزمانه باايتاليايى هاسرجنگ داريم نه باعربها.اماقرآن به عنوان مانيفست دزدان مدينه براى بنيادگراها"مطلق"به حساب ميادوازاينجاميشه حقدوحسداين جماعت کينه ورز رو حتا امروز به ايران وايرانى ديد.مانه سرزمين هاى عربى رو چپاول کرديم،نه قتل عام شون کرديم،نه زنان شونو دربازاربرده فروشى فروختيم،نه دين نکبتى رو به شون تحميل کرديم.اين کينه ازقرآن مياد.اين کينه سياسى وحتامذهبى هم نيست.اينانه بارژيم مرتجع آخوندى مخالفن نه باارتجاع شيعى.باايرانى مخالفن وهنوزمزه ى اون چپاول رو زير دندون شون مزمزه مى کنن.
۲/توآيه ى ۲۱ هم نگاه زن ستيزرومى بينيم : علت وجودى آفرينش زن اينه که "_____شمامردان_____ بدانهاآرام گيريد".روى صحبت الله بامردهاست.اصلن زنهاداخل آدم نيستن.
۳/---در اين نعمت براى مردمى كه مى‏ انديشندقطعانشانه‏ هايى است---. بى انصاف نباشيم،بدون شک---براى مردمى كه مى‏ انديشندقطعانشانه‏ هايى است---.نشانه ى کينه شترى،جهل وارتجاع وزن ستيزى.
۳/اون "الف لام ميم" هم ترجمه نشده،احتمالن اسم رمز شناسايى جاسوس هاوخيانت کارانى چون سلمان فارسى بوده.
۴/ميگن حضرت ختمى مرتبت،چشم وچراغ عالم وآدم--امين--بوده،پول صاحب کارشونمى دزديده،جنس ميفروخته وتوش لفت ليس نمى کرده.گيرم درست،باشه ! اما ميشه مابدونيم حضرت ختمى مرتبت چى ميفروخته ؟ قطعه يدکى بوئينگ ؟ اسمارت فون ؟ ياتجارت حضرت ختمى مرتبت ----برده فروشى---- بوده ؟ اگربوده،که بوده،چرااين مسلموناازگفتن ش شرم دارن ؟ يادم هست که پس ازنکبت بهمن يه بار اين جماعت مرتجع پست فطرت فالانژحزب اللهى يه سر سوزن مونده بود تکه تکه م کنن اگه "قبيله"بدادم نرسيده بودکارمو تموم کرده بودن[ميگن سگ در خونه ى صاحابش شيره !].چرا ؟ اين رساله ى مستراحى خمينى رونشون داده بودم که توش نوشته بود :
------وطى در دُبُر زن حائزه کفاره ندارد------
به فارسى : سپوختن در مقعد زنى که تو دوران پريوده مجازه.
"مجازه"هم که مشخصه يعنى چى : اجازه لازم نيست.
من ميدونم که زنان ايرانى چه نفرتى از اين عمل جنسى دارن.

توهمون دين خودشون هم "ذکرکفر،کفرنيست".اگه تنهانقل قولش حکم مرگ داره،چرا نميرى خودشو بکشى ؟

درسالگرد هشت مارس،"روزجهانى حقوق زنان"ونه"روز زن"زنان ايرانى بايد بدونن که ديدگاه قرآن،حضرت ختمى مرتبت وشيعه درباره ى زنان چيست.تواين--استکبار--فرانسه اگه مردى بدون اجازه به همسرش دست بزنه،به جرم تجاوز دمارازروزگارش درميارن.
البته من ديگه در خونه ى صاحاب م نيستم،ولى همچنان پارس مى کنم به شيوه ى ستارخان که ميگفت ما سگ پاسبان ملتيم !

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۵ اسفند ۱۳۹۷/ ۱۶ مارس دوهزارونوزده/مسعودعالمزاده/پاريس/۲

۵/اين طنزواقعى هم دونستن ش بدنيست :
https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700692.html
توفرانسه قانونى بوده که بنابراون زنهاحق پوشيدن شلواررونداشتن واگر به دليل "موجه ! !"لازم بود،بايست ازفرماندارى اجازه ى کتبى مى گرفتن والاجريمه بودوتوبيخ ! سالهاست که کسى اين "قانون"رواعمال نميکردولى درسال ۲۰۱۳ رسمن ازجرگه بيرون رفت.

خانم "ميشل آليومارى"Michèle Alliot-Marie ازسياستمدارهاى کت وکلفت فرانسه،وزير کشور،اولين وزير دفاع زن،نماينده ى باسک هادرمجلس وزنى ست بسيارباشخصيت وجگردار.توفرانسه وزيرهارودولت انتخاب ميکنه بانظررئيس جمهور ---و--- نظرمرئوسين.براى وزير دفاع هم نظرارتشى هارومى پرسن،جمهورى اسلامى نيست.سارکوزى خانم آليومارى روبراى پست وزارت دفاع برگزيدونظرارتشى هاروهم پرسيد.گفته بودن که براى ما مسئله اى نيست.يه باريکى ازبالاترين تيمسارهاى ارتش چرتى پرونده بوده براى "جنسيت"وزير.ازمدارفرماندهى گذاشتنش کنار،دفترى ش کردن.وزيردفاع فعلى هم زنه.
توسالهاى هفتادخانم آليومارى،منشى نماينده ى مجلس بوده.بانماينده ميادتومجلس و"شلوار"پاش بوده.رئيس مجلس ميخاسته بيرونش کنه که"برودامن بپوش بيا".چنان قشقرقى بپا ميکنه که نگو :
"اگه اين شلواربراتون دردسردرست مى کنه،همين جا درش ميارم".
اساسنامه درونى مجلس روعوض ميکنن.به اين ميگن زن با شخصيت !
بدبختى ماتوآغازنکبت بهمن،کمى بى شخصيتى زنهاوبسياربى غيرتى مردهابود.مادرم هميشه ميگفت "مرداى ايرانى بى غيرت ن،بيست سالگى که دست خالى اند زن ميگيرن.زن بيچاره باگرسنگى و بى پولى ميسازه.همين که مرده تنبونش دوتاشدطلاقش ميده،يه دختر هيژده ساله ميگيره.زن بيچاره بايدباقى عمرشوتنهاوباسختى بگذرونه.اون يکى خوش ميگذرونه"

رفتن نکبت اسلامى،به اين بستگى داره : تغيير دررفتار درزندگى روزمره ونه"ايدئولوژى،ايدئولوژى،ايدئولوژى،ايدئولوژى"،"اسلام،اسلام،اسلام،اسلام".

تغيير دررفتار درزندگى روزمره

Unknown گفت...

Ba Dorood,
Emaile gerami, mikhastem dar morede yek mozoo ke dar ketabi khandam az shoma porseshi konam. do bar mail zadam, das facebook ham peygham gozashtam, vali hich pasokhi negereftam. omidvaram iyn bar bi pasokh namanan.
Behrouz

ناشناس گفت...

اسماعيل جان، اين شهامت تو من رو كشته، واقعا كه كم پيدا ميشه كسي كه شهامت تو رو داشته باشه، ايول.. هيشكي تو اين فرانسه شهامت نداره بگه خدا وجود نداره و محمد هم بچه باز بوده، اين فقط اسماعيل يغمايي هست كه با شهامت تمام و بدون ترس از خطرات با صداي بلند ميگه خدا وجود نداره و و دين و مذهب كس شعره. تو فقط بگو اين همه شهامت قيمتش چنده شايد ما هم مشتري بشيم.
ابوالتيف

esmail گفت...

ابوالتیف درود
من نمیگویم خدا وجود دارد یا نه. مساله شخصی است. من خدائی را که باعث فلاکت است نقد میکنم. او وجود ندارد و مفهوم واقعی خدا را لجنمال کرده است. این شهامت قیمتی ندارد فقط قدری پشم باز میخواهد عزیز. نوروزت خجسته باد و در پناه حق و نه خدای کاذب

ناشناس گفت...

ادم بد میتونه خوب بشه و ادم خوب هم میتونه بد بشه اما در فرهنگ سیاسی عقب مانده ما بدوخوب در مقام یک تضاد آشتی ناپذیر و لاینحل تعریف شده .
البته که یه تیرخلاص زن نمیتونه ادم خوبی بشه اما همانطور که یک بریده چاپلوس به یک بریده مزدور تبدیل میشه یک بریده مزدورهم میتونه به یک بریده چاپلوس تبدیل بشه !!! چی گفتم ؟ ! اما این به معنی از بد به خوب و یا از خوب به بد شدن نیست بلکه به معنی از نوکری اسلام راستین به نوکری اسلام محمدی است ! و چون درهردوحالت خدمت به ایده الوژی اسلام تبیین میشود لذا تحولی بران مترتب نیست چون تحول تا کیفی نباشه تحول نیست وگرنه دیالکتیک میرفت زیر سوال !
بد نیست بدانید که دیالکتیک حزب توده هیچ فرقی با دیالکتیک مجاهدین نداره چون انها درفرم دیالکتیک را پذیرفته اند ونه محتوی واگر در محتوای پذیرفته بودند نه حزب توده به رهبری ضدامپریالیستی امام میرسید ونه مجاهدین به حمایت از دانشجویان پیرو خط امام درجریان تسخیر " لانه جاسوسی امریکا" ...
ماها خیلی مشکل داریم و چون هیچی نمیدونیم فکرمیکنیم مشکل نداریم !!! اولین مشکل ما اسده الوژی مان بود که میراث اخوند بود ولی ما فکر میکردیم ضد اخونده ! درحالیکه نبود و نیست . هم خدایش هم پیغمبرش هم قرانش هم دوازده امامش هم امام زمانش هم ۱۷ رکعت نمازش هم عاشورایش هم زیارتنلمه هایش هم حسینش هم علی اش و هم غیره و غیره با اخوندا نه تنها هیچ فرقی نداره بلکه از اخوند به ما رسیده ولی چون ما معلوماتمون درحد صفرهست فکرمیکنیم ایده الوژیمون اخوندی نیست ! ما همیشه تاوان نفهمیمونو میدیم یعنی براش قیمت پرداخت میکنیم مثل اینه که کارکنی عرق بریزی پولتو ببری بدی پهن الاغ بخری بعد فکرکنی طلاست ! یعنی شناختی از فلزات و عناصر طبیعت نداری و فقط چشمتو باز کردی پهن دیدی ولاغیر ! والبته با چندتا رهبر پهن شناس و یک مشت واژگان تیرو تبری دست افشان و پاکوبان دود و اتش و خون !
زندگیمون شده همین .
طبیعی است که تنها و تنها خودمونو ببینیم در کاکل هستی ! درست عین خمینی و خمینی صفتان که خودشونو نماینده خدا روی زمین میبینند !

ناشناس گفت...

ادم بد میتونه خوب بشه و ادم خوب هم میتونه بد بشه اما در فرهنگ سیاسی عقب مانده ما بدوخوب در مقام یک تضاد آشتی ناپذیر و لاینحل تعریف شده .
البته که یه تیرخلاص زن نمیتونه ادم خوبی بشه اما همانطور که یک بریده چاپلوس به یک بریده مزدور تبدیل میشه یک بریده مزدورهم میتونه به یک بریده چاپلوس تبدیل بشه !!! چی گفتم ؟ ! اما این به معنی از بد به خوب و یا از خوب به بد شدن نیست بلکه به معنی از نوکری اسلام راستین به نوکری اسلام محمدی است ! و چون درهردوحالت خدمت به ایده الوژی اسلام تبیین میشود لذا تحولی بران مترتب نیست چون تحول تا کیفی نباشه تحول نیست وگرنه دیالکتیک میرفت زیر سوال !
بد نیست بدانید که دیالکتیک حزب توده هیچ فرقی با دیالکتیک مجاهدین نداره چون انها درفرم دیالکتیک را پذیرفته اند ونه محتوی واگر در محتوای پذیرفته بودند نه حزب توده به رهبری ضدامپریالیستی امام میرسید ونه مجاهدین به حمایت از دانشجویان پیرو خط امام درجریان تسخیر " لانه جاسوسی امریکا" ...
ماها خیلی مشکل داریم و چون هیچی نمیدونیم فکرمیکنیم مشکل نداریم !!! اولین مشکل ما اسده الوژی مان بود که میراث اخوند بود ولی ما فکر میکردیم ضد اخونده ! درحالیکه نبود و نیست . هم خدایش هم پیغمبرش هم قرانش هم دوازده امامش هم امام زمانش هم ۱۷ رکعت نمازش هم عاشورایش هم زیارتنلمه هایش هم حسینش هم علی اش و هم غیره و غیره با اخوندا نه تنها هیچ فرقی نداره بلکه از اخوند به ما رسیده ولی چون ما معلوماتمون درحد صفرهست فکرمیکنیم ایده الوژیمون اخوندی نیست ! ما همیشه تاوان نفهمیمونو میدیم یعنی براش قیمت پرداخت میکنیم مثل اینه که کارکنی عرق بریزی پولتو ببری بدی پهن الاغ بخری بعد فکرکنی طلاست ! یعنی شناختی از فلزات و عناصر طبیعت نداری و فقط چشمتو باز کردی پهن دیدی ولاغیر ! والبته با چندتا رهبر پهن شناس و یک مشت واژگان تیرو تبری دست افشان و پاکوبان دود و اتش و خون !
زندگیمون شده همین .
طبیعی است که تنها و تنها خودمونو ببینیم در کاکل هستی ! درست عین خمینی و خمینی صفتان که خودشونو نماینده خدا روی زمین میبینند !

ناشناس گفت...

مسعود عالمزاده
باسلام و تحیت
خوب مینویسی اما گره گشانیست اشاره به مطالب و وقایع کلاسیک و خبری و روزنامه ای دردی ازدردما دوانمیکنه.سعی کن استعدادو هوش را در بخش تحلیلی "هدر" بدهی.ریشه یابی کلمات فرانسوی درد مانیست اینها به درد تحقیقات زبان شناسها میخوره دردما درد ارتجاع است و نشانه های ان در زندگی روزمره مردم و پیشتازان مردم دردما اینه که روشنفکر پیشتازش درعرصه نگاه به عالم هستی درحد سبزی فروش محله است دردما فعلا زبان شناسی نیس.
کجای کاری برادر ؟
حسین

ناشناس گفت...

اگر بخوام حرف دلمو بزنم صادقانه بایدبگم تو مملکت ما تا یه مشت اقلیت آگاه نیان درقدرت خوشبختی محاله . اکثریتی که دست و پا و مغزشون با تاروپود عنکیوتی ایده الوژی اسلام و آیات و روایات چهارمیخ شده باشه بسته شده نمیتونن به سمت عدابت و آزادی واقعی بروند . عنصر پیشتاز فداکار نترس آگاه و صادق میخواد مانند نسرین ستوده و نسرین ستوده ها که در ایران بسیارند و بسیار .

ناشناس گفت...

اگر اين اسماعيل يغمايي اين سايت رو راه ننداخته بود، اين آدمهاي مبارز و روشنفكر كجا ميرفتن؟ اگر اين سايت نبود كا از اين نظرات محروم ميشديم، اسماعيل خان بنويس با خط درشت بزن به ديوار كه ناشناسي به اسم حسين نظر داده كه تا وقتي يك اقليت دانا سر كار نياد،... اين حسين از نظر روشنفكري و نظريه پردازي در سطح خودت هست اسماعيل، فقط حيف كه شهامت تو رو نداره كه اين نظراتش رو با اسم و رسم خودش منتشر كنه، مياد پشت دريچه زرد يواشكي حرفاشو ميزنه. راستي اسماعيل خان هويتت رو هم عوض كن، اسمت رو بذار كمبوجيه، اردشير، اشكبوس، كيكاووس، هرچي دوست داري، ولي اسماعيل خيلي سه هس. تو كه به ملت ميگي به هويت ايراني برگردن ، خوب خودت اول شروع كن ديگه.
ابوالتيف

ناشناس گفت...

اقای ابوالتیف
بی اسمی من ناشناس به هزار هزار اسم تو میارزه .
بقول معروف من با گرسنگی خود کنارمیام اما چلوکباب مشکوک تورو هرگز نمیخورم .
ابوالتیف هم شد اسم اخه ؟
بی اسمی من به هزار با اسمی تو میارزه .
تا کی شکار ببرو گوزن ؟ عزم شکاری ناب کن !
الیته با اسمی که روخودت گذاشتی به نظر میاد زیادی اهل خوشمزگی هستی .
بی اسم

ناشناس گفت...

اقا چرا این ابولنیف نمیتونه یک نظر آزاد را تحمل کنه؟
خوب یارو نطرشو گفته و حرف دلشو زده چرا باید بهش حمله کنیم ؟ اگه دروغ بنویسه و حرف دلش را نزنه و تزویرکنه خوبه؟
اتفاقا نظرش قابل بحث و تامله چون ازتوش مشی چریکی میادبیرون.
اینهایی که به هرنوع نظرو ایده ای زرتی حمله میکنند اشتیاه میکنن . اگر واقعا اشکالی میبینن خوب قشنگ و مدلل انتقادکنند .

ناشناس گفت...

لطفا ویدویهای ایشون رو تو اینستاگرام هم نشر دهید که به گوش مردم ایران برسد سپاس بی کران از شما🌸💖🌸

Unknown گفت...

انسان امروز ورای این تقدسات است و می‌خواهد خودش باشد نه آن چه که باید باشد سپاس بی نهایت خدمت استاد فهیم امروز که بودنتون مایه دلگرمی واسه اهل معرفته
محمدصالح