دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آبان ۳۰, جمعه

.ایجادی. مانی. یغمائی راز گشائی از گوشه هائی از تاریخ و فرهنگ ایران در برابر اسلام

گفتگوس هشتم:زکریا رازی فیلسوف جهانگرا در برابر شیادی پیامبران

گفتگوی هفتم سرگذشت  زندیقان

گفتگوی ششم.نجاتِ دین یا نجات از دین؟ تمام مسئله این است! از معتزله تا نومعتزله

گفتگوی پنجم.انتخاب ابومسلم خراسانی بین بد و بدتر و سرنوشتی تلخ برای ایران

گفتگوی چهارم.شُعُوبیه، جنگ #نژادپرستی بینِ ایرانیان و اعراب مسلمان

گفتگوی سوم.بابک خرمدین چهرۀ خونین ایران در بارگاه اسلامی

گفتگوی دوم.و آنجا درختی است که میوۀ آن زنان اند!

گفتگوی اول.نخستین انجمن سرّی فیلسوفان ایرانی دربرابر حکام اسلامی

هیچ نظری موجود نیست: