دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ دی ۱, چهارشنبه

امامت ملت و نه هیچ امام دیگر. اسماعیل وفا یغمائی


 

ظهور خلق می آید قیامت می شود روزی
مر این بشکسته ملت جمله قامت می شود روزی
فرو خشکیده خون پاک فرزندان این میهن
به دست و ریش ملایان علامت می شود روزی
کشد تا بر فرود از تارک مسند امام ظلم

تمام خلق را وقت امامت می شود روزی
امامی گر بود جز پیکر جمهور ملت نیست
جز این گر «ابلهی» فرمود، ملامت می شود روزی
زمعجزهای معجرها، کرامت ها، نشانی کو؟ 
ولی ملت علمدار کرامت میشود روزی 
برافشانند گل شادی و آزادی به بام خلق
عدالت را گه حکم و زعامت میشود روزی               
نخواند گر خروس صبح حتی!می دمد خورشید
(وفا)، بر شانه ی مردم، قیامت می شود روزی

هیچ نظری موجود نیست: