دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ مرداد ۱۶, چهارشنبه

مستند هشت قسمتی «بختیار»بمناسبت سالگرد جانباختن شاپور بختیار

۳ نظر:

ناشناس گفت...

مشکل اقای بختیار این بود که دانش و تجربیات سیاسی ایشون خیلی جلوتر از مردم بود و لذا بین دو تیغه جهل مردم خمینی زده و فرمانده هان هایزر زده ارتش گیر کرده بود . او یک لیبرال - دموکرات بود که میتوانست بذرهایی را بکارد . اما لمپنیزم بر شعارها حاکم بود. ( بختیار منقلتو نگهدار!) هیچ ملتی تا کنون بابت پیروی از رهبران فاسد و خدعه باز و حقه باز اینچنین هزینه نپرداخته است .
خاکزاد

مسعود عالمزاده/پاريس گفت...

نوزده مرداد / ده اوت ۲۰۱۹ / مسعود عالمزاده/پاريس

خاکزاد گرامى،
-- درست ميگى.مابابختيار،بزرگترين بخت تاريخى اى روکه هرده قرن يکبارممکنه به چنگ ملتى بيفته رو،مفت مفت ازدست داديم.دارن کاه توپوستمون مى کنن تانفهميم تا چه ميزان بى شعوربوديم تابى شعور بمونيم.
اشتباه بزرگ بختيارفروتنى بيجاش بود.اوتنهاايرانى اى بودکه به بريگادهاى انترناسيونال براى دفاع ازجمهورى اسپانيارفت وپس ازشکست آنهابه نهضت مقاومت فرانسه پيوست.بختيارجزوافتخارات ايران بودومابايدسى سال پس ازمرگش ايناروبدونيم.بايستى کارنامه سياسى ش درايران ودرجهان رودرپنجاه برگ،مستمردرکيهان واطلاعات چاپ ميکرد.بايدجلوى توپخانه ى ارتجاع مذهبى وارتجاع چپ وابسته،آتشبارتبليغاتى راه مى انداخت.نکرد،اشتباه کرد.
-- بختيارچپ معتدل،مدرن وملى بودکه بباور --ارتجاع چپ وابسته به،يا ملهم ازمسکو--،چپ ازنوع بختيار،دشمن اصلى ست وپيش ازهمه حزب جاسوس توده.اين توده اى هابودن که باالگوبردارى پفيوزانه ازنکبت اکتبر،بختيارروهمسنگ--کرنسکى--گذاشتن واينجورتحليل کردن که "براى پيروزى انقلاب،بايدکرنسکى[بختيار]روانداخت.اى تف به اين چنين چپ مرتجع ترازلاجوردى ! اگه چپ تنهايه نقطه مثبت داشته باشه،مبارزه باخرافات وارتجاعه.آخه چپ ماکه ازدرون مبارزه ى طبقاتى بيرون نيامده.چپ ماچپ عرق خورى وخانم بازيه.اگه يادت بيادتودوران دانشجويى مارسم شده بود "چپى/مذهبى".چپ مقابل راسته نه مقابل مذهبى.اينانميخاستن محدوديتهاى مذهبى رو تحمل کنن.حقشون بودامااينکه نشد خط سياسى.توغرب چپ وراست عرق شونو ميخورن،خانم بازى شونم ميکنن،رنگ ولعاب سياسى بهش نميدن.
وانگهى بايدبپذيريم که جامعه ماعقب افتاده ست.براى نوبل فيزيک نيازبه ميلياردهاسرمايه گذارى ست.براى نوبل ادبيات يه خودکاربيک وچندتادفترچه کافيه.ازمراکش تاپاکستان توسدسال گذشته اين چندميليارد نفرى که آمدن ورفتن اين روهم نداشتن ؟ همه جاى دنياتوکوره دهات هم سنگفرشه.چراتوايران همه توزمستون پاشون تو گله ؟ سنگ هم گير نمياد ؟
-- اگه محمدحنيف نژادکه انسان شريفى بودبجاى مسلسل دادن بدست افرادش،يکى يک دوچرخه داده بودبهشون تاچارتاچارتا پابزنن برن دوسال توکشورهاى ديگه بگردن(مثه برادران اميدوار)امروزماکره جنوبى رودرسته ميخورديم.کره شمالى ازماجلوتره.مافکرميکرديم ويتنام وکوباواروپاى شرقى بهشته وماتوجهنم امپرياليسم !اون بدبختانون خالى نداشتن سق بزنن،توايران عمله ها چلوکباب برگ ميزدن تورگ.تازه ماحسرت اوناروميخورديم.
-- من سالهاى ۵۴ به بعدتويه مرکزپژوهشى توتهران کارميکردم.يه بارپس ازبازشدن چين بروى غرب،گروهى ازپژوهشگران چينى آمدن بازديدازمرکزما.اين رفقاى ما--چپ دوآتشه--يقه شونوچسبيده بودن که ---چراشماهادارين ميرين توجبهه امپرياليست ها ؟ ! -- يکى شون هم که خيلى فهميده بوده،ايناروميکشه کناروسربسته ميگه "--شماهانمى فهمين چى ميگين.مائوچين روبه خاک سياه نشوند.تنهاازدانشگاه مرکزى پکن[معروف به بِىْ دا] هشت سدتاازاستادان عالى مرتبه زيرکارطاقت فرسا توروستاهامردن.تيربارونها به کنار.ديگه کادر نداريم.مجبوريم.شماهانمى فهمين چى ميگين.--"
ببين چه شوتهايى بوديم.وقتى فارغ التحصيل دانشگاه آريامهروفوق ليسانس کلتک Caltech اين باشه چه توقعى ازبارفروش سبزه ميدون ؟
-- لمپنيسم اون دوران تموم نشده.بدبختى اينه که توسال ۵۷ لمپنيسم مال يه مشت مردم بى سوادتوجامعه اى عقب افتاده بود.امروزتواروپااين مجاهدين اند که شده ن مافياوعامل نفوذدادن براى شبکه هاى جاسوسى.حالاباشه تابفهمين که دارن داعشى هاوبوکوحرامى هاکه اين اروپاروبه گندکشيدن روميخان به بهانه ---کارگرمهاجر---بفرستن ايران.هم چکمه --بزرگان-- روبليسن،هم اينارواونجاسازماندهى کنن تابه موقعش باهمين تلفن دستى گرا بدن.پولش بامحمدبن سلمان فارسى،سازماندهى ش بادارودسته رجوى،اطلاعاتش هم باحزب موشاد.
-- خداى نبوده اون روزى رونياره که اين ارتجاع مغلوب به قدرت برسه.روى همين پاسدارهاى جنايتکار روسفيدخواهندکرد.مجاهدين---بين المللى--- شده ن.سپاه پاسداران اين جماعت مزدور،نه ايرانى که داعشى و بوکوحرامى هاميشن ! ارواح پدرشون که گذاشتيم !
-- براى همين هم هست که انتخاب من --- رضـــا پــــهــــلــــوى --- ست.

اشتباه سال ۵۷ روتکرار نمى کنيم ! مامجاهدين رونميخواهيم.

ناشناس گفت...

عالمزاده گرامی
موافقم و ممنون