مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ مهر ۱۲, دوشنبه

*«زندان یونسکو» و درختان تنومندش. مختار شلالوند

مسئولیت و دادستانی زندان به آدم کشانی چون علیرضا آوائی و دستیارش خلف رضائی سپرده شد، که شرح جنایات آنان خود داستانی طولانی دارد.نه تنها مبارزین اندیمشک ودزفول وسایرشهرهای خوزستان را قلع و قمع کردند بلکه درسرکوب اهالی کرمانشاه، اصفهان، کردستان وتهران نقش بسزائی داشتند. زندانیان دهه شصت دزفول ازشقاوت وبی رحمی علیرضا آوائی و خلف رضائی حکایت ها دارند ......*«زندان یونسکو» و درختان تنومندش

هیچ نظری موجود نیست: