دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ اسفند ۲۲, یکشنبه

جغد جنگ. ملک الشعرای بهار

جهانخواران گنجبر به جنگ بر 
 مسلط‌ اند و رنج و ابتلای او
ز غول جنگ و جنگبارگی بتر 
سرشت جنگباره و بقای او
به خاک مشرق از چه رو زنند
 ره جهانخواران غرب و اولیای او؟
 سالها قبل بهار، از جنگ سرود و امروز کسانی که رهائی ایران و ملت ایران را از چنگال رژیم پلید ملایان نه در گرو جنبش ملی و مردم ایران بل در حمله جهانداران غارتگر و ویرانی مضاعف ایران و کشتار مردم میدانند جز لاشخوارانی پلید نیستند که هیچ چیز جز بر تخت قدرت جهیدن برایشان مطرح نیست. ملت ایران باید به دست خود و نمایندگان راستین و نه مزدور آزاد شود و خواهد شد. شعر بهار را بخوانیم

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او
 که تا ابد بریده باد نای او
بریده باد نای او و تا ابد 
 گسسته و شکسته پر و پای او
ز من بریده یار آشنای من 
کز او بریده باد آشنای او
چه باشد از بلای جنگ صعبتر؟ 
 که کس امان نیابد از بلای او
شراب او ز خون مرد رنجبر 
وز استخوان کارگر، غذای او
همی زند صلای مرگ و نیست کس 
 که جان برد ز صدمت صلای او
همی دهد ندای خوف و می‌رسد 
 به هر دلی مهابت ندای او
همی تند چو دیوپای در جهان 
به هر طرف کشیده تارهای او
چو خیل مور گرد پاره‌ی شکر فتد 
به جان آدمی عنای او
به هر زمین که باد جنگ بروزد 
 به حلقها گره شود هوای او
به رزمگه خدای جنگ بگذرد 
چو چشم شیر لعلگون قبای او
به هر زمین که بگذرد، بگسترد 
 نهیب مرگ و درد ویل و وای او
جهانخواران گنجبر به جنگ بر 
 مسلط‌اند و رنج و ابتلای او
ز غول جنگ و جنگبارگی بتر 
سرشت جنگباره و بقای او
به خاک مشرق از چه رو زنند
 ره جهانخواران غرب و اولیای او؟
به نان ارزنت بساز و کن حذر
 ز گندم و جو و مس و طلای او
به سان که که سوی کهربا رود 
رود زر تو سوی کیمیای او
نه دوستیش خواهم و نه دشمنی 
 نه ترسم از غرور و کبریای او
همه فریب و حیلت است و رهزنی 
 مخور فریب جاه و اعتلای او
غنای اوست اشک چشم رنجبر 
مبین به چشم ساده در غنای او
عطاش را نخواهم و لقاش را 
که شومتر لقایش از عطای او
لقای او پلید چون عطای وی 
عطای وی کریه چون لقای او

کجاست روزگار صلح و ایمنی؟ 
شکفته مرز و باغ دلگشای او
کجاست عهد راستی و مردمی؟ 
فروغ عشق و تابش ضیای او
کجاست عهد راستی و مردمی؟ 
فروغ عشق و تابش ضیای او
کجاست دور یاری و برابری؟ 
حیات جاودانی و صفای او
فنای جنگ خواهم از خدا که شد 
 بقای خلق بسته در فنای او
زهی کبوتر سپید آشتی! 
که دل برد سرود جانفزای او
رسید وقت آنکه جغد جنگ را
 جدا کنند سر به پیش پای او

بهار طبع من شکفته شد چو من 
 مدیح صلح گفتم و ثنای او
بر این چکامه آفرین کند کسی
 که پارسی شناسد و بهای او
شد اقتدا به اوستاد دامغان
 « فغان از این غراب بین و وای او»

هیچ نظری موجود نیست: