مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۴, جمعه

مطالبات زنان و دادخواهی آنان میهمانان: رویا شمسی, مهتاب قربانی, اسماعیل وفا یغمائی, فرهنگ قاسمی بخش اول و دوم

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
بخش نخست: مطالبات زنان و دادخواهی آنان
میهمانان: رویا شمسی, مهتاب قربانی, اسماعیل وفا یغمائی, فرهنگ قاسمی
 ادامه بخش اول 
میزگرد رنگین کمان: مطالبات زنان و دادخواهی آنان (بخش دوم)
میزگرد رنگین کمان: مطالبات زنان و دادخواهی آنان (بخش سوم) 

هیچ نظری موجود نیست: