ملت

ملت

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۲۱, دوشنبه

سرود یکم گاتها. ترجمه دکتر خسرو خزاعی. بخوانیم و مقایسه کنیم و منصفانه بیندیشیم

سرود يكم
يسنا، هات 28
 

نيايش زرتشت به اهورا مزدا
و در خواست نيرو
براي خوشبخت كردن زمين بارور

ـ 1
با دستهاي بر افراشته، ايمزدا،
بتو نيايش ميكنم،
و با فروتني از تو درخواست خوشبختي دارم
باشد كه همه كردارهاي من،


با خردو انديشه نيك،
و هماهنگ با آئين راستي
انجام گيرد،
تا تو را خشنود
و روان زمين بارور را خوشبخت سازم
.
ـ2
پس، اي
مزدااهورا،
با
انديشه نيك
به سوي تو ميآيم
تا در پرتو راستي،
خوشبختي هر دو جهان، مادي و مينوي
را
به من بشناساني،
تا بتوانم آنرا به همراهان خود بشناسانم

3
ـ اي
راستي،
و اي
انديشه نيك،
من براي شما سروده
هايي ميسرايم
كه پيش از اين كسي نسروده،
و در اين راستا،
آنها را به
اهورامزدا
و به كساني كه نيروي
خود چيرگيرا
در جهان دروني خويش فرمانروا كرده،
و به گام آرامشپا نهادهاند
ارمغان ميكنم
.
پس بسويم آئيد، و راز يك زندگي
شاد وخوشبخت را به من بياموزيد
.
4
ـ من كه روانم را با
انديشه نيك
هم آهنگ كرده ام،
ميدانم كه هر كاري در راه
اهورامزدا
انجام گيرد پاداش خواهد داشت
.
پس
تا زماني كه نيرو و توان دارم
به ديگران مي آموزم
كه در راه راستيبكوشند
9

اي
اهورا،
باشد كه هيچگاه با بهره برداري
نادرست،
از پاداشهائي كه بما ارزاني كرده
اي
تو را دل شكسته نكنيم،
و
راستي
و
انديشه نيك
را نيازاريم
.
ما در نيايش به تو،
همگي دست به دست هم داده
ايم،
چون تورا
بالاترين سرور براي ستايش ميدانيم
.
ـ 10
اي
مزدااهورا
آرزوي كساني را كه تو ميداني
هماهنگ با
راستي
و
انديشه نيك
هستند
بر آورده كن،
و به آنها
پاداشي را كه شايسته آنهاست ارزاني دار
.
ميدانم كه تو،
سخناني را كه از عشق سرچشمه گرفته
بي پاسخ نخواهي گزاشت

هیچ نظری موجود نیست: