مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۱۶, چهارشنبه

تجربه اسماعیل وفا یغمائی

برای آیندگان و تجربه حکومت و ولایت مذهببرای نسلی نیرومند و نو و نوین، بخصوص در داخل ایران که تجربه ما را تکرار نخواهد کرد
***

ز دیرستان به دورستان رسیدیم
ز تلخستان به شورستان رسیدیم
پس از صدها غبارستان پر یخ
به دوزخ از حرورستان رسیدیم
ز راهی کژ مژ و لبریز کژدم
به مارستان ز مورستان رسیدیم
گذشتیم از کرستان، چشم بسته


ز لالستان به کورستان رسیدیم
زسربستان و دارستان گذشتیم
ز سوگستان به گورستان رسیدیم
به نیت، راه خیرستان گرفتیم
دریغا تا شرورستان رسیدیم
ز دریای جسدها در جسدها
کرور اندر کرورستان رسیدیم
به دنبال پدر، مادر، برادر
به قبری در قبورستان رسیدیم
به دنبال زن و محبوب و معشوق
به گوری در صبورستان رسیدیم
چو ناموس خلایق گشت حراج
در این دوزخ به حورستان رسیدیم
حجاب آمد ولی از فقر بنگر
به لختستان و عورستان رسیدیم
یکی جنگل زمنقل! ای بشارت
به لطف حق به فورستان رسیدیم
به صیادان زمام عقل دادیم
به بندستان و تورستان رسیدیم
به دنیای توقف در توقف
به سودای عبورستان رسیدیم
به شبها بسکه غرق شور بودیم
سحرگه تا فتورستان رسیدیم
ز دین از بسکه عر و عور کردند
به عرستان و عورستان رسیدیم
بنام عدل و آزادی دریغا
ز ضربستان به زورستان رسیدیم
به راه راست تا دریائی از ماست
به چپ ما تا چپورستان رسیدیم
به جبر و زور از بس در تپاندند
تو گوئی تا تپورستان رسیدیم
کشیده بر دل و جان نوره، گفتند
بشارت! نک ! به نورستان رسیدیم
غرور ما به غارت برده ، فرمود
مبارک! تا غرورستان رسیدیم
چو هر ناجور با هم جمع گردید
به راز جنس جورستان رسیدیم
زفرط رحمت و شوق رهائی
به اقلیم غفورستان رسیدیم
هلا ! ای نسل نو! عبرت! که با دین
خدا گم شد! به بورستان رسیدیم

دوازده سپتامبر 2010

هیچ نظری موجود نیست: