مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

سلام ای سرزمین شیروخورشید.م- ت اخلاقی .من سیاه بر روی سفید می نویسم که نه شاعرم ونه نویسنده،فقط یک زندانی سیاسی دهۀ سیاه سالهای ٦۰ و یک پناهنده سیاسی تبعیدی متعهد وپایبند به حرمت واژه های کفته شده  هستم.لذا با این توضیح کوتاه باید بگویم که آنچه که روحم را در این غربت تنهائی شاد ویا غمگین می کند را گاهگاهی با نوشته ای  بی آهنگ ونا موزون وگاهگاهی آهنگین با کمک از دکمه های کامپیوتر به رشته تحریر در می آورم .

امّا
سرنوشتۀ(تیتر) وبسایت دریچه که نوشته شده است"١۴ مرداد سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه گرامی باد"،به اضافه شعر زیبائی که در دو طرف تصویرهای ستار خان،زینب پاشا وباقرخان،که غیرت  ملی را بجوش می آورد باعث شد که نوشته ای آهنگین را که در ١٦ آذر۴ ˄ ١٣  نوشته وبرای سایت دیدگاه در آنزمان ارسال کرده بودم را دوباره نشر دهم .
سلام ای سرزمین شیر وخورشید
سلام ای سرزمین شیروخورشید                       بلوچستان سنندج تخت جمشید

سلام اهواز،صفاهان،خرّم ای شهر                      به آبادان وشوش وشهرشوشتر

سلام تبریزویا سوج وخراسا ن                           به شهرقا ئم ودزفول وتهران

سلام ای نا م تومسجد سلیما ن                          اراک ویزد وقم وشهرکا شا ن

سلام ای بم شهر درد و گریه                          غمی"افزون شده" برپشت گربه[1]

سلام ای زاهدان،بیرجندوکرمان                       لرستا ن اردبیل وشهرزنجا ن

سلام ای شهرایران[2] بندرعباس                        وطن مجنون تو، اینجا نه آنجا ست

سلام سمنا ن طبس،دریای عما ن                    خلیج فا رس ای دربندو زند ا ن

سلام  ما زندران ای شهرشیران                        به گیلا ن یا د گا رسربدا را ن

سلام ای اردبیل ورشت و ایلا م                         به هرشهرودهی نا ورده ام نا م

سلامم برهمه خا ک وطن با د                          رسد روزی که بینم"گربه ام"شا د

سلام برپرچمت زیبا به"شیرش"                      که اهریمن به خون کرده اسیرش

نشانده "عقربی"بررنگ"پاکش"                      دهم جا نرا کنم آزاد خا کش

سلام ای سرزمین شیروخورشید
رهاگردی به"خشم"و"رزم"و"امید"
۱۶آذر۱۳۸۴

م- ت اخلاقی .
˅ ١ مرداد ١٣٩٦ --- ˄ اوت ˅ ۲۰١

هیچ نظری موجود نیست: