دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آبان ۲۱, چهارشنبه

خزانی اسماعیل وفا یغمائی


در اين جنگل كه پائيزست و
بي پايان و بي عابر،
دو پائيزيم و مي سوزيم با هم در ميان برگهاى زرد
و مي رقصد
ميان قلب‌هامان
دست‌هامان


                                      آتش سوزان تابستان

                                       ميان بادهاي سرد.

تو خاموشي وغرق گل

و بسته پلك هاي روشن خود را

ومن با خود مي انديشم

كه مي‌گويد كه بعد از فصل پائيزان زمستانست؟

كه اين پائيز خفته در ميان برگهاي گل

بهارانست.

دو برگ از شاخه مي افتد

و مي بينيم و ميگوئي:

« كه مي ميريم با اين برگها مانيز».

 و مي ميريم و در آغوش خاك گرم ـ

در آغوش هم در گوش هم آرام ميخوانيم و مي خنديم:

«كه مي روئيم بار ديگر ازاعماق اين پائيز».

در آفاق كبود آسمان رعدي

سرود بي هجاي خويش را در خويش مي خواند

و با شلاق سرخ آذرخشي گله هاي ابر را تا آسما ني دور مي راند

وباران‌ست

            باران‌ست

                    باران‌ست
هیچ نظری موجود نیست: