دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

از دوزخم مهراسان اسماعیل وفا یغمائی

از دوزخم مهراسان
که جهان سراسر لفظی ست
که معنای آن خداست
ودر خدا دوزخ خموش
در تو میسوزیم ای دوزخ
و در تو سوخته ایم
به روزها و هفته ها و ماهها و سالها
از شبابهای سبز تا شیب غریب غربت بی انتها
که جنازه زندگی خود را گام به گام تشییع میکنیم
در راههای مدور
و مقصدهای مبهم
و وعده های دروغ
تا کی مراسم تدفین ما دررسد....
***
دو زخ ما تو بودی و دوزخ ما توئی ای دوزخ
با دیوارهای سرد وصامت وقلب سنگ شده ات
که با خون زنده ای و جسد و دروغ
و خوش آرمیده ای
درباروهای سیاه و خونین سربه فلک کشیده خطاهایت
و ما آن هیمه های خاکستر شده
تا گرمای منجمد  جنازه متعفن هایل تو برقراربماند
و کرشمه ی کاذب گونه های گل انداخته ات
در محفل اغیار پایدار.
***
از دوزخ آدمی سوزمان هراسی نبود
و به جستجوی بهشت دوزخی را تجربه کردیم
که در آن عشق رادر آتش نفرت
که در آن راستی رادر آتش دروغ
که در آن زیبائی را در آتش زشتی
که در آن زندگی را در آتش مرگ
که در آن ایمان و اعتماد و انسانیت را
در آتش بی ایمانی وخیانت وتوحش بزک شده سوزاندی
و هنوز می سوزانی
و در آن ما سوختیم
و هنوز می سوزیم
***
آینه ای بردار و خویش را بنگر
که چگونه شعله میکشی
که چگونه شعله می کشی ای دوزخ
................ 
سوم نوامبر2012

هیچ نظری موجود نیست: