مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

شعرهایی از زیبا کرباسی برگردان از ترکی زیبا کرباسی


zibahoo 3 در دست های خالی ام
خامی ی هوا
امری طبیعی را با طبیعت نیامیخته بود
هیچ زمان
طبیعتن زاییده به قدی که باید نرسانده بود
با قلو و سفسطه طلبکار عشق بود
سه شعر از زیبا کرباسی

نگاهی دیگر به شعر زیبا کرباسی/ محمد سفریان

هیچ نظری موجود نیست: