دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

در سوگ رادمرد بزرگ صارم الدین صادق وزیری عزیز ماملی

قلم به سوگ نشسته است، كاغذ به ماتم، كتاب و روزنامه به زاری و ناله، اینها وفاداری بزرگ از دست دادند، كسی كه با آنها بهترین پیوندها داشت و به درازای عمرش با آنها دیدارهای شبانه روزی كارآمد داشت، دوستی میان آنها عمیق و دامنه دار بود، به همدیگر عشق ورزیدند، رابطه آنها به عمق جامعه رسید، بارورشد، انساندوستی، اخلاق و تلاش برای دستیابی به برابری و عدالت زاده این آمیزش بودقاضی جسورتهران، وكیل مبرز دادگستری، سیاست مرد و مبارز نستوه و خلل ناپذیر، صارم الدین صادق وزیری در گذشت جامعه سیاسی و حقوقی ایران و كردستان در اندوه فرونشسته است، آزادیخواهان و ترقیخواهان، دوست و همراه و هم اندیشی گرانبها، مجرب، مترقی و مسؤل از دست دادند۔ در اینجا نمیتوان كارنامه و ترازنامه ای از او ترسیم نمود، مجال بسیار تنگ است، فضا محدود و اندوه فراوان، تنها و كوتاه به ظرفیت ها و ثروت سرشار فرهنگ سیاسی، حقوقی و اجتماعی او اشاره می شود۔


در مسند قضا خۆشنام ودر میدان سیاست نهایت نیكنام بود، همه مسؤلیتهای محوله را در زمینه شغلی و در امور تشكیلاتی و سیاسی به بهترین شیوه انجام داد، به ارزشهای اجتماعی نهایت پایبند بود، در برابر هیچ اشغالگر و ستمکاری سر خم نکرد، پاك بود و نمونه ای ماند از پاكیزگی اخلاقی.

او پا برزمین داشت در رویارویی با آنچه می گذشت، سر در آسمانها در اندیشه های سیاسی و در پی اهداف۔ كانون ایده ها بود، ایده هایی كه با راستی های كرداری جامعه پیوندی جدی داشت۔

در سیاست جانب ادب ونجابت را فراموش نكرد و بااحترام فراوان و بی چون و چرا به اصول اخلاقی و انسانی، با متانت با آن برخورد كرد، خردمند و خوددار بود، فرهیختگی و فرزانگی اش را در خدمت اهدافش نهاد و آمالش بشردوستی و خدمت به انسانهای مظلوم و ستم زده بود۔ پیرو و وفادار به دموكراسی بود، به آن عشق می ورزید و بمثابه تنها گزینه اداری و سیاسی برای ایران از آن یاد می كرد۔ با این اندیشه بر علیه استبداد و انحصار مبارزه كرد و حكم اعدام برایش صادر شد۔

در جایگاه انسانی شریف و شجاع، برجسته و جسور، احترام همه محافل، نهادها و سازمانهای مترقی، همه افراد و شخصیتهای دمكرات، انقلابی و آازادیخواه ایران را در طول قریب به یك سده، بحق برای خو تامین كردند، به مردم عشق ورزیدند، به جامعه احترام روا داشتند، برای مردم و جامعه از خود گذشتگیها كردند و برای به كرسی نشاندن و تحقق آرمانهای آزادیخواهانه و برابری جویانه شان تا پای محكومیت به اعدام پیش رفتند۔ نه ترس از اعدام، نه نگرانی از موقعیت شغلی و شخصی وخانوادگی ، او را هرگز باندازه سر سوزنی در دنباله گیری آرمانهای انسانیشان سست و متزلزل نكرد۔

در كسوت قضاوت ووكالت از حقوق فرد مظلوم و از عدالت، و در ردای سیاست ازجمع ستمدیدگان و محرومان جامعه دفاع كرد و با دقت و درستكاری، با جسارت و ازخود گذشتگی ها این تعهدات انسانی را بانجام رساند، قضاوت و وكالت و سیاست را نهایت صادقانه و سالم، بغایت فاضلانه و عالمانه در طبق اخلاص نهاد و در راه پربار آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بكار گرفت۔

جناب صادق وزیری نماد تلاش و مبارزه برای حقوق دمكراتیك مردم در دورانهای تاریخ ساز بود ، او تاریخ زنده ایران و كردستان بشمار می آمد، حیات پر تلاش و پر توانش در ٩٠ سال گذشته مصادف با رویدادهای شگرف و مهمی در ایران و كردستان بود ، از مبارزات پر شورشان در سالهای ٢٠ و ٣٠، از شركت فعال و همه جانبه شان در انقلاب ٥٧، می توان با افتخار و سربلندی یاد كرد ۔ در همه این دورانها در گفتار و نوشتار و كردارشان، توانایی های شخصی و اراده خلل ناپذیر را در رده و سطحی واقعا بالا به نمایش گذاشت و در جمع آزادیخواهان ایران ازلزوم تحولات دمكراتیك در حاكمیت سیاسی و قانون اساسی كشور جانبازانه وجانبدارانه حمایت كرد ۔ ارجاع پستهای حساس ومسوولیتهای كلیدی به ایشان، در نهادهایی چون كمیته آذربایجان و كردستان وجمعیت مبارزه با استعمار، نیز انتخاب به سمت عضویت در هیات مدیره كانون وكلای دادگستری ایران ، نشان از اعتماد قابل توجه هم رزمان، همكاران و همفكرانشان از یك سو و شایستگی قابل احترام از سوی دیگر است۔ سخنرانی تاریخی ایشان در ایام جوانی بهمراه شادروان دكتر مصدق در دانشكده حقوق دانشگاه تهران در رویداد تاریخی بازگشت دكتر مصدق به مجلس كه به زخمی شدنتان نیز منتهی شد، ترجمان كارآئی، كاردانی و ویژگیهای ارزشمند شخصی شان میباشد۔

در كانون وكلا ی ایران و در جمع وكلای پیشرو ازاصل استقلال قوه قضائیه و نیز از نهاد واستقلال كانون وكلای دادگستری حمایت كردند۔ در شكل گیری جمعیت حقوقدانان ایران فعال و مؤثر و پایه گزار بود، در پیدایش و بنیانگذاری جبهه دمكراتیك ملی شریك و سهیم بود ۔ كلیه این تلاشها و تعهدات خود را بدون هیچگونه داعیه وفارغ از هرگونه شهرت و جاه به انجام رساندید۔

جناب صادق وزیری بدرستی و آگاهانه "موقع و وزن جنبش ملی- انقلابی كردستان را در زمینه كلی جنبش انقلابی ایران" با اهمیت تشخیص دادند و " حقیقت تلخ درك نادرست یا نارسای سازمانهای انقلابی و ترقیخواه ایران نسبت به آن را" یاد آوری نمودند و براین امر پافشاری كردند كه " تداوم جریان حركتهای انقلابی و دمكراتیك در سراسر ایران در رابطه ی مستقیم و تنگاتنگ بادوام و بقای جنبش ملی- دمكراتیك كردستان می باشد۔ " رویدادهای بعدی صحت اندیشه و ارزیابی های فرهیخته ایشان را ثابت كرد۔

جنبش كردستان را بادقت و ظرافت و از دید گاه علوم سیاسی مدرن، ملی- انقلابی نام برد و آنرا بمثابه واقعیتی خود ویژه ارائه نمود كه در شرایط مشخص تاریخی در اوضاع كنونی، هدف تحقق حق تعیین سرنوشت خلق كرد را در چهارچوب ایرانی مستقل و آزاد دنبال می كند۔

و چقدر جامع و عالمانه به آنانكه در مقابل این اندیشه ی مسؤولانه و مدبرانه به مخالفت بر خاسته بودند و قلم به دست گرفتند پاسخ مناسب و معقول داد، در كتاب "راه راه دمكراسی واقعی است" به نویسنده ی مقاله ای كه در نوشته ای تحت عنوان" راه از كدام طرف است" با دیدگاههایشان در زمینه دفاع از دموكراسی و حقوق ملی، سر سختی پیشه كرده بود ، چنینن بیان نمود :

" تنها راه، دموكراسی واقعی است با طرق تضمین شده برای برخورداری محرومین از حق تعیین سرنوشتشان در ابعاد شخصی و ملی و فردی و اجتماعی و با در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی ایران و عقب افتادگیهای اقتصادی و اجتماعی ملیت های تحت ستم چه كردها، چه تركمنها، چه بلوچها و چه عربها و چه آذربایجانیها۔ بدون ایجاد چنین شرایطی و چنین فضائی، هر گونه گفتگو از دموكراسی و تناوب و غیر ذلك موعظه هایی هستند كه فقط خاصیت خواب كننده محرومین در سطح اجتماعی و ملیتهای تحت ستم در مقیاس مملكت را دارند۔ آخر وقتی كه به تصدیق خود نویسنده، عمده قدرت تولیدی و منابع آن و همچنین كارخانجات و مؤسسات تولیدی در دست دولت است، وقتی مدیران و كارگردانان و بوروكراسی حاكم عمدتا از یك ملیت اند، وقتی كه نواحی كردستان و بلوچستان عقب مانده ترین نواحی ایران از لحاظ اقتصادی و فرهنگی هستند، چگونه میتوان بدون مكانیسم های خاصی كه این نابرابریها را جبران و حقوق خلقهای كرد و بلوچ را تضمین كند، صرفا به قاعده اكثریت رای و تناوب دل خوش كرد؟"

جمعیت كردهای مقیم مركز را در تهران بنیاد نهاد، وروزنامه های بروسكه و صدای معاصر را با تلاشهای بی دریغ و خستگی ناپذیری بی همتا در خدمت به دفاع از جنبش مقاومت كردستان در برابریورشهای سراسری پاسداران ارتجاع نهادند۔ سازمانهای سیاسی در كردستان با احترام ویژه به شخصیت این رادمرد، از رهنمودها و توصیه های

خردمندانه شان بهره ها گرفتند۔ ایشان در همه حال ضرورت وحدت رهبری سیاسی – نظامی را برای مقابله با جنگ تحمیلی بازرگان و خمینی و روحانیت تهران به كردستان به این سازمانها و احزاب یاد آوری كردند۔ تلاشها و توانمندیهای او، بعلاوه فشارهای موجود از جانب توده های مردم كردستان و نیز احساس مسؤولیت احزاب و سازمانهای سیاسی كرد و شادروان مامۆستا شیخ عزالدین حسینی منتهی به پیدایش برگ درخشانی در مبارزات ملت كرد گردید و بدینگونه هیات نمایندگی خلق كرد برای مذاكره با هیات ویژه دولت پاگرفت۔

به این نیز بسنده نكردند و قدم رنجه فرمودند و به مهاباد سفر كردند و جریان كارهیات و پیشبرد امر مهم مذاكره را از نزدیك هدایت نمودند۔ شاه بیت و شاهكار هیات نمایندگی خلق كرد در تهیه طرح ٢٦ ماده ای كه بیان و زبان و فرزانگی شان در آن نمایان بود به افكار عمومی ایران و زمامداران دولت موقت بازرگان و یا هیات ویژه دولت ارائه شد۔ احترام محافل و شخصیتها به جناب صارم الدین صادق وزیری چنان بود كه در جنگ سنندج به دعوت آقای احمد صدر حاج سید جوادی در زادگاهشان حا ضر شدند و در مقابل بهشتی، رفسنجانی، بنی صدر، طالقانی و احمد صدر از حقوق مردم دفاع كردند و با پیشنهاد و ابتكار ایشان بود كه شورای شهر سنندج تشكیل شد كه خود در آن زمان دستآورد بزرگی بود۔

در تبعید سیاسی نیز از پای ننشستند و توصیه های ارزنده شان را در نوشته ها و گفته های بخردانه شان به مسؤولین و رهبران سازمانهای سیاسی كردستان و ایران روانه كردند و به هر مناسبت، ناهنجاریهای سیاسی ونا بسامانیهای موجود را بر ملا كردند و هشدارهای سنجیده وبموقع دادند، پیشنهاد و طرح " تشكیل شورای موقت انقلابی سراسری كردستان ایران، ضرورت اجتناب نا پذیر مرحله كنونی جنبش "، در سال ١٣٦١نمونه ای از احساس مسؤولیت پر بهایشان می باشد ۔

مرحوم صادق وزیری با قلم و قدم، بدون چون و چرا، همانند ژان ژورز فرانسه همه اندیشه و توان خو د را در خدمت به بشریت، به دفاع از حقوق ستمدیدگان بویژه به حمایت از چپ و ترقیخواهی به كار بردند و در طول زندگی پر افتخارشان، به مردم و رهروان رهایی ایران از چنگ استبداد و انحصار، كمكها و پێشرفتها ی چشمگیر اعطا نمودند۔ آقای صادق وزیری به پاس و به خاطراحترام و دفاع از اصول وارزشهای اخلاقی و انسانی از شهرت ویژه برخوردار بوده اند و چهره درخشان محافل حقوقی، سیاسی و اجتماعی ایران هستند ۔

من بویژه ازتعالیم عالیه ای كه در دوران افتخار آمیز شاگردی ام در دفتراین شخصیت بزرگ كه بیدریغ به شخص من عطا نمودند با تمام وجودم سپاسگزارم، دفتر وكالت ایشان برای من معتبرترین گنجینه و كتابخانه بود و شخص ایشان بهترین مرجع. مهرهای پدرانه و توجهات بزرگوارانه شان را تا واپسین دم حیات از یاد نخواهم برد۔
من امروز پدر معنوی ام را از دست دادم.
عزیز ماملی
پاریس یازدهم اوریل 2018
 http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=43827

۱ نظر:

همنشین بهار گفت...

سلام بر شما
عکس ضمیمه مقاله آقای عزیز ماملی - در سوگ رادمرد بزرگ صارم الدین صادق وزیری - «صارم الدین صادق وزیری» نیست. وزیز دادگستری شاپور بختیار، دکتر یحیی صادق وزیری است که سال ۱۳۹۱ پیش درگذشته‌اند.
همنشین بهار