مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

چهار گفتگو در مورد مقوله امام زمان و فلسفه تاریخ !اسماعیل وفا یغمائی

  امروز بنا به باور روز تولد امام زمانست.مقوله امام زمان ، مقوله نگاه به فلسفه تاریخ در تشیع از صدر تا ذیل است. از بقال محله گرفته تا روشنفکر  و نو اندیش. قرارست قدیسی عرب تبار که حدود سیزده قرن است در چاهی مخفی است بر آید و جهانی را از ظلم و ستم نجات دهد. باور بقال محله بی ضررست ولی وقتی این تبدیل به فلسفه تفسیر تاریخ میشود باید آن را خوب خوب شناخت. چهار گفتگو شاید در این زمینه روشنگر باشد. شاید بتوانیم بدانیم ما انسانهائی اهل خرد هستیم یا چیز دیگر...

هیچ نظری موجود نیست: