مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۱۳, چهارشنبه

سهم ما اسماعیل وفا یغمائی

سهم خورشید تابیدنست
 و سهم ستاره چشمک زدن.
سهم گنجشک جیک جیک کردنست
بر شاخه درخت مقابل من
و سهم سگ کوچک
پارس کردن با صدای زیبایش

سهم باد وزیدنست
جاروکشان و زمزمه گر
و سهم موش کوچک
جستجوی دانه بادامی در میان چمن ها
با چشمان نگران و درخشانش

سهم من

بجز از بوسه ای از لبان تو،
که نباید از آن گذشت!
سهم تو
لبخندست و مهر ورزیدن
و نیالودن خویشتن و دیگران
و درخت و گیاه وجانوران که خواهران مایند
وبیرون از خود ادامه داشتن
و آواز ی از امید برای ادامه ی خود که دیگرانند
هنگامی که فرو میغلتیم و به پایان میرسیم
هنگامی که حتی شکست میخوریم
هنگامی که خرد میشویم
تا جائی داشته باشیم
در کنار خورشید و ستاره و گنجشک و سگ
در کنار باد و موش کوچک
در کنار جهان جاودان.....
12/تیر/1397

هیچ نظری موجود نیست: