مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

درودی به مرضیه

در روز دیدار و جشن مردگان روانه آرامشگاه پیکر مرضیه شدم. مرضیه آنجا نیست. در درون آوازهایش زنده است و در ذات جهان ولی میتوان بر سنگ آرامشگاهش بوسه زد.گلی نبرده بودم بیادش رباعیی سرودم. زنده باشد تا اوازهایش در امروز و اینده عشق بیاموزد و عاطفه

هیچ نظری موجود نیست: