دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ خرداد ۱۸, پنجشنبه

داور ، کسروی ، فروغی ،آیت الله بروجردی در عصر رضاشاه و مقوله مذهب در رویاروئی با هویت ملی . گفتگوی شماره 120


۳ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۵ آذر ۱۳۹۷/ ۱۶ دسامبر دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

براى بهترشدن "دريچه زرد".

تارنماى http://www.acpm.fr سرپل انتشارات فرانسه ست.دراين برگ : http://www.acpm.fr/Les-adherents/Editeurs-numerique
اونهايى هستن که تارنمادارن کافيست کليک کنين.هم فاله هم تماشا.هم براى ديدن تازه ترين اخبار،هم براى ديدن نمايش،رنگ هاوصفحه بندى.

چندروزپيش دوستى پانوشت/کامنت ى گذاشته بودبراى رنگ سياه وزرد"دريچه"که درست مى گفت.توطبيعت زردوسياه نشان"حذر"ه : زنبور،قورباغه هاى سمى،برخى سمندرها،زردوسياه ن.تابلوهاى خطر(مرگ)قرمزن،تابلوهاى خطر(حذر)زردوسياه ن براى نمونه کارهاى جاده سازى،خطر ريزش سنگ،جعبه هاى برق.چسب نوارى "زردوسياه"هم براى "ازاينجاردنشويد"استفاده ميشه.زنبوربراى"درون مايه"ى گل هاست که شهدروانتخاب ميکنه،امارنگ گل هابراى بهترديده شدن به همان اندازه مهمه.

درروند تحول (évolution و نه "تکامل")انسان اينهاکم کم درمغز بشر"برنامه ريزى"شده.وقتى نسبت دورکمر به پايين تنه ى زن هفت به يازده باشه،توجه مردهابيشتر جلب ميشه : زايمان راحت وتداوم نسل !

براى زنهانسبت شانه به کمرجلب توجه ميکنه !

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۸ آذر ۱۳۹۷/ ۲۰ دسامبر دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

مذهب‌درقدرت،سياهچاله‌ى‌فرهنگى

چراماخطررونديديم ؟

پشت‌انقلاب فرانسه‌کى‌بود؟ ولتروروسو(قراردادهاى‌اجتماعى).پشت نکبت بهمن‌کى‌بود؟ خمينى(تحريرالوسيله/تفخيذ)،بهشتى،موسوى‌خوينى هاوحزب توده.
بيله‌ديگ،بيله‌چغندر!

توسالهاى‌پيش‌ازجنگ جهانى‌دوم،نادربودن‌کسانى‌که‌خطرروديدن.يکيش چرچيل بود،اگرچه‌به‌مابدکرد،اما‌پيش ازبه‌قدرت‌رسيدن‌هيتلروآغازجنگ بيش‌از۷۰۰‌مقاله‌دراين‌باره‌نوشت،حال‌آنکه‌پادشاه‌انگليس‌ادواردهشتم وبويژه‌زنش هوادارپروپاقرص نازى‌هاواس‌اس‌هابودن(پيش‌ازتاجگذارى براى‌حفظ آبرو،مجبورش کردن‌به‌استعفازيرپوش‌اينکه‌زن‌شاه‌نبايد‌بيوه باشه).يکى روزنامه‌ى‌فکاهىCanard enchaînéدرفرانسه‌بود.بريگادهاى انترناسيونال‌برپاشدبراى‌دفاع‌ازجمهورى‌اسپانياوازچهارگوشه‌ى‌جهان‌به شون‌پيوستن:نهرو،ارنست همينگوى،جورج‌اورول‌و...شاپوربختيار.تو آمريکااف بى‌آى باشک بسياراينهاروزيرنظرداشت‌وفيش بندى‌شون‌کرده بودن‌باکدPAF
PAF:Premature Antifascistes "ضدفاشيست‌هاى نارس".
کلى‌هم‌براشون‌دردسردرست‌کردن.
وقتى‌جنگ تموم‌شدوخواستن‌سازمان‌سياروراه‌بندازن،‌رفتن‌سراغ‌همين PAFها،بااين‌استدلال‌که‌اينهااگرچه‌آنارشيست‌وماوراء‌چپ‌ ن،چنان‌شم سياسى‌اى‌داشتن‌که‌خطرروپيش‌ازهمه‌ديدن‌وبدون‌هيچ‌چشم‌داشتى‌رفتن‌اسپانيا بادشمن‌اصلى‌آمريکا‌بجنگن.باورکردنى‌نيست‌ولى‌هسته‌ى‌اصلى‌سيارواينهاتشکيل‌دادن.
حيف‌وسدحيف که‌شم‌سياسى‌اينPAFهاى‌آمريکايى‌روحنيف نژادوجزنى‌نداشتن وگرنه‌توشهامت‌وميهن‌دوستى‌حنيف نژادشکى‌نيست.جالبش‌هم‌همينجاست‌که حنيف نژاددراين موردشناخته‌شده‌بوده.شنيده‌م(به باورمن‌درسته)که دراون‌دوران‌ازطرف ضداطلاعات‌ارتش به‌ش پيشنهادهمکارى‌داده‌بودن‌که‌به لطايف‌الحيل محترمانه‌ردکرده‌بوده‌تاتشکيلاتى‌که‌درست کرده‌بوده‌لو‌نره.
نه‌شاه‌نه‌ساواک نگفتن‌اينها"خائن ن"مى‌گفتن‌اينها"بهترين‌جوانهاى مملکتن‌ولى‌راه‌درست‌خدمت‌روبلدنيستن".
اينهابهترين‌هابودن‌ولى‌خطررونديدن.خطراصلى‌نه‌شاه‌بودنه‌امپرياليسم.بقول‌قرآن(خطر)"ازرگ گردن‌هم‌به‌مانزديک تر"بود،براى‌همين‌هم‌بودکه نديديمش !حنيف نژادپس‌ازشيدن‌خبردرگذشت بروجردى‌،گفته بوده"...بهترين کارعمرشوکرد".جزنى‌هم‌سه‌خط‌درباره‌ى‌خمينى‌نوشته بوده،ولى‌اين کجاوآژيرخطرروکشيدن‌کجا.
همه‌ى‌اينهاجزوبهترين‌هابودن...ولى‌اشتباه‌کردن.

خوددردکمترمهمه تاريشه‌يابى‌ش.تااينونفهميم‌وموردهاى‌مشابهش روزير ذره‌بين نذاريم،درک نمى‌کنيم.

‌رنسانس‌ازايتالياآغازشدودنياروجنبوند،چراحرکتى‌چنين‌سترگ ايتالياروبه کشورطرازاول‌اروپابدل‌نکرد ؟ بى‌شک‌دليل‌بيش‌ازيکى‌ست،امادليل‌بنيادين‌دورى/نزديکى‌به‌واتيکان بودودخالت‌واتيکان‌درکارکشور.ايتاليا/رم‌درنقطه‌ى‌صفروبيخ‌گوش واتيکان‌بود.انگليسى‌هاهمزمان‌بارنسانس بابنيان‌گذارى‌کليساى آنگليکان‌دست‌واتيکان‌راازدخالت‌درامورسياسى‌شون‌کوتاه‌کردن.باانشعاب مذهبى۱۳۷۸مقرپاپ‌که‌در"آوى‌نيون/Avignon"فرانسه‌بودکم‌کم‌به‌رم‌منتقل شد.آلمانهاهم‌فرصت‌رومغتنم شمردن‌وخرجشونوسواکردن.سپس بامذهب پروتستان‌راه‌خودشونورفتن.انتقال‌مقرپاپ‌ازفرانسه،اوج‌گيرى‌مذهب پروتستان‌باژان‌کالوَن Jean Calvinوقتل عام‌پروتستانهادرشب موسوم به"سن بارتلمى"ونيزانقلاب--واقعى--فرانسه‌به‌مددفرانسوى هاشتافت.موندايتالياوسيطره‌ى کامل‌واتيکان‌چون‌ترمزى‌براى‌خفه‌کردن رنسانس.هرچه‌دورترازواتيکان،رشداجتماعى،صنعتى‌وفرهنگى‌بيشتر !

نتيجه‌ى کلى:
اينکه‌يکى‌دونفرخطررونديدن‌روميشه‌اززاويه‌ى‌فردى‌ديد،امااينکه بهترين‌هادسته‌جمعى‌خطررونديده‌باشن‌،بايددليل‌خاصى‌داشته‌باشه.نظرمن‌اينه:مثه‌جريان‌ايتالياوسدباربدتر،اين‌مذهب بدمصب تمام‌منابع فکرى،فرهنگى،ادبى‌وفلسفى‌مارومثه‌سياه‌چاله‌هاى‌فضاآنچنان‌خورده‌که جابراى‌پاگرفتن‌يه‌هسته‌ى‌کوچک فکرى‌هم‌نذاشته.همه‌روالله‌ورسول وعاشوراوحسين‌وامام‌رضاخورده‌ن.

توايران‌فرانسوى‌زيادنبود.دوران‌سقوط‌بهمن‌بود.يه‌فرانسوى‌ميامدبراى کارهاى‌شرکتش‌ازکامپيوتردانشکده‌ى‌مااستفاده‌ميکرد.آدم‌فهميده‌اى بود.دوست شده‌بوديم‌باهم(انگليسى)صحبت مى‌کرديم.يه‌بارگفت"ماحکومت مذهبى‌روتواروپاتجربه‌کرديم.راه‌درستى‌نميرين".من‌هم‌باخريت تمام گفتم"اسلام‌فرق‌داره".دوستانه‌نگاه‌عاقل‌اندرسفيهى‌انداخت‌وگفت "جدى؟خواهيدديد!"

ناشناس گفت...

استاد یغمایی عزیز
برنامه ای هم در باره مهدی بازرگان و علی شریعتی و امثالهم درست کنید چون مهم است و تا عمق خیانت و همکاری مستقیم و غیر میتقیم آنها با مرتجعین و دین و ایدیولوژی کثیف آنها روشن‌تر شود. نسل جوان باید بر خلاف ناآگاهان ۵۷ آگاه گام بردارن.