دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ خرداد ۱۰, دوشنبه

شب بپایان خواهد رسید .اسماعیل وفا یغمایی

 

شب بپایان خواهد رسید
.اسماعیل وفا یغمایی
شب بپایان خواهد رسید
و صبح خواهد آمد
این را شعرهای شعله ور شاعران میگویند
وقتی که حتی تفنگها خاموشند
***
شب بپایان خواهد رسید
و صبح خواهد آمد
و ارواح هزار شاعر مقتول
هزار شاعر مرده
از میان مردم باز خواهند آمد
تا در پایکوبی زیباترین دختران این سرزمین
شعرهایشان را بسرایند و بخوانند و به مردمان بسپارند
***
شب بپایان خواهد رسید
و صبح خواهد آمد
در غرش دفها و ضربان ضربها و بارش زخمه ها
و در زیر وزن دل انگیز ترین ساقهای رقصان آزاد
ساقهای رقصان کرد و لر و ترکمان و سیستانی
و عرب و گیلک و مازندری و خراسانی و فارس
و قشقائی و بختیاری و بلوچ
استخوانهای ارتجاع و کهنگی خرد خواهد شد
و سرود مشترک ملی ایرانزمین
با هزار واژه و هزار لهجه و هشتاد میلیون دهان
آسمان ایران را روشن خواهد کرد
کرد و لر و ترکمان و سیستانی
و عرب و گیلک و مازندری و خراسانی و فارس
و قشقائی و بختیاری و بلوچ
بر زمین خواهند رقصید
و سرودهاشان
به زیبائی وصلابت تمام زنان ایران
در آسمان
این را دستهای هزار شاعر مقتول
هزار شاعر مرده
هزار شاعر بیدار
به رنگ صبح
بر دیوارهای شب نوشته اند
بر دیواره
این شب می نویسند
و بر پیشانی مقدس!! مرتجعان
بیست.ژوئیه.دوهزار و هشت
 

 

هیچ نظری موجود نیست: