دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ شهریور ۱۱, پنجشنبه

برای دختر نازنینم آمنه تقوائی و در سفربهمن که زود رفت


از اینجا برای آمنه تقوائی دختر نازنینم مینویسم. دلم میخواست جهان طوری بود که میتوانستم شادی ترا با خودم تقسیم کنم شادی تو و ناهید و مهدی و سمیه و بهمن که به سفر رفتند. چه میتوانم بکنم آمنه عزیز اگر پس از چند روز درنگ که نمی توانستم برایت چیزی بنویسم سرانجام جرئت این را به خود بدهم که اندوه دختر نازنینم را با خود تقسیم کنم. اندوهی سنگین را. جهان ما با همه عظمت همچنین ماهیتی تراژیک دارد. باید تحمل کرد. چند روز ساعتها سرگذشت خانواده شما را از نظر میگذراندم . مثنوی هفتاد من کاغذ و گوشه ای عظیم از تاریخ نانوشته این سالها. عجالتا میگویم نیرومند باش آمنه عزیز. لازم نیست رفتگان را فراموش کنیم. انها را با خود داشته باشیم زندگی ترکیبی از ماندن و رفتن است. ترکیبی از زندگی و مرگ. بهمن زود رفت و جوان افتاد ولی باتو زندگی خواهد کرد. امیدوارم نیروی آنها را که رفتند در خود که مانده ای و هستی حس کنی. کار ما تا هستیم زیستن است و رو به روشنائی رفتن و چون ناقوس بنوازد ما نیز خواهیم رفت زنده باشی و پایدار و امیدوارم ببینمت و بنگرم که لبخندت زندگی را زیباتر میکند. عمو اسماعیل

هیچ نظری موجود نیست: