دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ دی ۱, پنجشنبه

این سرود فرزندان مهساست اسماعیل وفا یغمائی

 


این سرود فرزندان مهساست

اسماعیل وفا یغمائی

گوش دارید

این سرود فرزندان بیکرانه مهساست

در سرتا سر این سرزمین

این سرود ماست

این سرود مشترک ملت ماست

با هزار رنگ و هزار آهنگ

***

توفان زنگ پایان را نواخته

ریش درازهای پفیوز

و موذنان ازفراز مناره ها گریخته اند

به سوی خدای الدنگی که خدای شماست

و ننگا و شرما که خدای ایرانزمین باشد

و خدای ملت ما

***

گوش دارید

 عمامه برسرها ی پفیوز

تکیه داده بر صفوف آدمکشانتان

از خط اختیار گذشته ام

دیریست ما را گذرانده اید

ما مجبوریم که بجنگیم

ما مجبوریم که بجنگیم

و بمیریم و برخیزیم

حتی اگر هزار بار بر دارمان کشید

ما مجبوریم که بجنگیم

تا ترا فرو کشیم فقیه

تا مسلک و مرام پلید ترا با تو

به فاضلاب اندازیم

تا زندگی خود را پاکیزه کنیم

تا زندگی خود را برآوریم

***

گوش دارید الدنگهای سنده بر سر

این سرود فرزندان مهساست

زنده و پرتوان

همصدای هزاران سرود از دهان کشتگان

آنان که شما کشتیدشان

بر دار کشاندید

به گلوله بستید

وبر تخت شکنجه کشتیدشان

 این سرود فرزندان مهساست

دختران و پسران مهسا

که درست پس از کشتن او

درست یک لحظه  پس از انکه برخاک افتاد

زادنشان آغاز شد

صف در صف

و شانه به شانه

***

گوش دارید

سنده برسران پفیوز

با عمامه های خونین تان

و منظر بیکرانه زادنها را بنگرید

و مامی دیگر را

رودابه ای دیگر را

در سرتاسر ایران

بنگرید

فرزندان بلوچ وسیستانی و کرد و لر مهسا را

فرزندان ترک و آذری و ترکمان و قشقائی مهسا را

فرزندان گیل و دیلم و خراسانی و تهرانی مهسا را

فرزندان....

***

بنگریدشان

پفیوزهای سنده بر سر ریش دراز

بنگریدشان

زاده شده اند

زاده میشوند

زاده خواهند شد

 پانزده ساله، بیست ساله و سی ساله

پنجاهساله وشصت ساله و هفتاد ساله

در سراسر این میهن

با بیکرانه رنگها و آهنگها و زبانها

اما همگام

تا شما  سنده برسران را فرو کشند

و با خدایتان به دوزخ افکنند

و دوزختان را به فاضلابی که آئین شماست.

***

گوش دارید

ریش درازان عمامه بر سر

در حلقه محافظانتان

این سرود فرزندان مهساست

هزار شاعر در سایه دامان او گام برمیدارند

با سرودهای اذری و کردی و فارسی و بلوچی

با سرودهای ترکمانی و یزدی و اصفهانی و...

با فردوسی و خیام و حافظ و نیما وسیمین خوئی

با واژه هائی از رعد و آذرخش

که در هر واژه آن بهشت اینده میوزد

و دوزخ برای شما سنده بر سران ریش دراز

***

این سرود فرزندان مهساست

بشنوید

با گوشهای گند گرفته تان

گوش دارید سرود زاده شدن ما را

سرود زاده شدن یک ملت را

با سرودی بر لب

و آذرخشی در دست

که شما را خاکستر خواهد کرد

وما مجبوریم که بجنگیم

***

و ما مجبوریم که بجنگیم

برای امروز و فردا

برای آفتاب و آب این سرزمین

برای کوهها و درختان و گیاهان

برای پلنگها و کبوترها

 وگرگ تنهائی که بر فراز کوه می نالد

ودر این میهن زاده شده است

برای همه چیزهائی که شما پفیوزها

 به تاریکی و ظلمت کشاندید.

***

گوش دارید ریشداریان پست فطرت سنده برسر

ما دیریست که مرده ایم و باز آمده ایم

ما مجبوریم که بجنگیم

برای گرسنگان وبیکاران ودرماندگانی

که نان و آبشان را ربودید

برای صدها هزار تن که روانه گورستانها کردید

برای تمام کسانی که بردار کشیدید

و بر تخت شکنجه کشتید

برای آنانی که در خلوت خونین کشتارگاههای الهی

از هم دریدید و تجاوز کردید.

ما مجبوریم که بجنگیم

ما مجبوریم که پیروز شویم

ما مجبوریم که با جاروهای آهنین

شما نجاسات را جارو کنیم

ما مجبوریم

که دیریست ازخط اختیارگذشته ایم

بشنوید!

***

بشنوید

این سرود فرزندان مهساست

که زاده میشوند

که انبوه میشوند

که سرتاسر ایران را پوشانده اند

و میپوشانند

و به پیش می آیند

بشنوید

غرش رعد و ناقوسهای تاریخ را بشنوید

این سرود فرزندان مهساست

بشنوید

12 دسامبر 2022

 

هیچ نظری موجود نیست: