دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۲۴, چهارشنبه

 


آینده وجود ندارد
اسماعیل وفا یغمائی
پانزده مارس 2023میلادی
آینده وجود ندارد
تنها گذشته وجود دارد
با تاریکی ها و روشنائی هایش
با آنچه که میدانیم و آنچه که نمیدانیم
***
در گذشته
درخیابانها
در فریاد مرگ و زنده باد
برای گذشته فریاد بر آوردیم
به گذشته برگشتیم
و گذشتگان و درگذشتگان تاریک را برکشیدیم
تازمان حال را
از دار و جهل و نجاست
و جوخه های تیرباران پر کنند
وزمان حال راسلاخی کنند

***
آینده وجود ندارد
آینده زمان است
هیچ لبی را نمی توان در آینده بوسید
هیچ صدائی را نمیتوان در آینده شنید
هیچ شعری را نمیتوان در آینده سرود
نمیتوان در آینده عاشق شد
نمیتوان در آینده جنگید
امروز است که در آن
می بوسیم ومیشنویم و می سرائیم
و عاشق میشویم و میجنگیم
***
آینده وجود ندارد
آینده زمان است
و گامهای ما که به سوی رؤیاها
یا کابوسها به پیش می‌رویم


ودر هر گام زمان حال را
به گذشته میسپاریم
آینده را در زمان حال ما میسازیم
چون پلی برای عبور
چون راهی که ادامه ماست
چون افقی که چون نقاشی آنرا نقش میزنیم
واز آن میگذریم به سوی تابلوئی دیگر
آینده مائیم. فریادهای ماست. اراده ماست
نگاه و اندیشه ماست.در زمان حال
به سوی فردائی کهنبدیل به امروز می‌شود
آینده دشتی است از زمان
که دستهای ما
و اندیشه ما
آنرامیگشاید
تا برآن امروز را بسازیم
آینده وجود ندارد

هیچ نظری موجود نیست: