دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آبان ۲۶, جمعه

این ملّت ! این مردم میخواهند بخندند ا اسماعیل وفا یغمائی ***

 


این ملّت ! این مردم میخواهند بخندند ا

ا
سماعیل وفا یغمائی
***
این ملّت
این مردم میخواهند بخندند
امروز بر ریش شما قرمپفهای جایوز چیزکش
فردا بر چهره یکدیگر و رخسار آزادی
***
این ملّت این مردم میخواهند بگریند
امروز از اندوه بر گورهای کشتگانشان
که شماکشتیدشان
بر سفره های تهی وغارت شده
که شما غارت کردید
فردا با اشک شوق و شادی
هنگامی که شما انبانهای نجاست وشاش و ریش را
شما دهانهای کثافت باررا
با جاروهای آهنین و آتشین از خزر تا عمان
و از بلوچستان تا آذربایجان
و از خراسان تا کردستان
با آوازهای شادلری و کردی و بلوچی
ترکمانی و گیلکی و مازندری
قشقائی و بختیاری و ارمنی
یزدی و اصفهانی و خراسانی
جارویتان میکنند و به فاضلابتان میریزند
***
این ملّت این مردم میخواهند برقصند
امروز در برابرچهره های منحوس شما
در مقابل ریشهای نجستان
در مقابل چشمهای دریده تان
با گیسوان افشان و پاکیزه و زیبای پور و دختشان
در مقابل فرامین آسمانی کثافتتان
در مقابل اخم مقدسین و مقدسان اجنبی تان
در مقابل خدایتان کهجلادان از او گریزانند
در مقابل مکتبتان که تابوتی بیش نیست
در مقابل هر چه شما میگوئید آری
این ملّت این مردم میگویند نه
می رقصندو فردا
این ملّت خواهد رقصید
این مردم خواهند رقصید
شادیانه و دست در دست
سر مست از رهائی
بر یادها و گورهای پر عفونت شما ریش درازان
یوز کش وپفیوث
از خزر تا عمان
و از بلوچستان تا آذربایجان
و از خراسان تا کردستان
با رقص شادلری و کردی و بلوچی
با رقص ترکمانی و گیلیکی و مازندری
با رقص قشقائی و بختیاری و ارمنی
با رقص یزدی و اصفهانی و خراسانی
هنگامیکه منبرهای شما
به طویله فرستاده شده‌اند
ونکیسا و باربد و رامتین و بامشاد
و سرکش و سرکب
در کنار حنانه و خالقی و خرّم
و بنان و مرضیه و الهه و ملک
و مهستی و هایده
و ویگن و نوری مسعودی وقمر و بدیع زاده
دست در دست همگان از خزر تا عمان
با نوای دهل و غژک بلوچان
و طبل و سرنای کردان و لران و قشقائیان
در کنار خدا نور میرقصند
***
تردید نکنید
پفکشهای جایوز پدر ساق
شک نکنید
با هزار کشتار دیگر
محکوم به رفتنید
و خواهید رفت
زیرا این مردم این ملّت
میخواهند خدایشان را باز یابند
میخواهند میهن خود را باز یابند
زیرا این میهن
میخواهد مردم خود را در آغوش گیرد
زیرا این مردم
میخواهند بگریند و بخندند و برقصند
زیرا این مردم میخواهند تنفس کنند
زیرا این مردم میخواهند کار کنند
آسوده بخوابند
آرام بیدار شوند
بجای زوزه شما پفکشها
با صدای خروسان
و زمزمه شاد دخترانی که با گیسوان افشان

روانه مدرسه اند
و از پفکشهای جایوزریش دراز سنده بر سر
در سراسر ایران خبری نیست
اسماعیل وفا یغمائی

هیچ نظری موجود نیست: