دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آبان ۳۰, دوشنبه

کلیات مجموعه شعر نیایش نهانی مرتَدان اسماعیل وفا یغمائی

بتاب ای خداوند!
بتاب تا همه چیز با تو بتابدودر تو بتابد
وتاریکی کلمات محو شودو رسولان خاموش شوند
و صدای تو را بشنویم و چشمان ما باز گردد
و کتاب جهان گشوده شودو آدمیان نه کتابهای کهن
 که کوهها را تلاوت کنند ودشتها و دریاها را
             وستارگان و صحراها را  و زمین وزمان را
و آسمانها راو کهکشانها را.
و آدمیان یکدیگر را تلاوت کنند
و عشق را
نیایش نهانی مُرتَدان
 اسماعیل وفا یغمائی
 دفتر هجدهم از دفترهای منتشر شده
(گزیده شعرها از ژوئن 2006 تا ژوئن 2007)

هیچ نظری موجود نیست: