دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۲۵, پنجشنبه

اپوزیسیون متوهم، حیات نظام ولایت فقیه، انقلاب و مردم هادی قدسی

هربار که به هردلیلی، اعتراضاتی در کشور رخ میدهد، بخش بزرگی از فعالان سیاسی مخالف حاکمیت، پایان قریب الوقوع نظام ولایت فقیه را اعلام می کنند. و هر بار اعتراضات جدید را با ارائۀ دلائلی با اعتراضات قبلی متفاوت توصیف می کنند و آن را سرنوشت ساز می پندارند. از سوئی، این مخالفان هم وطنانی اغلب تحصیل کرده و خردگرا هستند، ازدیگر سو، طی چهل سال همگی شاهد این خیال بافی ها و توهماتشان می باشیم. دلیل آن چیست؟ به نظر میرسد دلیل اصلی آن دید انتزائی یا ذهنی به واقعیت های موجود درکشورمی باشد
.
هرکسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

 اساس این بینش مظنون به جامعه، یکی دانستن نظام حاکم و انقلاب از یک طرف، وازطرف دیگر، جدا انگاشتن مردم ازانقلاب است. انقلاب امری واقعی است که اساس روابط را درکشور دگرگون کرد ونباید آن را نادیده گرفت هرچند که با آن مخالف بود. انقلاب، روابط فرد در خانواده، روابط خانواده در جامعه و روابط فرد باجامعه را در ابعاد فرهنگی و مدنی و سیاسی تغییرات بنیادین داد ونسل های بعداز انقلاب در این تغییرات زاده و بزرگ شده اند. درست است که نظام حاکم در استبداد با نظام سابق اینهمانی دارد، اما روابط ارگانیک این استبداد بامردم، با روابط رژیم سابق بامردم تفاوت های اساسی دارند. روابط آن رژیم بامردم برپایۀ ارباب و رعیتی یا بالا دست و زیردست بود، این یکی ادعای شریک بودن بامردم درانقلاب را دارد. اهمیت دیدن واقعیت انقلاب در همین نقشی است که حاکمیت برای آن قائل می باشد و برپایۀ آن، سیاست داخلی و خارجیش را تنظیم می کند. یکی از دلایل ماندگاریش با وجود استبداد و فساد و زد وبندهای پنهانی همین امرمی باشد.

یکی دیگر ازآن اسراردرونی جامعه، دین است. بدون این که قضاوت ارزشی داشته باشیم، واقعیت این است که مردم ایران مردمی مذهبی هستند. در اینجا اهمیتی ندارد که دلائل این مذهبی بودن، فرهنگی یا اعتقادی و یا هویتی ویا وراثتی باشد، عقلانی یا انتزاعی باشد، مهم وجود آن است. با این وجود، اختراع واژۀ بی معنای "انقلاب اسلامی" برای انقلاب مردم بیهدف نبوده و نیست. زیرا اگر برای مسلمان شدن مردم، انقلابی رخ داده باشد، کشور که اسلامی بود ومحتاج به این نوع انقلاب نبود. و اگر انقلاب رخ داد برای اسلامی کردن حاکمیت، آن را کودتا می نامند نه انقلاب، و واقعیت هم در همین امر نهفته شده است. حقیقت این است که دردل انقلاب مردم و در ماه های پایانی آن، بنابر اسناد روشن و غیر قابل انکارداخلی و خارجی، طرح هائی ریخته شدند تا انقلاب مردم را ناکام گردانند. کلید اولین طرح ابتدا با نخست وزیری بختیار زده شد که شکست خورد. دبیرفعلی حزب ملت ایران در مصاحبه ای با مجلۀ کوروش (شماره 28- تابستان 1397) می گوید: در آخرین جلسهای که بختیار در شورای جبهه ملی شرکت کرد با عصبانیت موضوع نامه ۳ ماده ای پاریس را مطرح کرد که چرا قبلا به تصویب شورا نرسیده است؟ می گوید: “اگر آقایون می خواهید بروید زیر عبای آخوند بفرمایید! من دیکتاتوری سرنیزه را به نعلین ترجیح می دهم".  در حالی که ملت به خیابان ها سرازیر گشته و شعار استقلال و آزادی سرمیدهد، بختیار، در مقام توجیه قبول نخستوزیری شاه،  دیکتاتوری سرنیزه را ترجیح میدهد. به جای این که بگوید زیر بار استبداد نمیروم، میگوید استبداد شاه بهتر است. آشکارا به جبهه ضدانقلاب می پیوندد و به آن سرنوشت دچار می شود. طرح دوم را هم که به پیروزی رسید، نظام ولایت فقیه یا همان دیکتاتوری نعلین بود که ابراهیم یزدی قبل از مرگش از آن در خاطرات خود پرده برداری می کند وبا نفوذ در انقلاب مردم، استقرار می یابد. و با به اجرا درآوردن کودتای خرداد 60 استمرار خود را- تا امروز- تضمین می کند. بنابراین، هدف طرحها به زندگی در استبداد بازگرداندن مردمی بودهاند که خواهان استقلال و آزادی بوده و هستند. این تقابل همچنان پس از چهل سال با ایجاد بحران ها و تحریم ها ادامه دارد.

درصورتی که مردم انقلاب خود را فراموش کرده بودند، چه احتیاجی می بود که هم از سوی سلطه گر داخلی و هم از سوی سلطه گران خارجی مدام تحت فشارانواع بحران ها و تحریم ها قرار داشته باشند؟ این سئوالی است که هر فعال سیاسی و مدنی باید با هر نوع بینشی که دارد برای آن جوابی منطقی بیابد. در صورتی که جوابی قانع کننده نیافت، ناچار باید انقلاب را جدا از حاکمیت ضدانقلاب و دردرون جامعه بازشناسائی کند.

قریب چهل سال است که ضدانقلاب حاکم با فریب مردم، به نام انقلاب و دین بر کشور سلطه گری می کند. بخش بزرگی از اپوزیسیون داخلی و خارجی هم به آن کمک کرده و این فریب بزرگ را تأیید کرده و می کنند که اسلام همین است که روحانیان می گویند و انقلاب هم همین است که دولت ولایت فقیه به آن عمل می کند. کسانی که به دنبال استقلال و آزادی و دمکراسی و لائیسیته هستند و معتقدند که تحول باید از طریق مردم صورت پذیرد، نباید این امر حساس و سرنوشت سازرا وسیله تصفیه  حساب خود با دین و انقلاب کنند. جای مخالفت با دین و عقیده و انقلاب یک محیط آزاد و دمکرات برای تبادل اندیشه و گفت و گو است که ابتدا باید آن را با استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی ساخت. چهل سال در جا زدن کافی نیست برای اثبات این امرکه نباید با احساسات کودکانه با امور مهم اجتماعی برخورد کرد؟ در دست داشتن چند مدرک دانشگاهی خردورزی نمی آورد که هرچه از ذهنمان برمی آید را عین حقیقت بدانیم و به آن عمل کنیم و دیگران راهم به عمل به آن تشویق نماییم. خردورزی نه شعار است و نه پدیده ای که با القاب و بالارفتن سن به وجود آید. خردورزی، مستقل و آزادکردن عقل است تا خلاقیت خویش را بازیابد. انسان خود انگیخته اطلاعات را بدون خودسانسوری به درون خود راه میدهد و درجه صحت آنها را با کمک گرفتن از نقد، تعیین میکند و در خلق اندیشه بکار میگیرد. این عقل با عقلهای دیگر ارتباط برقرار میکند و از تجربههای دیگران سود میجوید. این عقل   از تعصب  رها است و دستآوردهای خود را به نقد همگان میسپارد.

اعتراضات محدود به نارسائی های اقتصادی، به خصوص زمانی که سلطه گرخارجی خود را علنا مسئول به وجودآورن آن اعلام می کند راه به جائی نمی برند. مادر این نارسائی ها فساد دولتی وضعف مدیریت می باشد که خود، زائیده استبداد حاکم است. استبداد حاکم هویت خود را با هویت جامعه از راه دین و انقلاب گرده زده است. نباید براین تقلب صحه گذاشت و جامعه را به حاکمیت نزدیک گرداند. خاصه های جامعه ایرانی، علاوه ملی گرائی، دین و انقلاب راهم باید به آن افزود که در ذهن و خرد، یا ناخودآگاه و خودآگاه مردم این مرز و بوم وجودارند. وجود ماده دین در ناخودآگاه به این معنا است که فردی که در خلوت خود و به صورت انفرادی کاری به کار دین ندارد، در جمعیت برای شهدای کربلا بر سروسینه می زند و می گرید. این آن واقعیتی است که حاکمیت مستبد از آن بهره می برد و روشنفکر ما به آن می خندد. باید این اسرار را در درون جامعه جستجو کرد، یافت و برای آن چاره ای جست. جدا دانستن و جدا کردن دین و انقلاب از نظام ولایت فقیه، ضرورترین کاری است که باید انجام داد. باید به مردم ثابت کرد که نظام حاکم نه تنها با دین و انقلاب وجه شباهتی ندارد، بلکه ضد دین و ضد انقلاب است.

گروههای اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج کشور باید به این امر وجدان پیدا کنند که این گونه رفتار با داشتههای مردم، در صورتی که فردا نظام حاکم قدرت را رها کند، در برابر مردم قرار خواهند گرفت و جای استبداد خواهند نشست. کشور راه حلی جز دمکراسی ندارد.   

۴ نظر:

ناشناس گفت...

الترناتیو خودخوانده مادامالعمر مجاهدین استاد قمبز و خارج نشین کشک ! در صحنه صوری نبرد ! صداگذاری در پاریس روی قیام مردم در ایران !
خاکزاد

ناشناس گفت...

موش در اینه اول خودرا گربه و در اینه دوم خودرا شیر و در اینه سوم خودرا رهبر مادامالعمر میبیند . در اینه چهارم غیب میشود و در اینه پنجم قیام دزدی و صدا گذاری روی نبرد خونین مردم !

ناشناس گفت...

تصفیه هوازی باکتری ها و پیامد زلالی اب !
در فاضلاب هزاران باکتری وجود دارند که در مرحله تصفیه اکسیداسیون انجام میشه یعنی بهشون هوادهی میشه و انها دشد میکنن و برای ادامه حیات شروع به خوردن یکدیگر میکنند . بزرگترها کوچکترهارا میخورند تا در انتها فقط بزرگترها باقی میمانند و بعد چاره ای جز خوردن یکدیگر ندارند تا قدرتمند ترین باکتری باقی بماند و نهایتا اخرین باکتری میمیرد و ته نشین میشود ... در این فرایند بتدریج اب زلال میشود و از الودگی تهی .
رژیم در حال حاضر در چنین مرحله ای قراردارد . هرروز مختلسین کوچک توسط مختلسین بزرگ قربانی میشوند و بزودی فقط مختلسین بزرگ باقی خواهند ماند و چون نمیتوانند به دزدی و غارتشون ادامه بدهند بتدریج ضعیف میشوند و میمیرند . اکسیداسیون این فرایند ملت هستند و بزودی به هدف یعنی زلال اب خواهند رسید . برخی از اپوزوسیونها و به اصطلاح الترناتیوهای خودخوانده بصورت غیر مستقیم مانع سرعت فرایند هستند و تلاش انها غیر مستقیم در خدمت اطاله عمر باکتری هاست ... اما مآلا ملت پیروز میشوند .
خاکزاد

ناشناس گفت...

به ابان نزدیک میشیم . تحریم ها خواهد امد . بیکاری فزونی یافته . فقر بسرعت در حال گسترش است . اعتیاد و فحشاء لیداد میکند . فریادرسی نیست . خشکسالی ادامه داره . فرهنگ مصرف وجود نداره . رسانه ها هیچکدام یک ذره هم برای مصرف صحیح اگهی و اموزش ندارن . از صبح تا شب تلویزیون هزارجور سریال مزخرف و میزگرد مزخرف تر پخش میکنه اما دریغ از یک ثانیه اموزش و راهکار . اختلاس بیداد میکند . دزدی و غارت مسئولین جمهوری اسلامی را پایانی نیست . روزبروز در تمام عرصه ها مشکلات روند صعودی دارد . پاسخگویان خودشان را به خواب زده اند . روزبروز به تعداد زباله گردها اضافه میشود . گرسنگی به یک امر ثابت تبدیل شده است . فاصله طبقاتی افزایش یافته . ۵ درصد میچاپند و ۹۵ درصد در ابه نابودی و پرت شدگی قرار دارند . خفقان بیداد میکند . احکام بسیار سنگین برای انتقادات کوچک بمنظور خفه کردن مطلق صورت میگیرد . اخوندهای بیرحم با شکم های سیر و کیسه های مملو از پول و موقعیتهای مملو از رانت اصلا دزکی از فقر و فلاکت روزافزون جامعه ندارند . بازداشت های ناجوانمردانه و زندانهای طویل المدت همراه با توسعه و تحکیم فقر سراسری بیداد میکند . امواج طوفانی ملت پراکنده میخروشد اما هنوز بهم نپیوسته است . ساحل چشم انتظار امواج سنگین است .
اپوزوسیونهای آبکی و الترناتیوهای آبکی تر و بی خاصیت خارج نشین کشک در ایجاد تفرقه و افزایش عمر رژیم غیر مستقیم میکوشند . دلشان خوش است به قیام دزدی و صداگذاری روی کلیپ اعتراضات مردمی و مال خود کردن ان . تاریخ سیاسی ایران تا کنون مفتخورتر از اپوزوسیونهای خارج نشین کشک بخود ندیده است و رژیم به همه انها خوراک میدهد . به انانکه با راهنمای چپ به راست میپیچند و به انان که با راهنمای راست به راست میپیچند ... به هردو خوراک میدهد .
اما ساحل منتظر امواج سهمگین ملت است .
خاکزاد