دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

ونمیدانی که تو خود، مردابی اسماعیل وفا یغمائیاندک
                                 اندک
در خود فرو شدی
در تاریکی های خویش
با بانگ رسولی، رائدی، راهبری
- الحذر! الحذر از مرداب
و چه غافل!که واپسین پرتوهای آفتاب
در تو تاریک میشدند!
*
در ژرفنا تا ژرفنای فرو شدن در خود
هیچکس دستی به سوی تو دراز نکرد
که خود ،تو دستی به سوی هیچکس دراز نکردی
مگر تاریکیهای خود
که درخشای برق جنون و خون
ترا افسون کرده بود
و فرو شدی و فروتر
تاکمال محو خویشتن در خویش
و بر آمدی چون مردابی تاریک
تاریکترین مرداب جهان
با گنجینه های استخوان و جسد
و آبشارهای خون و اشک
تا فرو کشی هرانکه را به سودای آفتاب و آب
و گریز از مرداب بسوی تو آمده بود.
**
سخن از آفتاب میگوئی هنوز
و نمیدانی که مردابی ای مرداب
تاریکترین و عظیم ترین مرداب جهان
نگاه کن
بر فراز و فرود جسدها و تابوتها
بر موجه های خمیر اسای مرده تو
چه لوندانه و شادیانه
دروغ دست در دست فریب
ورذالت دست در دست تهمت
به رقصند
بنگر پیرامونیان خود را
و خدای خود را ای رسول
که دیریست در دورترین اسمان مرده است
و بوی تعفنش زمین را به گند کشیده است
بنگر................
اسماعیل وفا یغمائی
سی اوت 2019

هیچ نظری موجود نیست: