دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آبان ۲۲, پنجشنبه

دعای منظوم چهارده معصوم برای مصونیت از کرونا اسماعیل وفا یغمائی ششم آوریل 2020 میلادی


دعای منظوم چهارده معصوم برای مصونیت از کرونا
اسماعیل وفا یغمائی
ششم آوریل 2020 میلادی
نوبهارست وزالطاف رسولان و خدا
آمد از بام و در و دشت جناب کرونا
گورکن شاد و  و به همراه جنابش ملا
که شود گرم بساط غم و اندوه و عزا
هان برآرید  کنون همره من دست دعا

پیش محبوبترین !  ختم رسولان خدا
کرونا آی کرونا آی کرونا وای کرونا
یا محمد همه ما، گله ی مخصوص شما
چارده قرن توئی آنکه شبان است به ما
ای شبان! گله ی خود را زمحبت دریاب
که به این گله نموده ست تهاجم کرونا
هان برآرید  کنون همره من دست دعا
رو سوی فاطمه از پنج تن آل عبا
کرونا آی کرونا آی کرونا وای کرونا
فاطمه جان و دل و نور دو چشمان رسول
سیده! طاهره! صدیقه! و زهرا! و بتول
می شود تا که به بابای خودت عرض کنی
که سوی امت او شد کرونا با ششلول
هان برآرید  کنون همره من دست دعا
پیش مولام علی حیدر کرٌار خدا
کرونا آی کرونا آی کرونا وای کرونا
یا علی  از چه شدی کشته ی شمشیر جفا
با همه علم الهی و همه معجزه ها
که کنم بنده کمی شک که کرامات تو بود
همگی ساخته و حقه ی جمع فقها
هان بر آرید کنون همره من دست دعا
سوی آقام حسن صاحب اسرار سما
کرونا آی کرونا آی کرونا وای کرونا
یا حسن راز نهان را بنمایان تو به ما
که چرا زهر ترا کشت و نشد کار گشا
آنهمه علم الهی که تراداد خدا
به عیان و به نهان اکثر آن گرچه خفا
هان برآرید کنون همره من دست دعا
همگی گریه کنان رو به ره کرب و بلا
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
یا حسین جان که توئی  سید کل شهدا
زچه رو شمر پدر سگ زجلو نه! زقفا
سرتو قطع نمود و  آه ه ه  نشد  هیچ خبر
مددی ! معجزه ای!از ره عرش اعلا
هان برآرید کنون همره من دست دعا
رو سوی خانه ی سجاد که در حال ثنا
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
ای که مصروف نمودی به دعا صبح و مسا
عمر خود یکسره در گریه تو دادی به فنا 
هست در بین دعاهای تو چیزی که دهد
ای اماما ! به من از این کرونا راه شفا
هان برآرید کنون همره من دست دعا
 رو سوی باقر و صادق که امام العلما
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
حضرت باقر و صادق که احادیث شما
کور کرده ست زبس نور! دل و دیده ی ما
زین همه علم وحدیثی که شما را دادند
کو حدیثی که کند معجزتی بهر دوا
هان برآرید کنون همره من دست دعا
 رو سوی موسی جعفر که به حبس خلفا
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
حضرتا! حال تو با جمله کنیزانت خوش
بچه هایت همگی خدمت تو گش تا گش
شیعیانت ولی آی وای ز ضرب کورونا
خبرت هست که مردند ز بیماری شش
هان برآرید کنون همره من دست دعا
رو سوی مدفن پاک و حرم آق رضا
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
حضرت آق رضا آاااای غریب الغربا
ای که گفتند تورا نام معین الضعفا
آهوئی راتو ز سلاخ رهائی دادی
کورونا را بنگر ، کوست به سلاخی ما
هان برآرید کنون همره من دست دعا
تا برآریم تقی را و نقی را آوا
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
تق تقی بردرآقا تقی باید کرد
نق نقی نیز به آقای نقی باید کرد
ز تقی و زنقی معجزه ای باید خواست
چاره ای بهر کورونای شقی باید کرد
هان برآرید کنون همره من دست دعا
رو سوی عسکری باطبل  و سرود سرنا
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
ای فدای قد و بالای تو عسکر جانم
مددی! از کرونا سست شده ایمانم
جان تنها پسرت کو شده پنهان درچاه
بنده را نیز نما داخل چه پنهانم
هان برآرید کنون همره من دست دعا
روی سوی مهدی پنهان شده در سامرررا
کرونا آی کرونا آی کرونا آی کرونا
ای که از چشم خبیث کرونائی پنهان
شاد و شنگول در آن چاه تو در امن و امان
در ظهورت تو شتابی بنما ای آقاااااااا
که قیامت شده با حضرت ویروس عیان
هان برآرید کنون همره من دست دعا
آخر کار همه رو به سوی شخص خدا
کورونا آی کورونا آی کورونا آی کورونا
ای خدا!!! از کورونا  جمله بشر گشت تلف
کورونا گشته چو بزغاله و ما همچو علف
قرنها کرده دعا رو به تو ما صف در صف
نرسیده است چرا تیر دعائی به هدف
گفت آقای خدا: جان و خرد را به شما
بنده دادم که بگردید ز هر قید رها
این دعاهای شما یکسره بر بیضه ی ما
کرونا آی کرونا ای کرونا وای کرونا
ششم آوریل 2020 میلادی

۱ نظر:

​مسعودعالمزاده/​پاريس گفت...

۱۹ فروردین ۲۵۷۹ ايرانى ۷ آوریل ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده ​پاريس
آقای اسماعیل گرامی،

"این دعاهای شما یکسره بر بیضه ی ما ! ! !" شاهکاری بود !

بابا همه شونو یه ضرب فتیله پیچ کردی !
از سر کار برگشته بودم، خسته. از خنده روده بر شدم.
الکل و صابون ضد عفونی کننده ی کروناست،
این چنین شعری داروی ضد مسمومیت ارتجاعه.

زنده باشی.