دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آذر ۲, یکشنبه

در شناخت جمهوری ،جمهوری دموکراتیک،حمهوری اسلامی وجمهوری دموکراتیک اسلامی.نظری به بنیادها و تاریخ......بخش نخست

 

بخش نخست.فیلم جدید.در شناخت جمهوری ،جمهوری دموکراتیک،حمهوری اسلامی وجمهوری دموکراتیک اسلامی.نظری به بنیادها و تاریخ......بخش نخست

بخش دوم.جمهوری،جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلامی و جمهوری دموکراتیک اسلامی. نظری به بنیادها و تاریخ

۱ نظر:

مسعودعالمزاده / پاريس گفت...

۳ آذر ۲۵۷۹ ايرانى ۲۳ نوامبر۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

به شیادانی که دارند این هپروت "جمهوری دموکراتیک اسلامی" را تو بوق می کنند باید گفت :

ــــــ "محتوا" که ندارین، مرده شوی "شکل" تون رو ببره ! ــــــ