دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

این ملت بر خواهد خاست اسماعیل وفا یغمائی

 

 

این ملت بر خواهد خاست
اسماعیل وفا یغمائی
وقتی از استخوانهای آخرین مبارزان، معترضان، منتقدان
دیگهای آبگوشت را بار گذاشتید
و هیئت های عزاداران خود را اطعام نمودید
وقتی در صدای قاریان و موذنانتان آخرین فریاد را پوشاندید
وقتی با آخرین تکه طناب
آخرین زندانی سیاسی را به دارآویختید
وقتی آخرین تبعیدی و پناهنده در غربت مرد
وقتی با تمام تاجران خون آشام جهانی فنجان چای
بر جا م زدید
و بر بالای تمام خانه هاتان کاشی «هذه من فضل ربی» را نصب نمودید
وقتی آخرین لبخند بر لبها خشکید
و آخرین چشم پر از اشک شد
وقتی ماه بفرمان شما ریش گذاشت
و ستارگان مسلمان شدند
و خورشید ایران را ختنه کردید
وبجای نور ظلمت پراکندند
وتمام فجایع را پنهان کردند
درست در همان هنگام
خاموشترین آتشکده این سرزمین شعله ور خواهد شد
و نخستین اعدامی تیرباران شده
از میان غبارهای خود چشم خواهد گشود
و از گور خود بر خواهد خاست
ودر میان بازوها و بسترها درخصوصی ترین لحظات شرم و تمنا
جنگاوران و پتکهاشان از میان یک بوسه و دو لب
صد بوسه و صد لب
میلیونها بوسه و میلیونها لب
بوسه های زیباترین زنان و مردان این سرزمین زاده خواهند شد
تا به تاریکی ها و زشتی ها پایان دهند
من این چنین زاده شدم با شعرهایم
و رفیقان من اینچنین زاده شدند
و من اینچنین تکرار خواهم شد با سرودهایم
و رفیقان من این چنین تکرار خواهند شد
و ارتش عظیم کشتگان و مردگان و زندگان این ملت
این چنین تکرار خواهندشد
بادریای پتکها و پرچمها شان
وقتی از استخوانهای آخرین رزمندگان
دیگهای بزرگ آبگوشت را بار گذاشتید
و وقتی......ا

هیچ نظری موجود نیست: