دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ اسفند ۲۵, چهارشنبه

سی و چهار غزل. شعر و ترانه بهاری و نوروزی. اسماعیل وفا یغمائی


بهارانه های اسماعیل وفا یغمائی

گسسته برف و به هم سبزه زار پيوسته.غزل بهاری. شعرهای بهاری شماره 1

عاشقانه عریان بهاری. غزل.شعرهای بهاری. شماره 2

بهار آمد و شد برگ لاله آتش خیز.غزل بهاری شعرهای بهاری.شماره3

درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!. غزل. شعرهای بهاری .شماره 4

میعاد بهاری.غزل. شعرهای بهاری شماره 5

بهار بزرگ( بهار زمستانی).غزل. شماره 6

بهارک. غزل.شعرهای بهاری شماره7

خاک روئید. غزل.شعرهای بهاری شماره8

دوباره پر گل شوند پهنه گلزارها د. غزل. یغمائی . شماره9

دریای صبح موج زد و آفتاب شد.غزل. شعرهای بهاری 10

بهار آمد و در دشت دور لاله شکفت غزل. شعرهای بهاریشماره 11. _

آنک سحر در اینه ها آفتاب زد. شعرهای بهاری شماره 12

شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار.غزل.شعرهای بهاری شماره

تشنه برگ گل و شبنمم ای باد بهار.غزل. شعرهای بهاری شماره14 

موج بهار از سر گلزارها گذشت.غزل. شعرهای بهاری . شماره15

بهار عبا پوش!!. شعرهای بهاری . شماره 17

وحی بهاری شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره18

رویای بهاری. غزل.شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره 19

ترانك نوروزي. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی شماره20-

گو فراز آید بهاران. شعرهای بهاری. اسماعیل وفا یغمائی. شماره 21

هفت ساعت!.شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی شماره 22-

آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری.. اسماعیل وفا یغمائی. شماره 23

هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد.غزل. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی.شماره 24

سالي زراه آمد و سالي دگر گذشت. شعرهای بهاری. اسماعیل وفا یغمائی. شماره 25

بسوی بهار.شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره 26

فلق بهاری. شعرهای نوروزی اسماعیل وفا یغمائی. شماره 27-

جار ميزنم در اشك عابران بهار آيد. غزل. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی.شماره28

و بهارا نست.....شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره 29

سرودی در برابر مــعبد بــهار!.شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی.شماره 30

و زمستان سراسر بهار بود. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره 31

نوروز من توئی. قطعه بهاری. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی. شماره32

چه انتظار بهاري نميرسد از راه. شعرهای بهاری. اسماعیل وفا یغمائی . شماره 33

پنج بیتی سیزده بدر. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی شماره 34

 

 

هیچ نظری موجود نیست: