دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ بهمن ۲۲, شنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکیها وروشنائیهای آن قسمت صد و دوم102. اسماعیل وفا یغمائی شروع باز سازی نسبی هویت ملی در دوران رضا شاه و ادامه آن در دوران محمد رضا شاه جدال سهمگین هویت شرعی و مذهبی ملایان با محمد رضا شاه و هویت ملی درخشم از انقلاب سفید وماجرای پانزده خرداد و همگامی فاجعه بار بسیاری از نیروهای سیاسی با خمینی به دلیل عدم شناخت خطر و فقدان هویت ملی

 

هیچ نظری موجود نیست: