مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

بیست و سه رباعی ضد جنگ . اسماعیل وفا

 بیست و سه رباعی ضد جنگ در زمان حاکمیت بوش سروده شده است ولی گذر زمان چیزی را تغییر نداده است. حمله خارجی به ایران فاجعه بار است و کسانی که آتش حمله خارجی را به هر بهانه تیز میکنند به نظر من راه خیانت و ننگ را میروند. وضع عراق و افغانستان و سوریه و لیبی را بنگریم. رژیم سیاهکار و ایرانسوز آخوندی باید فقط با اراده مردم وبه دست ملت ایران و نمایندگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود سر نگون شود و بس و ملت ما این توان را دارد. تنها با خیزش ملت ایران است که سرزمین ما اتحاد استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ خواهد کرد و به سوی دموکراسی و آزادی خواهد رفت. آنان که در بوق حمایت از حمله خارجی میدمند در نهایت کسانی هستند که در گام نخست هیچ اعتقادی به توان و اراده و توانائیهای مردم ایران ندارندبیست و سه رباعی ضد جنگ

هیچ نظری موجود نیست: