مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه

' مرضیه: اگر خوش شانسی نیست پس چیست؟

۱ نظر:

همایون بنی آدم گفت...

با عرض معذرت از اساتید ادب، این بوغ بیمروت سیاهباز گ...ه خورد از مرضیه حرف زد. از آن طرف سر یاران مرضیه بمب ریختن و کشتار از این طرف تفسیر احوال و گفتار. تولدش با توطئه برای سرنگونی رضا شاه سردار ملی شروع شد ، در ادامه حیات ننگینش رمز و کلید شروع عملیات سرنگونی پیشوای آزادی دکتر مصدق را کلید زد و در آخر هم سر خمینی وطن سوز را از بطری بیرون آورد و سی و پنج سال است از کلوپ گلف و اسب سواری بانوان در تهران مینویسد. انگار نه انگار. اول خاک عالم بر سر من بی غیرت ایرانی که بتو اجازه اینچنین تجاوزاتی را میدهم و بعد خاک عالم بر سر تو و جهان پلیدی که در وطنم ساخته ای.