مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

خدا فروشان. اسماعیل وفا.

  نه تسبیح و دعا را میفروشند
نه خاک کربلا را میفروشند
نگه کن کاین جماعت خون پاک
تمام اولیا را میفروشند
هزاران مشک اشک و کیسه هائی

ز ریش انبیا را میفروشند
نشسته! کوزه کوزه خمره خمره

ریاکاران ریا را میفروشند
به رجم و سنگساران مفتخر لیک
به پنهانی زنا را میفروشند
چه بازاریست اینجا غرق نعمت
در آن قحط و غلا را میفروشند
شده چون کربلا این بوم کاینجا

بلا اندر بلا را میفروشند
گرفته بیرق عباس درکف
به شمر اما لوا را میفروشند
گذشتم بر سر بازار و دیدم
که ما را و شما را میفروشند
از این غم غرق خونم آی مردم
که آخر خاک ما را میفروشند
خدا زین رو نهانست اندرین شهر

که شیطانان خدا را میفروشند

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بسیار زیبا.بسیار زیبا. آری خدا را میفروشند
محسن