دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

داوری کاربران درباره کارنامه پادشاهان پهلوی به مناسبت سالگرد درگذشت‌ آنها

۱ نظر:

ناشناس گفت...

۱۰ مرداد ۱۳۹۷/ ۱ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

شيوه ى داورى درست مقايسه ست.روى ليست کشورهاى اون دوره،بايک سرى مورد کمى وکيفى ببينم پيش تر بوديم ياپس تروکمبودهاباچه شتابى کم ميشد.سواى بمب اتمى،بجز آلمان شرقى ازتمامى بلوک شرق پيش تربوديم.از ديداحترام جهانى توپونزده تاى اول بوديم.تورشداقتصادى ورفع بيسوادى اول بوديم.شوروى پس از شکست طرح اشغال ايران که فازاولش اشغال افغانستان بودمتلاشى شد(بدرک).کمونيسم درآن دوران بروبروداشت،شاه هم نيرويى جزآخوندهادستش نبودتاجلوى نفوذروسهاروبگيره.جبهه ملى توزردازآب دراومدورفت دنبال خمينى.جنبش روشنفکرى هم مليونى نبود.هرکى بودهمين کارروميکرد.چشم راست شاه(فردوست)جاسوس شوروى بودوشبکه اى دردرباردرست کرده بود بنام"دفتر ويژه"که تمام ارتباطات شاه زيردستش بود.فردوست پيش و بيش ازشاه درجريان همه چيزبود.تکرار دوباره:کتاب Dans le secret des princes از Alexandre de Marenches رئيس سازمان اطلاعاتى فرانسه در۵۷.وقتى رئيس جمهور فرانسه اين فردکليدى روميفرسته تاباتمام خطرهايى که جونشو تهديدميکردبيادتهران رودرروباشاه صحبت کنه يعنى فهميده بودن که دورشاه آلوده ست.

"رضا شاه با نازى ها همکارى کرد".تنها کشورى که اززمان اميرکبير چشم طمع ارضى به ميهن مانداشت وصادقانه درصنعتى کردن ايران کوشيد آلمان بودوبس.خودآمريکاتاپيش ازحمله پرل هاربربا"آقاى صدراعظم آدولف هيتلر" روابط بدى نداشت.رضاشاه نمى تونست قراردادهاى پنجاه ساله رويه شبه ويه طرفه باطل کنه.بايد پنج برابر بودجه کشور غرامت ميداد.چهره ى رضاشاه روتوده اى ها کثيف کردن براى کشتن تيمورتاش که براى شوروى جاسوسى ميکرد.
براى ارزيابى کمّى بايدعددورقم روگذاشت روميز.براى ارزيابى کيفى اينرابايد محورگرفت:آياگزينه بهترى بوديانه.
ايدئولوژى پستونکى ست براى بچه ها،اينکه نشد معيار.

"سرکوب جنبش پانزده خرداد"؟ بزرگترين خدمت شاه به ايران قاطعيت ش دربرابر شورش يه مشت لات مثه طيب بودبه تحريک خمينى براى رأى زنان واصلاحات ارضى اى که به دستورکندى نبوداين دروغه.گيرم که بود.بدبود؟
"گل سرخ انقلاب مهدى رضائى دردفاعياتش دربيدادگاه آريامهرى ميگه ساواکى ها درب خانه ى حضرت آيت الله العظمى خمينى را آتش زدند !
خمينى همون موقع ش هم مرتجع بود.مهدى رضائى زرميزد.يه الف شاگردتنبل شده بودعقل کل!

تو ويتنام وکوبا وضع کارگرهابهتر نبود.زمان شاه عمله هاظهر چلوکباب برگ ميزدن تورگ،توشوروى نون خالى هم نداشتن سق بزنن.توکامبوج خمرهادومليون نفروکشتن،ماپيرهن خمرى تن مون کرديم وآرزوى بپاکردن ارتش خلقى داشتيم،يه عده دنبال جامعه ى صلواتى بودن،بقيه هم جامعه ى بى طبقه ى توحيدى.

بى رودرواسى،شوت بوديم.حاليمون نبود.