مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مهر ۲۷, جمعه

فیلسوفان جعلی یا فیلفقهان و فیلدینان اسماعیل وفا یغمائی.ده مهر هزار وسیصد و نود و هفت

۳ نظر:

ناشناس گفت...

متاسفانه فیلسوفان ایرانی دز جامعه مذهبی اخوندی بطوری محبوس و در مضیقه بودن که بعضی اوقات برای بیان مطالب خود محبور به استعاره بودن وگرنه توسط حکام اخوندزده تعزیر میشدند ... این درد فیلسوفان واقعی در ایران بوده و نا روزیکه اخوند هست اسن مشکل هم هست ...

وقتی کرکس ها صاحب اسمان میشوند عقاب ها در زمین میمانند . وقتی امثال ایت اله های عمامه یک منی به اتکاء جهل و خرافه ای که طی سالیان بر مردم حقنه کرده اند درباره دنیا و آخرت خرافه میبافند و مانند لباس کاموا برتن جامعه میکنند چه انتظاری از فیلسوف حقیقی میتوان داشت ... طفلک اگر تحت شرایط افسرده نشه واقعا شانس اورده ... خصوصا که خیلی از روشنفکران مدرن و مترقی و مبارز ما هنوز  یجورایی دل در گرو اخوند دارند و این مایه خفت و شرم است .

مردم ما بدون شک رازی را نمیشناسند اما جالبه که به دشمنان رازی یعنی اخوند جاهل بیشتر علاقه دارند واین مایه خواری و سرافکندگی است .

چه کسی مقصر است ؟

اهاای روشنفکر ! اگر تو مقصر باشی تاریخ از تو نخواهد گذشت و تاوان کودکان کار و ظلم بر مردم گرسنه روی دوش توست و این تویی که از مدرنیسم امده ای و پایه های سنت یعنی اخوندیسم را استحکام و اعتبار میبخشی ...

ننگ و نفرت بر شمایان که برای ائمه و زندگی انان خودتان را پاره میکنید و پرچم اسلام بردوش میکشید اما هرگز و هرگز از قهرمانلن ملی سرزمین خود چیزی نمیگویید ...

ننگ بر شمایان که شریک نامرئی اخوند هستید .

سرانجام اگاهی برجهل پیروز و روسیاهی بر اخوند و وابستگان ایده الوژیک رنگارنگ اخوند خواهد ماند ...

خاکزاد

خاکزاد

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۲ مهر ۱۳۹۷/ ۴ اکتبر دوهزاروهژده/ مسعود عالمزاده/پاريس

کافِ کفر اى دل به حقّ المعرفه / خوشترم آيد ز فاء فلسفه
پاى استدلاليان چوبى بود / پاى چوبى سخت "بـــى تــــمــــکــــيــــن" بود.
.... گفت من تيغ از پى "حق" مى زنم .....

مولوى (مرتجع بالاى هشتاد در سد حتادرزمان خودش)

مولوى و سن توما داکن هم دوره بودن.

-- پسرم ! ميخاى چيکاره بشى ؟
-- ميخام فلسفه بخونم
-- ول کن آقا ! فلسفه چيه ؟ بقول مولوى "کافِ کفر ...... فاء فلسفه". برودنبال معنويّات جانم ! هم دنيارودارى هم آخرت رو. فلسفه آخر وعاقبت نداره.

به باور امام محمد غزالى شترنج حرامه چون باعث رشد فکر ميشه و در بين "امت" تفرقه ميندازه !

خمينى ونکبت پنجاه و هفت اززيرزمين سبزنشد.

ناشناس گفت...

یک مثال در رابطه با محتوای موضوع :

شما  پای چندتا ازادیخواه را با قل و زنجیر ببندید و از انها در سیاهچال نگهداری کنید و هرروز هم انها شعار ازادی بدهند ... تا وقتی قل و زنجیر از پای انان باز نشده همچنان اسیرو گرفتار هستن . ایده الوژی اخوند در مغز ما هم در حکم همان قل و زنجیر است ...

نمیشه با زنجیر بر دست و پا و مغز به ازادی رسید !

باوربفرمایید خرهم این مسئله را میفهمه ( دوراز جان خر )

خواهشا ول کنید این تسلسل باطل اخوندی را ...

شما فکر میکنید تشیع سرخ علوی مورد ادعای شریعتی از کجا فرموله شده ؟ شما فکر میکنید داستلن عاشورا و بقیه ماجرا را چه کسی نوشته و فرموله کرده ؟ شما فکر میکنید مقوله امام زمان ساخته و پرداخته کیست ؟

همه اینهارا اخوند ساخته و پرداخته و همه اینها برای احمق ماندن من و توست ای مبارز !

تا کی خواب خرگوشی ؟

بیدارشو و تکانی بخود بده تا زنگارهای اخوتدی از پیکرت بریزه بره تو زباله دانی . دیلیتش کن تا رستگار شوی و شویم . اثار نکبت اخوندی ازجمله حجاب و روسری و کوفت و زهرمار رو بریز تو فاضلاب تاریخ ... بیشتر از این به تفکر و ایده الوژی اخوند چنگ نزن ... ایده الوژی اخوند پایه اش باطله و ای مبارزی که به این پایه ها چسبیدی ... به اباطیل چسبیدی ... ول کن جان مادرت .

خاکزاد