دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۱۴, چهارشنبه

پان فارسیسم


۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۸ دسامبر دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

۱/ميخوان زبان فارسى روازمابگيرن که نه تنهانقطه ى پيوندتمام ملت ماست،حتاازجنبه ى اقتصادى و وجهه ى بين المللى هم برگ برنده ايست.يکى ازنقاط قوت فرانسه نسبت به(مثلن آلمان)همين گستردگى وسيع زبان فرانسه دردنياست.آس دست زبان انگليسى ست.خط چينى روبردارين،چين ازهم مى پاشه.دانستن چندخط دراين پيوند بدنيست :

نخست اينکه زبان چينى نداريم.توچين بيش ازشست هفتادتازبان هست که تفاوت بين شان چيزى ست شبيه تفاوت بين سوئدى ويونانى.زبان رسمى زبان منطقه ى پکن است معروف به ماندارين/mandarin.چينى الفبانداره"انگاره نگارى"داره.مثلن آب ميشه(水)که شکل فشرده ى "فوّاره"ست.هرکسى ميتونه ايناروهرجورخواست بخونه.به بيان ديگه(水)توزبان رسمى خونده ميشه شوى/Shuǐ توزبانهاى ديگه جور ديگه[توژاپنى(水)باهمون شکل ومعنا خونده ميشه مى زو].(山)/کوه به چينـى رسمى ميشه شان/shan به ژاپنى ميشه ياما/yama.

جمله اى به چينى رسمى نوشته ميشه،۹۸% اين يه ميلياردوهفت سد ميليون چينى ونيم ميلياردتوژاپن وسنگاپوروآسياى جنوب شرقى مى فهمن،اگه بخوننش حتا ۱۰% شون هم نمى فهمن.

خــط چــيــنــى مــحــور وحــدت ملى وبـــرداقــتــصــادى چــيــنه !

تاثيرخط چينى تو روسى زياده: الفباى روسى Я(يا/ya)ازچينى 牙(يا/ya)به چم دندان ميادکه دندان وريشه ش ديده ميشه.
(山) شان چينى توروسى شده(Ш) شا
(水) "شوى" چينى توروسى شده(Ж) ژ
(叫/Jiào)شده(che/Ч)و...
اين برترى فرهنگى چين بودکه نگذاشت روسها چين رو ببلعن.ناديده گرفتن اينابسيارخطرناکه !

۲/مرکزآموزش زبان تومغز پشت گوش چپه.تواينجامحل ضبط زبان مادرى يازبان هايى که ازکودکى آموخته بشه بازبانهاى ديگه متفاوته واين يکى ازوابستگى هابه سرزمين مادرى ست.آموزش به زبان محلى عشق وعلاقه به کل سرزمين روکم ميکنه ياازبين مى بره.

اونايى که نوک حمله روگرفته ن روبه زبان فارسى،دارن به اينجاميزنن.

۳/اين چپ هاى وطنى تاازامام هاشون حديث نقل نشه چيزى حالى شون نميشه.

حــــــــــديــــــــــث :

کتب الامام فريدريش انجلس على الرسول(کارل مارکس): "راستی،حافظ،پیرِرند رابه زبانِ خودش خواندن بسی خوشاینداست."

انگلس فارسى روسرسه هفته يادگرفته بوده ودرنامه اى به مارکس ميگه "...فارسى الگويى ست براى زبان جهانى..." ! درست در همون دورانى که دکترزامنهوف زبانِ اسپرانتو رواختراع کرد.

اگه مافردوسى رونداشتيم،ماهم ميشديم مثه مصرى هاومغربى ها.اين به مذاق محمدبن سلمان فارسى(که ---- دست بر قضا ---- فارسى هم بلده !) خوش نمياد.

**************************************************

روبه دست اندرکاران اين سايت :"قربون دست تون،اگه ميشه متن اصلى وترجمه ى اين نامه انگلس روبذارين روخط تارفقاى تجزيه طلب روشون کم شه.