دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

گرامی باد روز کارگر. برای بزرگنمائی روی عکس کلیک کنید


۱۲ نظر:

ناشناس گفت...

ابلاغ قانون متقابل علیه امریکا توسط روحانی فریبکاری جدید از نوع کلید !
ما میگیم کلیت رژیم جمهوری اسلامی نمیخواهیم میشینن قانون وصع میکنن !
فریب ، نعل وارانه و دعاوی پوچ و بی اساس شده است کل برنامه رژیم برای ادهره کشور !
اگر اینطوری باشه که مجاهدینم بلدن مملکت اداره کنن و الیته عمه من هم میتواند !

ناشناس گفت...

کدام شورای ملی مقاومت ؟

اگه منطورشما از شورا همون چندتا ادم چاپلوس و نوکرصفتی هستن که بخاطر چنددلاری خودشونو عنتر و منتر چهارتا ادم کردن که تو نهادهای رژیم اخوندی از این نوع افراد فراوان سراغ داریم که همه هویت و زندگیشون  در "بیانات رهبرفرزانه" خلاصه میشه و از خودشون هیچی ندارن جز ژست عضویت در نهاد !

ناشناس گفت...

کارگران و خانواده های انان جلوی مجلس تطاهرات کردند و به نیروهای سرکوب میگفتن بی شرف بی شرف بی شرف ...
خیلی جلوتراز اپوزوسیونها هستند .

ناشناس گفت...

حکومت به نورچشمی های خود دلار نرخ دولتی برای واردات کالا میدهد ... نورچشمی ها کالا را وارد میکنند وان را به نرخ دلار آزاد میفروشند و سهم حکومت را هم میدهند ! به همین سادگی !
و مردم در مضیقه و فشار و رهبران در قدرت و شعار ! انگارنه انگار که مردم درحال جزو ولیز هستن . بیرحمی و سنگدلی توام با فریب مگر از موجود دیگری جز اخوند برمیاد ؟ خیر .

ناشناس گفت...

جنبش های کارگری داره به تبعیت جنبش زنان گسترش پیدامیکنه . عجب شرایط خاصی است و هیچکجا تکرار نشده تست . دختران درایران که بیشتر فرزندان اقشار پتوسط و زحمتکش شهری هستند شدیدا بدنبال مبارزه با حجاب اجباری و ازادی و برابری هستند و کارگران و زحمتکشان و روشنفکران و معلمین و سایرین بدنبالشان .
اپوزوسیون مذهبی هیچ شانسی در ایران ندارد وگرنه اصلاح طلبان بی آیرو نمیشدند !
این نسل اصلن مشخصات نسل ۵۷ را ندارد و دلهره اخوند از همینه این نسل بهیچوجه ایده الوزیک فکر نمیکنه .

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۱ ارديبهشت ۲۵۷۸ ايرانى/۲ مه دوهزارونوزده/مسعودعالمزاده/پاريس/۱

مرغ يه پاداره : فاجعه بزرگ پافشارى روى اشتباهه. سدباربدترازخودش !

به همه اونايى که دارن سرمونو شيره ميمالن که "گذشته روول کن،روبه آينده بايدداشت" بايدرک گفت "خودتى وجدوآبائت ! گذشته پيش روست وآينده پشت سر.تامانفهميم جريان چى بود به جايى نمى رسيم".
دربيشترزبانها(فارسى نيز) دو واژه هست که هم قيدزمانه وهم قيدمکان : گذشته پيش روست وآينده پشت سر.توفارسى"پيش"جلوست‌وگذشته:"پيش بيا +پيش ازآن".دقت کنين.همون‌واژه‌ست(پيش)اگه قيدزمان باشه گذشته ست واگه قيدمکان باشه جلوست.واژه "پس" اگه قيدزمان باشه آينده ست واگه قيدمکان باشه پشت سره:"پس فردا/پس‌رفت".اين تصادفى‌نيست :از آينده هيچ نميدونم‌انگارکه پشت سرمه.ازگذشته همه چيز ميدونم انگارکه پيش رومه!".توانگليسىbeforeوafterهمينه :
sit before the fire:بشين‌جلوى‌آتيش/the day before yesterday/پريروز
توفرانسه avant وaprès:
porte avant du bus:درجلويى‌اتوبوس/avant-hier:پريروز
après-demain پس فردا/courir après quelqu'un دنبال‌کسى‌دويدن
توآلمانى هم همينه.

يادتون ميادتودوران سقوط بهمن ؟

آمريکاتوخاليست،ويتنام گواهيست .... کيسه پرازباقالى ست !

امروزخلللللللق قهرمان ويتنام شده نخستين شريک اقتصادى،سياسى و امنيتى/نظامى امپرياليسم يانکى درشرق آسياباجايگاهى پايين تراز اونى که"شاه خائن"براى مافراهم آورده بود!

من نه هيسترى ضدکمونيستى دارم نه هيسترى ضدمذهبى.امااون پديده‌اى که نسل ماونسل پيش وپس ازماونيمى‌ازتاريخ‌واعتبارودستاوردهفت نسل مارونابودکرد،ارتجاع‌اسلامى‌وبويژه شيعى بودومسئوليت بنيادين برميگرده به‌اونايى که--ولوصادقانه،ولوناآگاهانه--بين‌ارتجاع‌مذهبى که داشت کم کم رنگ مى باخت ونسل جوان پل زدند.ارتجاع داشت ميرفت تو پس زمينه.اين چپ وتفکرچپ بودکه بادخالت مستقيم‌وغيرمستقيم‌حزب توده‌و کاگ ب اين ارتجاع مذهبى رو مثه غولى‌ازشيشه بيرون‌کشيد بادروغ،دروغ،دروغ،دروغ،دروغ !
ازاين دست:قتل‌تختى،قتل‌شريعتى،قتل‌صمدبهرنگى،تفسيروتبيين امام زمان،تفسيرانقلابى وضداستثمارى‌ازقرآن‌ونهج‌البلاغه،اراجيف گلسرخى‌شياد درباره‌ى اسلام‌انقلابى ومولاعلى‌نخستين سوسياليست تاريخ‌وحسين نمادمبارزه‌ى خلللللللق هاى خاورميانه،جنبش چريکى مجاهدين‌وفدايى هاکه کوچکترين دستاوردى براى بالابرى سطح آموزش سياسى مردم نداشت چون پيشتازهاش بيق بودن‌وتنهاثمرش بستن فضاى سياسى/فرهنگى،گيج کردن مردمى که داشتن کم کمک سياسى مى شدن ونيز بويژه‌امنيتى کردن جوجامعه بود که تمام توان رژيم شاه روروى جنبش چريکى متمرکز کرد،ساواک ودستگاههاى اطلاعاتى يکباره بى حساب وکتاب استخدام کردن ،جاسوس ونفوذى ازهمه طرف ريختن تورژيم شاه وبهمن سرمون خراب شد.

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۱ ارديبهشت ۲۵۷۸ ايرانى/۲ مه دوهزارونوزده/مسعودعالمزاده/پاريس/۲

بدون متدولوژى نميشه پيش رفت‌ومتدولوژى يعنى فلسفه.فلسفه‌واقعى‌ونه فسلفه‌ى ملاصدرا‌که مزخرفى بيش نيست.اين طنز(آخوندى)روداشته باشين: ميگن ملاصدرا(پدرمعنوى سروش)مرد.شب اول قبر ن‌کيرومنکرميان سراغش بانهيب"مَن‌ربُّک(بقول دارودسته ى رجوى"مسئولت کيه).اونم‌ميگه"اسطقدوسٍ فوق‌اسطقدسات"[موجودى‌برترازديگرموجودات].حاليشون نميشه.رو مى کنن به الله‌:"بارالهامانمى فهميم".الله هم جواب ميده"اونو ولش کنين،زنده‌که بودچيزايى گفت که منم نفهميدم".
اينافيلسوف نيستن،"بيسوادمغلق‌گو"هستن.موضوع ساده وپيش پاافتاده رو انقدربالفاظى بى درون‌مايه مى پيچونن تابنظرمهم بيادواگه کسى گاف گرفت راه دررو داشته باشن.فلسفه نوين باتمام درون مايه‌سنگين ش در شکل نوشتارى ساده‌وقابل فهمه.به فارسى‌که‌ترجمه‌ميشه مزخرفى ميشه که نگو.چند روز پيش نمايشگاه‌کتاب"تهران بدون سانسور"توپاريس بود--که دست برگزارکننده هاش درد نکنه--.ترجمه اى بودازشازده کوچولوpetit prince/Saint-Exuoéry.تواين ترجمه که بايدبه‌زبان بچه پنج شش ساله باشه(من تو پنج سالگى‌اين کتابوداشتم)ورداشته پاورقى‌فلسفى‌زده‌براى بچه‌هاانگارکه لنينه! désertsروترجمه کرده--صحارى--!désert‌يعنى بيابان.بيابان=بى‌آب+ان.يعنى désert.بچه پنج ساله صحارى مى فهمه چيه.تازه نادرسته:
بامدادان که تفاوت نکند ليل ونهار/خوش بوددامن--صحرا--وتماشاى بهار
اين هم شدجاى بى‌آب‌وعلف؟

فلسفه يعنى‌ژاک دريداJacque Derridaوتزش déconstructivismeکه‌شايد بشه به فارسى گفت "پس شکافى"يا"پس بردارى":ميخاى يه پديده(اجتماعى/ادبى/فلسفى/تاريخى‌و...)روبفهمى؟سرنخ "اکنون"روبگيرولايه به لايه بردارو ريز به ريز ببين چى بودوچى شد که به‌اينجارسيده.چى شده که به‌اونجارسيده‌و...

ونه"اسطقدوسٍ فوقاسطقدسات!توحيدومزخرفاتى‌ازاين‌دست.

پايه جهان شناسى فلسفى مجاهدين دوروبر يه‌واژه‌شکل گرفته"تکامل" برگردان evolution.
evolution يعنى"دگرگونى وسازگارى باشرايط"ونه"تکامل"."تکامل" سمت وسوداره.evolution سمت وسونداره.اين واژه‌هاروکى درست کرده؟داروين وهاکسلى.evolution به‌سمت الله نميره.تکامل به سمت الله ميره.ازevolution تئورى جنگ مسلحانه بيرون نمياد.از"تکامل"بيرون مياد.توترجمه ى کتاب منشاء‌حيات اپارين نوشته"تضمّن مقصود؟!؟!؟!".اين رو گذاشته برابرpurposiveness/هدفدارى.اپارين دانشمندبزرگى بوده،مذهبى هم بوده.درزمينه علمى درست فهميده،برداشت فلسفى ش‌ نادرسته.اين اون چيزى ست که مارکس به ش ميگه فقر فلسفه.همين کتاب شدپايه ايدئولوژى،هرکى هم همسازنشه"ضدتکاملى"يه وبايد"تصفيه‌تکاملى" بشه.انقلابيون‌هم"درنوک پيکان تکامل"اند.
همنشين بهار(گرامى)هم ميگه"کل شيئ‌هالک‌الّاوجهه--هرچه‌درسمت تکامل نباشه روبه فناست!تکامل‌چى‌کشک چى؟بزرگوار!اين غلط ترجمه شده.اينامال‌ذهن پاک خودته.ازلجنزارقرآن‌اينابيرون نمياد.
نميشه باپول دزدى سرمايه گذارى کنى،فرع رووردارى،اصل شو پس بدى.
déconstructivisme يعنى اين.
برگشت به‌گذشته‌وريشه‌يابى‌ش واپسگرايى نيست.

انقلابيون"بخش منشعب"که"تکامل"پيداکرده‌بودن،پاشدن‌رفتن ظفاربا"امپريالسم‌ايران" بجنگن.نتيجه‌چى شد؟اون‌دوران‌تاهزارکيلومترى دورماازمون حساب مى بردن.نخست وزيرکشور(هويدا)يه‌آپارتمان‌داشت ويه پيکان.حالاافتاديم گيريه مشت آخوندباخامنه‌اى وسدميليارددلارتوحسابش وامپرياليسم‌طالبان‌وداعش هم‌برامون‌تره‌خردنمى کنه.

تامانفهميم‌جريان‌چى‌بودبه‌جايى‌نمى‌رسيم.

ناشناس گفت...

مرسی عالمزاده ... مطالب بسیار خوبی بود .
هم میهن

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۴ ارديبهشت ۲۵۷۸ ايرانى / ۴ مه دوهزارونوزده/مسعودعالمزاده/پاريس

هم ميهنى که اشاره به "کليد" کردى واينکه "الیته عمه من هم میتواند .. مملکت اداره کند"

۱ / من نه شمارومى شناسم نه عمه تون رو.شمااينوبه طنزگفتى.باورکن حتاآدمهاى عامى وبى تخصص امابا شرف خيلى بهتر ازاين رژيم ميتونن کشوررومديريت کنن.

۲ / اون جريان ---کليد--- يه کپى بردارى لوس وبى مزه بودازانتخابات اتريش وصدراعظمش ولفگانگ شوسل Wolfgang Schüssel.توآلمانى ---کليد--- ميشه Sch--l--üssel که شباهت داره بانام Schüssel.توانتخابات هواداراش دسته کليد هاشونوتوهوامى چرخوندن،ازنوع خوشمزگى هاى مردمى.اين براى آلمانى زبونها معناداره.اداى اينودر آوردن توايران بى مزه ست وبى سروته ! اگه به "حسن"و"روحانى"و"سرخجه"وازاين چيزامربوط ميشد،يه چيزى.کليد چه ربطى به در روحانى داره مانفهميديم !

ميگن يکى انگشترعقيقى داشت،خاست اسم شو روش تراش بده.رفت راسته زرگرها.
-- اسمت چندتا حرف داره ؟
-- سه تا
-- ميشه سه تومن
-- دو تومن
-- سه تومن
-- دو تومن
-- سه تومن. يک کلام !
-- باشه ! بنويس --- چس ---
-- چس که نشداسم !
-- بتوچه. پولشو من ميدم.
اونم ورداشت يه چس کند روانگشتر.اومدنقطه هاشوبذاره،طرف گفت : سه تا نقطه طلبکارم.يکى شوبذاراينجا : شد "حــــســــن"
-- براى اون دوتاهم که ننوشتى پنج زارکم،پونزده زار خدمت شما !

ناشناس گفت...

پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه !
روبرو روبرو روبرو قتلگاه ادمه !
گذشته و اینده چسبیده بهم و در یک نقطه ای گذشته همان اینده است و جمع هرد میشه حال !
تا فیزیک کوانتومی ندونی نمیفهمی چی گفت !
هم میهن بیسواد

ناشناس گفت...

در تایید استدلال ویا نطر اقای عالمزاده گذشته و اینده در یک نقطه طبعا به هم چسبندگی دارن وان نقطه را میتونی بگی ساعت ۱۲ است ! بعد از ۱۲ ... ۱ شروع میشه ! تاریخم همینه فرقی نداره وقتی از فئودالی میری تو سرمایه داری یوهو همه چی عوض نمیشه و مدتها طول میکشه تا سرمایه داری نقش غالب بگیره . الان با همین منطق میتونیم با نگاه دیگری به پدیده ها برخورد کنیم و به نتایج طبیعی تر و غیر ذهنی دست یابیم .
مثال :
وجود اینهمه اپوزوسیون قلابی معلوم الحال و اپوزوسیون راست راسکی اما بی خاصیت پرهیاهو نمیتونن اساسا جنبش مردم درمورد اولی به انحراف و درمورد دومی مصادره کنند چون فک کنم دهریم میریم تو ساعت ۱ !
جو و جریانات اعتراضی داخل کشور و وجود هزاران زندانی سیاسی در داخل کشور چنین پیامی را میدهد .
فقط اینو نمیدونم چرا اپوزوسیونهای راس راسکی بی خاصیت پر مدعا نمیان به مردم بپیوندند و چرا علاقه دارن رهبری کنن ! چرا رهبری مبارزین داخل کشوررا نمیپذیرند ؟

ناشناس گفت...

باسلام ونه درود !
چرا ؟ برای اینکه دربچگی کلی کتک خوردم تا سلام یاد بگیرم ! محاله بتونم بدون کتک و به زبون خوش بگم درود !
واما عالمزاده عزیز بدرستی بحث تکامل را مطرح کردند و برداشت نادرست از ان را به پرودن ( فقر فلیفی) نسبت دادن که کاملا درسته اما این وسط مسطا روشنفکران انقلابی که بیشتر معلومات خودرا از پاتریتلیسم دیالکتیک استالین دریافت کرده اند به تکامل چیزی شبیه انقلاب اکتبر روسیه نگاه میکنند و درک فلسفی درستی از ان ندارند از صدتا انقلابی اویزون به ادبیات دهه ۴۰ سوال کنی فرق تکامل با امتخاب طبیعی چیه قطعا ۹۹ تاشون به ترتر ایده الوژیک میافتن چون اگه فدایی باشن که طفلکها جز سخنرانی نگهدار و چهارتا خاطره از حمیداشرف چیز بیشتری نمیدونن و اگه مجاهدباشن که به جز چهارتا سخنرانی مشعشع هیجانی از رجوی و عاشورای حسینی موسی چیز دیگری نمیدانند که ...‌
اخه ادم با تعظیم و دست به سینه در نهایت تزویر و چاپلوسی درمقابل ال سی دی واسته با صدای رهبر خودشیفته اش دچار شعف ایده الوژیک بشه چطوری میتونه تکامل رو درک بکنه ؟! تکامل باید اینهارا درک بکند و یک حالی بهشان بدهد و از روی درخت پایینشان بیاورد !
۹۹ درصد ماها از فلسفه علمی چیزی نمیدونیم اما میدونیم که حنیف نژاد روزیکه در منزل شخصی باتفاق سحابی دستگیرشد جورابش سفید بود یا قهوه ای !
اینه همه ان چیزی که نامش بدبختی است و عاملش فرهنگ اخوندی .... به گرسنگی و بیکاری یک ملت کاری نداره اما براش خیلی مهمه که امام حسن شب قتلش چه دعایی زیرلب زمزمه کرده بود !!!
فک کنم هنوز خمینی درون مجاهدین بالا نیامده است .
ازحزب توده میگذریم اگرچه همه بربختی های روشنفکران دهه ۴۰ اعم از چپ مذهبی یا چپ غیرمذهبی ریشه در مواضع حزب توده دارد اعم از سگ زنجیری امپریالیسم تا شاه خائن و زنجیری و صددوجین مزخرفات مشابه که ملکه ذهن روشنفکران شده بود و حاصلش کثافتی در حدواندازه مرحوم جلال ال احمد .