دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

ما شکست نخواهیم خورد اسماعیل وفا یغمائی


ما شکست نخواهیم خورد
اسماعیل وفا یغمائی
خورشید هیچگاه
در انتهای آخرین پرتو خود نقطه نمی گذارد
زیرا بر خواهد آمد
در صبحی تازه
چون خورشیدی نوین
ماه نیز این چنین است
و ستارها، باد،رودخانه و دریا
من نیز از آنان آموخته ام
***
در آخرین سطر هیچ یک از شعرهایم
نقطه نمی گذارم
زیرا فردا شاعری تازه
باید شعری تازه بسراید
شاعری که تغییر کرده است
***
زندگی زیباست
او همچنین زیستن در جنگل انبوه حماقت هاست
شاید احمقی با حماقت خود
ویا گلوله ای
ویا مرگی به هنگام یا نا بهنگام
بر زندگی من نقطه پایان بگذارد
اما نخواهد توانست
من در دیگرانی بر آمده ام که روشنا بودند
و دیگران ادامه من خواهند بود
و شعرهای من ادامه خواهد یافت
***
اطمینان داشته باشید
ما شکست نخواهیم خورد
حتی اگر ما را بشکنید
زیرا ما بر آمده از جان روشن زمانیم
تنهاتر از شما ولی نیرومند تر از شما
ماهمین دقیقه و همین ساعت و همین تاریخ امروزیم
که نمی توانید نه متوقفشان کنید و نه به عقب برگردانید
تردید نداریم
پیروزی از آن ماست
تردید نکنید شما دیریست شکست خورده اید
به ساعت خود بنگرید
متوقف است
به تقویم خود بنگرید
آخرین برگش متعلق به قرنهای فراموش شده است
به خود بنگرید
دیریست مرده اید
غبار شده اید
و در خیابانها روشنی سرود خوان بر می آیدد
21 شهریور نود و نه
-----------
Nous ne serons pas vaincus
Le soleil jamais
Il ne laisse pas de point à la fin de son dernier rayon
Parce que ça viendra
Par un matin frais
Comme un nouveau soleil
Ainsi est la lune
Et les étoiles, le vent, la rivière et la mer
J'ai aussi appris d'eux
***
Dans la dernière ligne d'aucun de mes poèmes
Je ne mets pas un point
Parce que demain est un nouveau poète
Il doit écrire un nouveau poème
Un poète qui a changé
***
la vie est belle
Il vit aussi dans une forêt dense de folie
Peut-être un imbécile avec sa stupidité
Ou une balle
Ou mort à l'heure ou prématurément
Mettre fin à ma vie
Mais il ne pourra pas
Parce que je suis tombé sur d'autres qui étaient éclairés
Et d'autres seront ma continuation
Et mes poèmes continueront
***
Etre sur
Nous ne serons pas vaincus
Même si tu nous brises
Parce que nous venons de l'âme brillante du temps
Plus solitaire que toi mais plus fort que toi
Qui nous sommes
Nous sommes la première minute et c'est la même heure et la même date
Que tu ne peux ni arrêter ni inverser
Nous n'avons aucun doute
La victoire est à nous
Ne doutez pas que vous ayez échoué depuis longtemps
Regarde ta montre
Il est arrêté
Regardez votre calendrier
La dernière feuille appartient aux siècles oubliés
Regardez-vous
Tu es mort depuis longtemps
Tu es dépoussiéré
Et dans les rues il y a la lumière du chanteur
Send feedback
 
_______________________
The sun never
It does not leave a dot at the end of its last ray
Because it will come
On a fresh morning
Like a new sun
So is the moon
And the stars, the wind, the river and the sea
I also learned from them
***
In the last line of none of my poems
I do not put a point
Because tomorrow is a new poet
He has to write a new poem
A poet who has changed
***
life is Beautiful
He also lives in a dense forest of folly
Maybe a fool with his stupidity
Or a bullet
Or death on time or untimely
Put an end to my life
But he will not be able to
Because I came across others who were enlightened
And others will be my continuation
And my poems will continue
***
Be sure
We will not be defeated
Even if you break us
Because we come from the bright soul of time
Lonelier than you but stronger than you
Who we are
We are the first minute and this is the same time and date
That you can neither stop nor reverse
We have no doubt
Victory is ours
Do not doubt that you have failed for a long time
Look at your watch
It has stopped
Look at your calendar
The last leaf belongs to the forgotten centuries
Look at yourself
You have been dead for a long time
You are dusted
And in the streets there is the light of the singer

هیچ نظری موجود نیست: