دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۲, شنبه

مشکل اصلی کجاست اسماعیل وفا یغمائی


مشکل اصلی کجاست

اسماعیل وفا یغمائی

مشکل شما کجاست؟

در بهترین شکل

مشکل بر سر زینب، فاطمه، ام کلثوم و رقیه نیست

این زنان

هر که بودند

هر آنچه شما به عبث میاندیشید

و هر آنچه من فکر میکنم

در زمان خود زیستند

در چهارده قرن قبل!

ولی متاسفانه

شما مثل آنان درزمان خود زندگی نمی کنید

همزمان زمان نیستید

بلکه در چهاده قرن قبل زندگی میکنید

و می خواهید زندگی ما را سازمان دهید

مضحک  نیست

و متاسفم

***

بر گردید

و بیندیشید

شاید اگر ام کلثوم. زینب. رقیه. و فاطمه زنده بودند

وشما در چهارده قرن قبل زندگی کرده بودید

از شما پیروی نمی کردند

در چهارده قرن قبل!

***

مطمئن باشید

در حال تغییر است

هم زنان و  هم زمان

بیندیشید

Où est le problème principal?

Où est votre problème?
À son meilleur
Le problème n'est pas avec Zeinab, Fatemeh, Umm Kulthum et Roghayeh
Ces femmes
Qui qu'ils soient
Tout ce que tu penses en vain
Et quoi que je pense
Ils ont vécu à leur époque
Il y a quatorze siècles!
mais malheureusement
Tu ne vis pas comme eux dans ton temps
Tu n'es pas le temps en même temps
Plutôt, vous vivez il y a quatorze siècles
Et tu veux organiser nos vies
Ce n'est pas drôle
et désolé
***
Tu es de retour
Et pense
Peut-être que si Umm Kulthum. Zainab. Roghayeh. Et Fatima était vivante
Et tu as vécu il y a quatorze siècles
Ils ne vous ont pas suivi
Il y a quatorze siècles!
***
Etre sur
Ça change en même temps
Les femmes et le temps
Pense
 _______________

Where is the main problem?

Where is your problem?
At its best
The problem is not with Zeinab, Fatemeh, Umm Kulthum and Roghayeh
These women
Whoever they were
Whatever you think in vain
And whatever I think
They lived in their time
Fourteen centuries ago!
but unfortunately
You do not live like them in your time
You are not time at the same time
Rather, you live fourteen centuries ago
And you want to organize our lives
It is not funny
and sorry
***
You are back
And think
Maybe if Umm Kulthum. Zainab. Roghayeh. And Fatima were alive
And you lived fourteen centuries ago
They did not follow you
Fourteen centuries ago!
***
Be sure
It is changing at the same time
Women and time
Think
I

 

 

هیچ نظری موجود نیست: